Riksomfattande mål för områdesanvändningen

Huvudmålsättningar

De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av markanvändnings- och bygglagens system för planering av områdesanvändningen.

kaavoitus, alueidenkäytön tavoitteet

Janne Ulvinen, Miljöförvaltningens bildbank

Målen skall:

  • säkerställa att omständigheter av nationellt intresse beaktas i landskapens och kommunernas planläggning samt i de statliga myndigheternas verksamhet,
  • bidra till att målen för markanvändnings- och bygglagen samt för planeringen av områdesanvändningen uppnås, av vilka de viktigaste är god livsmiljö och hållbar utveckling,
  • fungera som redskap för förhandsstyrningen av planläggningen i markanvändningsfrågor av riksintresse och
  • främja genomförandet av internationella avtal i Finland.

Enligt markanvändnings- och bygglagen skall målen beaktas, och vad som är ännu viktigare, möjligheterna att uppnå dem främjas vid planering på landskapsnivå, i kommunernas planläggning och i de statliga myndigheternas verksamhet.

Förnyade riksomfattande mål för områdesanvändningen

Statsrådet har bestämt den 14 december 2017 om de riksomfattande målen för områdesanvändningen.

Statsrådets beslut ersätter det beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen som statsrådet utfärdat den 30 november 2000 och reviderat den 13 november 2008.

Statsrådets beslut träder i kraft den 1 april 2018. En plan som är under beredning när detta beslut träder i kraft kan trots detta beslut godkännas senast den 30 september 2018, ifall planförslaget har hållits offentligt framlagt innan detta beslut trädde i kraft. Ett annat beslut eller en åtgärd som är under beredning när detta beslut träder i kraft kan trots detta beslut utfärdas senast den 30 september 2018.

De riksomfattande målen för områdesanvändningen fram till 30.3.2017

Statsrådet beslöt om de riksomfattande målen för områdesanvändningen år 2000. Beslutet reviderades den 13 november 2008 till de delar som gäller innehållet. Till övriga delar, till exempel då det gäller den rättsliga grunden och rättsverkningarna, blir beslutet av år 2000 i kraft. Dessutom har statsrådet den 22 september 2009 beslutat att Museiverkets inventering Byggda miljöer av riksintresse (RKY 2009) ersätter den inventering av år 1993 som nämns i de riksomfattande målen för områdesanvändning.

 

Mer information

Miljöråd Timo Turunen, miljöministeriet, tfn 02952 50303, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16.9.2013 kl. 18.02, uppdaterad 15.12.2017 kl. 10.24
Utgivare: