Vekkox Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen, Porvoo

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Vekkox Oy on kehittämässä ja laajentamassa Porvoossa sijaitsevaa Slåtlidenin murskaamoaluetta. Hanke käsittää kiviaineksen ottoa ja murskausta, puhtaiden ylijäämämaiden sijoittamista sekä asfalttiaseman. Kiviaineksen louhinnassa muodostuviin altaisiin sijoitetaan puhdasta ylijäämämaata.

Hankkeen vaihtoehdot:

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Tarkasteltavana on kuusi toteutusvaihtoehtoa sekä niin kutsuttu nollavaihtoehto.Vaihtoehtojen erot liittyvät louhintasyvyyteen ja täyttökerroksen korkeuteen. Louhintaja täyttöalueen laajuus on vaihtoehdoissa sama. Kaikissa vaihtoehdoissa on varattu hankealueen eteläosaan tilaa asfalttiasemalle, mullantuotannolle, rakennusjätteen ja betonin käsittelylle sekä tukitoiminnoille.

  • Vaihtoehto 1: Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 45 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä yhteensä noin 10,5 milj. m3. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan korkeana täyttömäkenä, joka ulottuu noin korkeustasolle +130. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 33 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.
  • Vaihtoehto 2: Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 45 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 10,5 milj. m3. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle puurajan tasoa, siten ettei täyttömäki näy maisemassa kaukaa katsottuna. Täyttö ulottuu noin korkeustasolle +60. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 20 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.
  • Vaihtoehto 3: Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 45 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 10,5 milj. m3. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle alueen nykyistä maanpinnan tasoa. Täyttö ulottuu noin korkeustasolle +35. Jälkikäyttönä läjityksen päällä varaudutaan varastoja työpaikkatoimintaan. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 10 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.
  • Vaihtoehto 4: Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +23 m. Tällöin vesi voidaan johtaa gravitaation avulla alueen eteläpuoliseen ojaan. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 5,5 milj. m3. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan korkeana täyttömäkenä, joka ulottuu noin korkeustasolle +130. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 28 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.
  • Vaihtoehto 5: Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +23 m. Tällöin vesi voidaan johtaa gravitaation avulla alueen eteläpuoliseen ojaan. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 5,5 milj. m3. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle puurajan tasoa, siten ettei täyttömäki näy maisemassa kauempaa katsottuna. Täyttö ulottuu noin korkeustasolle +60. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 15 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.
  • Vaihtoehto 6: Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +23 m. Tällöin vesi voidaan johtaa gravitaation avulla alueen eteläpuoliseen ojaan. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 5,5 milj. m3. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle alueen nykyistä maanpinnan tasoa. Täyttö ulottuu noin korkeustasolle +35. Jälkikäyttönä läjityksen päällä varaudutaan varastoja työpaikkatoimintaan. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 5 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.
  • Nollavaihtoehto: Nollavaihtoehtona tarkastellaan tilannetta, jossa louhinnan laajennus ja ylijäämämaan vastaanotto ei toteudu. Kalliokiviaineksen ottoa ja murskausta tehdään voimassa olevien lupien mukaisesti. Toiminnalle haetaan tarvittaessa uusia lupia ja lupamääräysten tarkistamista.

Arviointiohjelma

Julkaistu 9.2.2016 klo 12.31, päivitetty 12.10.2016 klo 11.32

Julkaisija: