Registreringsförfarande

Aktuellt

Regionförvaltningsverkets elektronisk söktjänst för miljö- och vattentillstånd

När kan verksamheten inte registreras?
Hur ska man förfara, om verksamheten har giltigt miljötillstånd?
Hur registreringsanmälan görs

Största delen av de energiproducerande anläggningarna med en bränsleeffekt som understiger 50 MW, distributionsstationerna för flytande bränsle och asfaltstationerna är registreringspliktiga verksamheter. Utöver dessa ska även de kemiska tvättinrättningar och de anläggningar som förbrukar organiska lösningsmedel som avses i bilaga 2 registreras.

Registreringen är till sin natur en bokföringsåtgärd som inte medför något administrativt beslut, och inga bestämmelser utfärdas. Verksamheten kan inledas när den kommunala miljövårdsmyndigheten har registrerat den eller det gått 90 dagar från det att anmälan inlämnats. Verksamhetsutövaren får ett meddelande om registreringen. För registreringen tas det ut en avgift.

Anläggningar som omfattas av förfarandet ska lämna in sin registreringsanmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten senast 90 dagar innan verksamheten inleds.

För att kunna bedöma om det finns förutsättningar för registrering har myndigheten rätt att begära att verksamhetsutövaren kompletterar sin anmälan. Komplettering kan dock begäras endast beträffande sådana frågor som enligt de branschvisa förordningarna förutsätter en utredning.

Om myndigheten kan avgöra ärendet innan tidsfristen på 90 dagar löper ut, kan registreringen göras och verksamheten inledas genast.

I statsrådets förordningar om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 MW, distributionsstationer för flytande bränsle och asfaltstationer finns föreskrifter om de obligatoriska innehållsmässiga kraven på en registreringsanmälan.

Den verksamhet som ska registreras måste fylla de krav som ställs i den branschvisa förordningen. De branschvisa förordningarnas syfte är både att förenhetliga miljöskyddskraven inom branscherna och att förbättra deras förutsägbarhet.

Genom tillsynen av verksamheten säkerställer myndigheten att den branschvisa förordningens krav följs.

Myndigheten behandlar ärendet snabbare om registreringsanmälan är så tydlig och fullständig som möjligt.

När kan verksamheten inte registreras?

Registrering är inte möjlig, om

  • verksamheten ligger i ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde
  • verksamheten förorsakar förorening av vattendrag (3 kap. i vattenlagen)
  • avledningen av avloppsvatten förorsakar förorening av ett dike, en källa eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil
  • verksamheten förorsakar oskäligt besvär för grannskapet (17 § 1 mom. i lagen om vissa grannelagsförhållanden)
  • verksamheten utgör en del av verksamheten vid en direktivanläggning.

Ifall någon av de ovannämnda punkterna gäller, måste verksamhetsutövaren ansöka om miljötillstånd för verksamheten. Verksamheten får inte heller placeras i strid med en detaljplan.

Hur ska man förfara, om verksamheten har giltigt miljötillstånd?

När förutsättningarna för registrering föreligger inlämnas en registreringsanmälan i stället för en tillståndsansökan om det sker en väsentlig ändring i verksamheten (MSL 29 §) eller om det finns behov att ändra tillståndsvillkoren i enlighet med MSL 89 §. Verksamheten vid asfaltstationer och små energiproducerande anläggningar ska dock registreras senast den 1 januari 2018 och verksamheten vid distributionsstationer senast den 1 januari 2020.

Miljötillståndet förfaller utan särskilt beslut efter att myndigheten behandlat registreringsanmälan.

Hur registreringsanmälan görs

Anmälan görs på miljöförvaltningens blanketter för respektive verksamhetsområde (länkarna till vänster på sidan).

Anmälan lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten. För behandlingen tas det ut en avgift, vars grunder bestäms i den taxa som kommunen antagit.

Myndigheten meddelar verksamhetsutövaren om registreringen.

 

Publicerad 22.5.2013 kl. 15.34, uppdaterad 6.6.2016 kl. 13.50