Vad händer med vattendragen? Bli bekant med och påverka vattendragen!

Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Funderar du över framtiden för sjön vid din sommarstuga?

Är du oroad över de ökande översvämningsskadorna? Vilka planer finns det för vattendragens bästa – och vem ansvarar för dem?

På de här sidorna finns information om vattenvård, om havsvård och om förebyggande av översvämningsskador. Dessutom hittar du planer och åtgärdsprogram för åren 2016–2021. Du kan påverka genomförandet av åtgärderna och uppmärksamma experter och myndigheter på platser som är viktiga för dig. Bekanta dig med dina möjligheter att påverka och agera!

Merenhoito (pieni kuva) Vesienhoito (pieni kuvituskuva) Tulvariskien hallinta (pieni kuvituskuva)

Vilket är det dyrbaraste vattendraget för dig?

Säkert dricksvatten, rena fiske- och simvatten och en naturlig mångfald i vattendragen uppnår man enbart genom ett långsiktigt arbete, en god planering och genom effektiva åtgärder, vilket också kräver pengar. I ekonomiskt trängda tider måste man göra val: vad kan göras genast, vad gör man senare. Din åsikt och din uppfattning om åtgärderna är viktig när avgörandena fattas.

Det är alltid rätt tid att påverka!

Vattenvården, havsvården och hanteringen av översvämningsrisker planeras i cykler om sex år varvid de existerande planerna kontrolleras och uppdateras. Medborgare, företag, organisationer och samfund kan påverka planeringen, åtgärderna och besluten på många sätt – även under perioden mellan myndigheternas begäran om hörande, vilket görs med några års mellanrum.

 

Så här kan du påverka:

Viiva (oranssi)

1. Kommentera planerna eller sänd respons via e-post eller via ett formulär Viiva (oranssi)

2. Delta i diskussionen på Twitter under hashtaggen #vaikutavesiin Viiva (oranssi)

3. Påverka genom ditt eget agerande Viiva (oranssi)

4. Påverka via samarbetsgrupper Viiva (oranssi)

5. Ge respons under perioden för hörande 201 8 Viiva (oranssi)

Påverka genom ditt eget agerande

Även små gärningar kan ha en stor inverkan. Ytterligare information och anvisningar för deltagandet hittar du bl.a. här:

Påverka via samarbetsgrupper och översvämningsgrupper

  • Sprid din åsikt via de regionala samarbetsgrupperna.
  • Man kan vända sig till samarbetsgrupperna med förslag till åtgärder, beslut och planer också mellan perioderna för hörande, när som helst.
  • Mer information om samarbetsgrupperna i din region finns här:

Ge respons i samband med hörande - följande år 2018

  • Hörande ordnas i olika skeden av planeringen.
  • Vid hörande kan vem som helst kommentera vilka ärenden under framställning som helst.
  • Information om nya perioder för hörande fås bl.a. på denna webbplats, på NTM-centralernas webbsidor och anslagstavlor, i tidningsannonser, på sociala medier och på kommunernas anslagstavlor.
  • Följande hörande gäller havets nuvarande tillstånd och bedömningen av en god miljöstatus samt att ställa upp miljömål och indikatorer (första delen i havsförvaltningsplanen för Finland) samt centrala frågor för vården av vattendrag.
  • Materialet från tidigare höranden finns i delarna om vattenvård, havsvård och hantering av översvämningsrisker på denna webbplats.

Aaltoviiva (oranssi)

Publicerad 14.12.2016 kl. 13.35, uppdaterad 3.2.2017 kl. 16.25