Riksomfattande mål för områdesanvändningen

Huvudmålsättningar

De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av markanvändnings- och bygglagens system för planering av områdesanvändningen.

kaavoitus, alueidenkäytön tavoitteet

Janne Ulvinen, Miljöförvaltningens bildbank

Målen skall:

 • säkerställa att omständigheter av nationellt intresse beaktas i landskapens och kommunernas planläggning samt i de statliga myndigheternas verksamhet,
 • bidra till att målen för markanvändnings- och bygglagen samt för planeringen av områdesanvändningen uppnås, av vilka de viktigaste är god livsmiljö och hållbar utveckling,
 • fungera som redskap för förhandsstyrningen av planläggningen i markanvändningsfrågor av riksintresse och främja en konsekvent och enhetlig förhandsstyrning,
 • främja genomförandet av internationella avtal i Finland och
 • skapa förutsättningar för genomförandet av projekt på riksnivå när det gäller områdesanvändningen.

Enligt markanvändnings- och bygglagen skall målen beaktas, och vad som är ännu viktigare, möjligheterna att uppnå dem främjas vid planering på landskapsnivå, i kommunernas planläggning och i de statliga myndigheternas verksamhet.

De riksomfattande målen för områdesanvändningen berör följande helheter:

 1. fungerande regionstruktur
 2. enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön
 3. kultur- och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser
 4. fungerande förbindelsenät och energiförsörjning
 5. specialfrågor i Helsingforsregionern
 6. helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer

Uppdaterade mål för områdesanvändningen

Statsrådet beslöt om de riksomfattande målen för områdesanvändningen år 2000. Beslutet reviderades den 13 november 2008 till de delar som gäller innehållet. Till övriga delar, till exempel då det gäller den rättsliga grunden och rättsverkningarna, blir beslutet av år 2000 i kraft. Dessutom har statsrådet den 22 september 2009 beslutat att Museiverkets inventering Byggda miljöer av riksintresse (RKY 2009) ersätter den inventering av år 1993 som nämns i de riksomfattande målen för områdesanvändning.

Mer information

Miljöråd Timo Turunen, miljöministeriet, tfn 02952 50303, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16.9.2013 kl. 18.02, uppdaterad 20.6.2016 kl. 15.25
Utgivare: