Genvägar i miljo.fi

Korta adresser, dvs. genvägar, används till innehållet på sidorna av miljo.fi. De korta adresserna gör det lättare att länka till sidorna. Adresserna är också lättare att komma ihåg. Det finns en förteckning över genvägarna på denna sida. Texten i den vänstra kolumnen i förteckningen är en länk till sidan i fråga.

Boende, Byggande

Glesbygdens avloppsvatten: Lagstiftning och praktik miljo.fi/avloppsvattenguiden
Boende miljo.fi/boende
Brunnar miljo.fi/brunnar
Byggande miljo.fi/byggande
Energicertifikat miljo.fi/energicertifikat
Glesbebyggelsens avloppsvatten miljo.fi/lokalavlopp

Kartor och statistik samt miljöns tillstånd

Föroreningar i luften - Nyland miljo.fi/fororeningariluften-nyland
Grön ekonomi - Nyland miljo.fi/gronekonomi-nyland
Klimatförändring och energi - Nyland miljo.fi/klimatforandring-nyland
Miljöns tillstånd i Finland 2013 miljo.fi/miljonstillstand
Miljöns tillstånd i Finland 2008 miljo.fi/miljonstillstand2008
Miljöns tillstånd i Finland 2013 miljo.fi/miljonstillstand2013
Miljöns tillstånd 2013 i Södra Österbotten miljo.fi/miljonstillstand2013/sodraosterbotten
Naturlig mångfald - Nyland miljo.fi/naturligmangfald-nyland
Naturresurser - Nyland miljo.fi/naturresurser-nyland
Regional struktur - Nyland miljo.fi/regionalstruktur-nyland
Sötvatten och hav - Nyland miljo.fi/vatten-nyland
Den elektroniska tjänsten för övervakningen av miljöskydd YLVA miljo.fi/ylva

Konsumption och produktion samt Klimat och luft

Ny riksomfattande avfallsplan miljo.fi/avfallsplan
Miljösystem och miljöstyrning miljo.fi/emas

Förorenade markområden

miljo.fi/fororenademarkomraden

Förorenade områden i Finland

miljo.fi/fororenadeomradenifinland
Klimat och luft miljo.fi/klimatochluft
Konsumtion och produktion miljo.fi/konsumtionochproduktion
Producentansvar inom avfallshanteringen miljo.fi/producentansvar
Ansökan till producentregistret miljo.fi/producentansvar/ansokan
Inlämnande av uppföljningsuppgifter miljo.fi/producentansvar/uppfoljningsuppgifter

Livsmiljön och planläggning

Livsmiljön och planläggning miljo.fi/livsmiljonochplanlaggning
Vindkraftsrådgivning miljo.fi/vindkraftsradgivning

Miljökonsekvensbedömning

Alfa Oil Ab, Bergrum, Kristinestad miljo.fi/alfaoilMKB
Alternativen för avloppsvattenhantering i Vichtis miljo.fi/avloppsvattenhanteringivichtisMKB
Gasum Oy, Balticconnector, Ingå miljo.fi/balticconnectorMKB
Vindkraftspark i Böle, Närpes miljo.fi/bolevindMKB
Boliden Kokkola Ab, utvidgning av avstjälpningsplatsen för farligt avfall, Karleby miljo.fi/bolidenMKB
Borealis Polymers Oy:n bergscistern, Borgå miljo.fi/BorealisPolymersMKB
NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats, Borgnäs miljo.fi/BorgnasjordavstjalpningsplatsMKB
Brännträsk vindkraftspark, Närpes miljo.fi/branntraskvindkraftMKB
Vindkraftspark i Lappfjärd Dagsmark, Kristinestad miljo.fi/DagsmarkvindkraftMKB
Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo miljo.fi/esbogardMKB
Byggandet av Finno hamn miljo.fi/finnohamnMKB
Vindkraftsprojekt i Halsua miljo.fi/halsuavindMKB
Härkmeri vindkraftspark, Kristinestad miljo.fi/harkmerivindMKB
Vindkraftspark i Hedet-Björkliden, Närpes  miljo.fi/hedetbjorklidenvindMKB 
Öka användningen av biobränslen i produktionen av Helsingfors Energi miljo.fi/helenbioMKB
St1 Biofuels Ab:s Cellunolix® -projekt i Jakobstad, Jakobstad miljo.fi/jakobstadcellunolixMKB
Jeppo Biogas Ab:s utvidgning av verksamheten vid biogasanläggningen i Jeppo, Nykarleby miljo.fi/jeppobiogasMKB
Kalax vindkraftspark, Närpes miljo.fi/kalaxvindMKB
Karleby litiumkemifabrik, Karleby miljo.fi/karlebylitiumkemifabrikMKB
Keliber Oy, Kalavesi produktionsanläggning (anrikningsverk), Kaustby

miljo.fi/keliberkalavesiMKB

Keliber Oy, Mellersta Österbottens litiumprovins, Kaustby och Karleby miljo.fi/keliberlitiumprovinsMKB
Lemminkäinen Infra Oy:s cirkulärekonomicenter i Kila i Vanda miljo.fi/KilacircularekonomicenterMKB
Hangö Hamns Ab och Trafikverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö miljo.fi/koverharhamnudvidgningMKB
Förnyande av kraftverk vid Borgå raffinaderi miljo.fi/kraftverketvidborgåraffinaderiMKB
Vindkraftspark Kristinestad Norr, Kristinestad miljo.fi/kristinestadnorrvindkraftMKB
Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker, Kristinestad miljo.fi/lappfjardlakiakangasvindkraftMKB
Byggandet av en LNG-terminal i Ingå miljo.fi/lngterminaleningaMKB
Märkenkall vindkraftspark, Vasa, Korsholm miljo.fi/markenkallvindkraftMKB
Mikonkeidas vindkraftspark, Kristinestad miljo.fi/mikonkeidasvindkraftMKB
Molpe-Petalax vindkraftspark, Korsnäs, Malax miljo.fi/molpepetalaxvindMKB
Miljökonsekvensbedömning miljo.fi/mkb
MKB-beslut - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten miljo.fi/mkb-beslut/sodraosterbotten
Mutkalampi vindkraftspark, Kannus, Kalajoki och Karleby miljo.fi/mutkalampivindkraftMKB
Nord Stream Ag, Nord Stream 2, Nyland miljo.fi/Nordstream2MKB
Marksubstans-MKB för Östersundom, Helsingfors miljo.fi/ostersundommarksubstansMKB
Pjelax vindkraftspark, Närpes miljo.fi/pjelaxvindMKB
Pörtom vindkraftspark, Närpes  miljo.fi/PortomnarpesvindkraftMKB
Vindkraftspark i Rajamäenkylä, Bötom och Storå miljo.fi/rajamaenkylavindkraftMKB
Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda miljo.fi/remeosatervinningsanlaggMKB

Jordtäktverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget
Rudus Oy

miljo.fi/rudusbastukarrsibboMKB
Produktionsområdet av Rudus i Ingå miljo.fi/rudusingaMKB
Sandbacka vindkraftspark, Nykarleby och Vörå miljo.fi/sandbackavindkraftMBK
En återvinningsanläggning för organiskt avfall av företaget Solvera Oy miljo.fi/solveraMKB
Spårtrafik till Degerö miljo.fi/spartrafiktilldegeroMKB
Storbötet vindkraftspark, Nykarleby och Vörå miljo.fi/storbotetvindkraftMKB
Vindkraftsprojekt i Tjöck i Kristinestad miljo.fi/tjockvindkraftMKB
Uttermossa vindkraftspark, Kristinestad miljo.fi/uttermossavindkraftMKB
Utvidgning av Vanda Energi Ab:s avfallskraftverket, Vanda miljo.fi/VandaavfallskraftverketMKB
Korsholms kommuns världsarvsvägprojekt, Korsholm miljo.fi/varldsarvsvagMKB
Vasa hamnväg, Vasa och Korsnäs miljo.fi/vasahamnvagMKB
Vasa stads och Korsholms kommuns batterifabriksprojekt, Vasa och Korsholm miljo.fi/vasaregionensbatterifabrikerMKB
Västervik vindkraftspark, Kristinestad miljo.fi/vastervikvindMKB
Vindpark i Västra Toholampi, Toholampi miljo.fi/vastratoholampivindMKB
Westenergy Oy Ab, ökning av avfallsförbränningskapaciteten, Korsholm miljo.fi/westenergyMKB
Utveckling av Slåtlidens krossområde, Borgå, Vekkox Oy miljo.fi/vekkoxkrossomradeMKB
Brytningen och krossningen av stenmaterial på Vinkelkärrområdet i Esbo miljo.fi/vinkelkarrMKB
YIT Infra Ab:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa miljo.fi/YITInfraLovisaMalmgardMKB

Natur

Allemansrätten miljo.fi/allemansratten
Arter miljo.fi/arter
Främmande arter miljo.fi/frammandearter
Hotbedömningen av Finlands naturtyper miljo.fi/hotbedomningenavnaturtyper
Kommunernas värdefulla naturtyper miljo.fi/kommunernasnaturtyper
Natur miljo.fi/natur
Finlands Natura 2000 -områden miljo.fi/NATURA
Naturtyper miljo.fi/naturtyper
Rödlistade arter i Finland 2010 miljo.fi/rodlista
Rödlistade fåglar och däggdjur i Finland 2015 miljo.fi/rodlista/2015faglarochdaggdjur

Regional miljöinformation

Regional miljöinformation miljo.fi/regionalinformation
Södra Österbotten miljo.fi/sodraosterbotten

Temasidor

Inventering och planering av det finländska marina Natura 2000 nätverket (FINMARINET) miljo.fi/finmarinet
Natureship - Integrerad planering och miljövård av Östersjöns kustområden miljo.fi/natureship
Pro Skärgårshavet -programmet miljo.fi/proskargardshavet
Näringsurlakningen under kontroll (RaHa) - projekt miljo.fi/raha
VELMU miljo.fi/velmu
VIKURI-projektet för bekämpning av främmande arter miljo.fi/vikuri

Vatten

Algsituationen miljo.fi/algsituationen
Dammar och dammsäkerhet miljo.fi/dammsakerhet
Beskyddning av grundvatten miljo.fi/grundvatten
Hav miljo.fi/hav
Bekämpning av olje- och kemikalieskador miljo.fi/oil
Olyckuppföljning miljo.fi/olyckan

Hurdant är Östersjöns tillstånd

miljo.fi/ostersjonstillstand
Flöden och översvämningar miljo.fi/oversvamningar
Översvämningsgrupper miljo.fi/oversvamningsgrupper
Vad skall jag göra före och vid en översvämning? miljo.fi/oversvamningsrad

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älv

miljo.fi/trhs/kyroalv

Plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde

miljo.fi/trhs/laihelaa
Plan för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds ås avrinningsområde miljo.fi/trhs/lappfjardsa

Plan för hantering av översvämningsrisker i Lappo å

miljo.fi/trhs/lappoa

Påverka vattendragen

miljo.fi/paverkavatten
Planering av havsvården och samarbete miljo.fi/planeringavhavsvarden
Vatten miljo.fi/vatten

Vattenförvaltningsområden

miljo.fi/vattenforvaltningsomrade

Vattenförvaltningsområdet Kymmene älv - Finska viken

miljo.fi/vattenforvaltningsomrade/kymmenealv-finskaviken

Samråde om vattenvårdsförvaltning (Kymmene älv - Finska viken)

miljo.fi/vattenforvaltningsomrade/kymmenealv-finskaviken/delta

Deltagande i vattenvården

miljo.fi/vattenforvaltningsomrade/vastra/delta
Vattensituation och prognoser miljo.fi/vattensituation

Vattenvårdsplanering och samarbete

miljo.fi/vattenvard

Förvaltningsplanen och bakgrundsutredningar (Kumoalv-Skärgårdshavet-Bottenhavet)

miljo.fi/vattenvard/kumoalv-skargardshavet-bottenhavet/planer

Förvaltningsplanen och bakgrundsutredningar (Kymmenealv-Finskaviken)

miljo.fi/vattenvard/kymmenealv-finskaviken/planer

Vattenvårdsplanering och samarbete i Nyland

miljo.fi/vattenvard/nyland

Vattenvårdsplanering och samarbete - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

miljo.fi/vattenvard/SodraOsterbottenOsterbottenMellerstaOsterbotten

Ärendehantering och tillstånd

Blanketter miljo.fi/blanketter
CITES: Internationell och EU-intern handel med hotade arter och de tillstånd som krävs för detta miljo.fi/cites
CITES: Ansökningsblanketter miljo.fi/cites/ansokningsblanketter
CITES: Försäljning av kött och övriga delar av björn och lodjur som fällts i Finland

miljo.fi/cites/bjornochlodjur

CITES: Jaktbara CITES-arter miljo.fi/cites/jaktbara
CITES: Kaviar och andra störprodukter miljo.fi/cites/kaviar
CITES: Kräldjur, groddjur och CITES-tillstånd miljo.fi/cites/kraldjur
CITES lagstiftning miljo.fi/cites/lagstiftning
CITES: Papegojor och CITES-tillstånd miljo.fi/cites/papegojor
CITES: Personliga tillhörigheter och hushållsföremål miljo.fi/cites/personligt
CITES: Anvisningar för resande miljo.fi/cites/resande
CITES-tillståndsförfarandet miljo.fi/cites/tillstand
CITES-trädarter miljo.fi/cites/tradarter
Kontaktuppgifter miljo.fi/kontaktinformation
Rapportera dina naturobservationer miljo.fi/observationer
Anmälningsförfarande för export av förbjudna och strängt reglerade kemikalier (PIC) miljo.fi/pic
Ansökan till producentregistret miljo.fi/producentansvar/ansokan
Bedömning av miljökonsekvenserna av planer och program SMB miljo.fi/smb
Internationell transport av avfall miljo.fi/tfs
Tillstånd, anmälningar och registrering miljo.fi/tillstand
TYVI-tjänsten miljo.fi/tyvi

Finansiering och understöd

miljo.fi/vattentjanstunderstod

Övriga

Övervaknings- och belastningsblanketter - VAHTI miljo.fi/vahti-blanketter

 

Publicerad 11.1.2018 kl. 12.32, uppdaterad 15.11.2018 kl. 12.58