Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Merenhoidon ja vesienhoidon kuuleminen on meneillään! Merenhoidon ja vesienhoidon suunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnistynyt ja kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voit kertoa mielipiteensä, mihin päivityksessä pitäisi kiinnittää huomiota. Lisätietoa ja osallistumisohjeet: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

  • Merenhoitosuunnitelman ja vesienhoitosuunnitelmien tarkistamisen käynnistämisen sidosryhmätilaisuus järjestettiin maanantaina 8.1. 2018 Ympäristöministeriössä. Tilaisuuden esitykset voi katsoa täältä.

Vaikuta vesiin!

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2021–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesien-hoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018. Taustatietoa vesienhoidosta löydät vesienhoitoalueen sivuilta:

Voit myös tarkastella Vaikuta vesiin -karttapalvelua, johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista:

Mistä asioista nyt toivotaan palautetta?

Mielipidettäsi tarvitaan kolmesta asiakokonaisuudesta:

  • Vesienhoitoon liittyvät keskeiset kysymykset vesienhoitoalueilla
  • Vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä osallistumismenettelyt
  • Vesienhoitosuunnitelmaan laadittavan ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö

Keskeiset kysymykset ovat asioita, joihin kolmannella kierroksella on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota. Ne voivat liittyä esimerkiksi vesien tilaan liittyviin keskeisiin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin; keinoihin ja toimiin, joilla vesien tilaa voidaan parantaa tai vaikkapa rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksiin.

Kuulemisaineisto ja kuulutukset

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?

Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköisen lausuntopalvelun kautta:

Voit myös antaa palautetta vastaamalla verkkokyselyyn:

Palaute on lisäksi mahdollista antaa sähköpostilla, tuolloin mieluiten Word-dokumenttina Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon:

Mihin vesienhoitoalueeseen kuulun?

Oikean vesienhoitoalueen kuulemisasiakirjan löydät www.ymparisto.fi/vaikutavesiin -sivuilta:

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa sijaitsee  Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, vesien tilan seurantaohjelman laatiminen, tilan seuranta, ekologisen tilan luokittelu sekä vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii myös Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen ns. yhteen sovittavana viranomaisena ja vastaa vesienhoitoalueen toiminnan koordinoinnista.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesien- ja merenhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain.Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa kuuluvat  Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueelle. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle on laadittu toimenpideohjelmat pinta- ja pohjavesille. Toimenpideohjelmat ovat voimassa vuoteen 2021.

Vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa jaa toimenpideohjelmia. Kuulemisasiakirjat löytyvät vesienhoitoalueiden internetsivuilta. Alla on esitetty Etelä-Pohjanmaata, Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata koskeva kuulemispalaute:

Vesienhoitosuunnitelmaehdotusta koskevan kuulemisen vesistöaluekohtainen palaute on koottu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen verkkosivuille.

 

Vesimuodostumat_EPOELY

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Vincent Westberg, tfn 0295 027 956

Julkaistu 3.1.2018 klo 9.51, päivitetty 8.1.2018 klo 10.55