Bekämpning av olje- och kemikalieskador

I Finland inträffar årligen cirka 2 000 oljeskador, främst på landområden. Från de flesta av dem hamnar endast små mängder olja i miljön. De mera allvarliga fallen, cirka 160 per år, rapporteras till Finlands miljöcentrals jour.

YVT_etusivun_kuva.jpg

I Finland tillämpas principen "förorenaren betalar", dvs. att den som orsakat skadan är skyldig att ersätta bekämpningskostnaderna och de uppkomna skadorna. En särskild oljeskyddsfond har upprättats för finansiering av oljebekämpningsåtgärder och bekämpningsberedskap. Den ser till att kostnaderna för bekämpning av oljeskador ersätts i sådana fall där den som orsakat skadan är okänd eller inte kan ersätta de uppkomna skadorna. Medlen till oljeskyddsfonden tas in genom att uppbära en oljeskyddsavgift för importerad olja och olja som transporteras via Finland.

Bekämpningsuppgifternas fördelning mellan myndigheterna

Enligt lagen om bekämpning av oljeskador handhas oljebekämpningsuppgifterna av följande myndigheter:

  1. Finlands miljöcentral och den av centralen tillsatta ledaren för bekämpningsarbetet i samband med bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor;
  2. Trafiksäkerhetsverket, försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet efter det att de har börjat bekämpa en fartygsoljeskada eller en fartygskemikalieolycka;
  3. närings-, trafik- och miljöcentralen i samband med bekämpning av oljeskador;
  4. räddningsmyndigheten inom det lokala räddningsväsendet och en annan i 44 § 1 mom. i räddningslagen avsedd räddningsledare som leder bekämpningsarbetet i samband med bekämpning av oljeskador, samt
  5. kommunen, i samband med efterbehandling.

När bekämpningsmyndigheterna har upptäckt eller fått kännedom om en fartygsoljeskada eller fartygskemikalieolycka ska de snabbt vidta de bekämpningsåtgärder som förutsätts enligt deras beredskap, om inte utförandet av uppgiften avsevärt äventyrar myndighetens möjligheter att utföra någon annan viktig lagstadgad uppgift.

Fördelningen av ansvaret mellan olika myndigheter

Miljöministeriet har hand om den allmänna ledningen, uppföljningen och utvecklingen av bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyckor.

Finlands miljöcentral har på riksnivå hand om organiseringen och utvecklingen av bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyckor och den yrkesinriktade vidareutbildningen och fortbildningen på området. Den ska också se till att det anskaffas och upprätthålls tillräcklig beredskap på riksnivå för att bekämpa fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor.

Finlands miljöcentral ansvarar för bekämpningen av fartygsoljeskador och tillsätter en ledare för bekämpningsarbetet, om en fartygsoljeskada har uppkommit eller är överhängande på öppen fjärd på finskt vattenområde eller inom Finlands ekonomiska zon.

Om en fartygsoljeskada har inträffat eller är överhängande inom flera räddningsområden eller om skadan eller risken för skada är så stor att det inte är skäligt att kräva att det lokala räddningsväsendet ensamt ska sörja för bekämpningsarbetet eller om bekämpningsåtgärderna blir långvariga eller om det annars finns särskild anledning till detta, kan Finlands miljöcentral åta sig ansvaret för bekämpningen och tillsätta en ledare för bekämpningsarbetet.

Finlands miljöcentral ansvarar för bekämpningen och tillsätter en ledare för bekämpningsarbetet, om en fartygskemikalieolycka har inträffat eller är överhängande på finskt vattenområde eller inom Finlands ekonomiska zon.

Närings-, trafik- och miljöcentralen styr och övervakar organiseringen av bekämpningen av oljeskador inom sitt område och fastställer de planer för bekämpning av oljeskador som räddningsområdena inom dess verksamhetsområde har gjort upp. Vid behov lämnar den också andra bekämpningsmyndigheter experthjälp och i mån av möjlighet även annan assistans för att bekämpa oljeskador och fartygskemikalieolyckor.

Det lokala räddningsväsendet ansvarar inom sitt område för bekämpningen av oljeskador på land och fartygsoljeskador. Det styr också beredskapen för bekämpning inom sitt område så som föreskrivs nedan.

Det lokala räddningsväsendet ska på begäran delta i bekämpningen av fartygskemikalieolyckor, om inte utförandet av uppgiften avsevärt äventyrar dess möjligheter att utföra någon annan viktig lagstadgad uppgift.

Kommunen ansvarar vid behov för efterbehandlingen inom sitt område. De kommunala myndigheterna och verken ska vid behov delta i bekämpningen av oljeskador.

Andra myndigheter (Trafiksäkerhetsverket, försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet) ska delta i bekämpningen av fartygsoljeksador och fartygskemikalieolyckor. Gränsbevakningsväsendet deltar dock bara i bekämpningen av skador och olyckor på havsområden.

Anmälan om en miljöskada eller -olycka

En skedd eller observerad miljöskada eller -olycka till havs ska anmälas till en sjöräddningscentral, sjöräddningsundercentral, nödcentral eller VTS-myndighet. Dessa vidarebefordrar information om situationen till Finlands miljöcentrals jour.

Miljöskada på land eller i en insjö ska anmälas till nödcentralen, som vidarebefordrar information om situationen till räddningsväsendet och vid behov till Finlands miljöcentrals jour.

Publicerad 20.8.2013 kl. 14.03, uppdaterad 18.6.2018 kl. 11.44