Finlands Natura 2000 -områden

Miljöministeriet uppdaterar de uppgifter om Natura 2000-områdena som har naturvetenskaplig karaktär och kompletterar Natura 2000-nätverket. Med tanke på beredningen av besluten ordnar miljöministeriet ett samråd den 1–30 september 2016. Statsrådet beslutar om uppdateringen av uppgifterna och utvidgningen av områdena.

Natura 2000 -nätverket skyddar den biologiska mångfalden. I Finland omfattar nätverket fem miljoner hektar. Av den här arealen är ungefär tre fjärdedelar markområden och en fjärdedel vattenområden.

Det finns sammanlagt 1 857 områden, varav 87 är belägna på Åland. Norra Lappland tillhör den alpina zonen och övriga Finland ingår i den boreala zonen. Finlands SCI-områden enligt habitatdirektivet är 1 713 stycken. De uppgår till ungefär 4,8 miljoner hektar, vilket är ca 12,3 procent av Finlands totala areal. SPA-områdena i enlighet med fågeldirektivet är 468 till antalet. De omfattar 3,1 miljoner hektar, med andra ord cirka 8 procent av Finlands totala areal. SCI- och SPA-områdena överlappar delvis varandra.

Laajalahti Natura 2000 -områden. © Kuva: Riku Lumiaro.
Laajalahti Natura 2000 -områden. © Riku Lumiaro

Beskrivningar av områdena

På vår webbplats finns beskrivningar av Natura 2000 -områdena indelade efter respektive närings-, trafik- och miljöcentral.

Alla områden på det finländska fastlandet hittar du under nedanstående länk.

Den 1 mars 2012 föreslog statsrådet för Europakommissionen att följande helheter ska utses till nya SCI-områden:

I samband med detta föreslog statsrådet också att Karleby stads område FI1000017 Vattajaniemi, som redan ingår i nätverket, ska utvidgas med 10,1 hektar. Områdets nya sammanlagda areal är efter detta 3 070 hektar.

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 16.9.2013 kl. 9.32, uppdaterad 25.8.2016 kl. 10.04
Utgivare: