Havsvård

Hemligheter under ytan Den fantastiska marina miljön är värd att skyddas.jpg

Havsvård ger resultat

Östersjön är ett av världens känsligaste hav. Den utgör en grund och nästan försluten bassäng vars stränder bebos av många människor. Klimatförändringen förändrar havets ekosystem, och fartygstrafiken med alla oljetransporter utgör en risk. Det huvudsakliga målet för havsvården är att uppnå en god miljöstatus för Östersjön senast 2020. Det finns mycket att göra – och som tur är deltar också många entusiastiska aktörer i arbetet.

Utifrån den kontinuerliga uppföljningen av havets tillstånd görs det med sex års mellanrum en utvärdering och ställs upp allmänna mål. Med grund i detta utarbetas ett åtgärdsprogram för havsvården där man tar fram förslag till åtgärder som förbättrar havets miljöstatus. Åtgärdsprogrammet blev klart 2015. Alla medborgare har möjlighet att delta, kommentera och påverka besluten kring genomförandet.

Samråd om havsvården tills 16 februari

På denna sida hittar du havsförvaltningens samrådshandling, bakgrundshandlingar och karttjänstens material. På sidan finns också en anvisning för hur du lämnar åsikter och kommentarer.

Samrådsförhandling

Samrådets bakgrundshandlingar

Ytterligare kan du ge dina åsikter och kommentarer om att inleda och genomföra en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program när det gäller översynen av havsförvaltningsplanen.

Karttjänst

Alternativa sätt att lämna åsikter och kommentarer

  • Du kan lämna din åsikt på denna sida genom att svara på en webbenkät.
  • Ge dina åsikter och kommentarer på webbplatsen utlåtande.fi. För att kunna lämna åsikter och kommentarer, måste du registrera dig som användare.
  • Du kan skicka dina åsikter och kommentarer till närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland via e-post eller per post.
    • E-postadress: kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi
    • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo
    • Besöksadress: Självständighetsplan 2, 20800 Åbo

Planeringen av havsvården är en ständigt pågående process

Planeringen av havsvården delas in i tre delar och går framåt i cykler om sex år:

Processen för havsvården

Processen för havsvården.jpg
Havsvården planeras parallellt med vattenvården av åar, älvar och sjöar och grundvatten.

Hur kan vi förbättra Östersjöns tillstånd?

 
Publicerad 5.1.2018 kl. 13.39, uppdaterad 5.1.2018 kl. 13.38
Ämne: