Avfall och avfallshantering

Målet med avfallspolitiken är att främja ett hållbart utnyttjande av naturtillgångarna samt att säkerställa att avfallet inte förorsakar olägenheter för hälsa och miljö. Finlands och EU:s avfallspolitik grundar sig på följande principer:

  • Undvikande: Uppkomsten av avfall och avfallets skadlighet minskas och undviks i möjligaste mån.
  • Förstöraren betalar: Den som producerar avfallet står för alla kostnader för avfallshanteringen.
  • Producentansvar: Beträffande vissa produkter är det produktens tillverkare eller importör som svarar för avfallshanteringen, i stället för den som producerar avfallet.
  • Försiktighet: Man förutser riskerna med avfallet och avfallshanteringen.
  • Närhet: Avfallet hanteras på så kort avstånd som möjligt från den plats där avfallet uppstår.
  • Självförsörjning: Europeiska gemenskapen och varje medlemsstat är självförsörjande i fråga om avfallshantering.

De grundläggande principerna har införts i Finlands avfallslagstiftning.

Prioritetsordningen styr avfallshanteringen

Principen för avfallshanteringen bygger på den så kallade prioritetsordningen.

  • I första hand ska man försöka undvika uppkomsten av avfall.
  • Om det uppkommer avfall ska det förberedas för återanvändning.
  • Om återanvändning inte är möjligt ska avfallet i första hand återvinnas som material och i andra hand utnyttjas som energi.
  • Avfall får endast deponeras på en avstjälpningsplats det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att återvinna det.

Ytterligare information

Överinspektör Sirje Stén, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 276
Blybatterier, skrotbilar samt el- och elektronikskrot medför problem i de internationella avfallstransporterna 12.5.2016
Den ekonomiska tillväxten och globaliseringen under de senaste decennierna har ökat avfallstransporterna globalt såväl till sjöss, på landsvägarna som järnvägarna Avfall har ofta ekonomiskt värde och med det kan man ersätta användningen av naturresurser i industrin. Avfall kan dock innehålla för människan och miljön skadliga och farliga material.
Läs mer
Arbetet med den riksomfattande avfallsplanen har inletts 12.6.2015
Miljöministeriet har börjat bereda en ny riksomfattande avfallsplan. Syftet med den riksomfattande avfallsplanen är att sätta upp riktlinjer och mål för avfallshanteringen i Finland 2017–2022.
Läs mer
Nytt program främjar särskilt näringslivets materialeffektivitet 2.1.2014
En av arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet tillsatt arbetsgrupp har till ministerierna överlämnat sitt förslag till nationellt materialeffektivitetsprogram för Finland. Programmet eftersträvar ”hållbar tillväxt genom materialeffektivitet”. Detta innebär att ekonomisk tillväxt, förnuftig användning av naturresurserna och eliminering av skadliga miljöeffekter eftersträvas samtidigt.
Läs mer
Publicerad 21.8.2013 kl. 10.15, uppdaterad 30.6.2016 kl. 10.52
Utgivare: