Glesbebyggelsens avloppsvatten

Lumme järvessä, kuva Vanamo Seppänen
© Vanamo Seppänen

Aktuellt

Skydda din närmiljö och brunnsvattnet

När alla renar sitt avloppsvatten korrekt minskar de hygieniska olägenheterna i boendemiljön och vid stränderna, övergödningen av vattendragen dämpas och risken för förorening av grundvattnet minskar. Bristfälligt behandlat avloppsvatten förorenar grundvattnet, vilket till exempel märks genom att vattenkvaliteten i den egna eller i grannens brunn försämras.

Ta reda om det behövs åtgärder på din fastighet för att effektivera behandlingen av avloppsvatten.

I synnerhet de som i sitt hushåll har vattenledning och avlopp men inget ordentligt behandlingssystem för avloppsvatten bör sätta sig in i frågan. Om fastigheten finns inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde ska fastigheten anslutas till vatten- och avloppsnätet såvida man inte har beviljats befrielse från anslutningsskyldighet. Kommunen ger mer information om vattentjänstverkets verksamhetsområden.

Enligt förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet måste en fastighets avloppsvattensystem uppfylla kraven på reningseffekt senast den 15 mars 2016. Fastighetsägaren ska ha en beskrivning av fastighetens avloppsvattensystem samt bruks- och underhållsanvisningar för systemet.

   
Publicerad 7.1.2014 kl. 17.22, uppdaterad 20.9.2016 kl. 10.41