Hur ansöker man om miljötillstånd - instruktioner och blanketter

Aktuellt

Regionförvaltningsverkets elektronisk söktjänst för miljö- och vattentillstånd

Tillståndsansökan ska lämnas till tillståndsmyndigheten skriftligen. Ytterligare exemplar av ansökningshandlingarna ska lämnas in på myndighetens begäran. Till regionförvaltningsverket ska tillståndsansökan skickas även i elektronisk form. För behandlingen av ärendet ska behövliga utredningar fogas till ansökan enligt vad som bestäms i miljöskyddsförordningen (MSF). Man kan vid behov på förhand rådgöra om utredningarna med den myndighet som beviljar tillståndet. Enligt miljöskyddslagen (MSL) ska den som upprättar ansökan ha tillräcklig sakkunskap. Man kan även anlita en utomstående sakkunnig för att upprätta ansökan.

Behandlingen av tillståndsansökan underlättas om

  • man överlägger med tillståndsmyndigheten på förhand
  • ansökan lämnas in i god tid (flera månader) innan verksamheten inleds samt av att
  • ansökan jämte bilagor är klar och så fullständig som möjligt.

Behandlingen av tillståndsansökan försvåras om

  • ansökan lämnas in för sent
  • ansökan är oklar och/eller ofullständig
  • bilagorna är oklara och/eller ofullständiga.

Genom att klicka på länkarna i tabellen nedan får du fram den behövliga ansökningsblanketten och eventuella tillhörande instruktioner i antingen word- eller pdf-format. Ansökan om miljötillstånd kan också formuleras fritt enligt MSF 3–7 §.

Allmän blankett för ansökan om miljötillstånd

Ifyllnadsinstruktion
6010 allmän (Word) UPPDATERAD

6010 instruktioner (Word) UPPDATERAD
Uppskattning av energieffektiviteten
(bilaga till ansökan om miljötillstånd)
6010a effektivitet (Word)
6010a effektivitet (pdf)
Kemikalietabell
(bilaga till ansökan om miljötillstånd)

Ifyllnadsinstruktion
6010b kemikalier (Word)
6010b kemikalier (Excel)

6010b instruktioner (Word)
6010b instruktioner (pdf)
Parterna
(bilaga till ansökan om miljötillstånd)
6010c parterna (Word)
6010c parterna (Excel)
Blankett för ansökan om miljötillstånd för pannanläggningar


Ifyllnadsinstruktion
6012 panna (Word)
6012 panna (pdf)

6012 instruktioner (Word)
6012 instruktioner (pdf)
Bilageblankett för ansökan om miljötillstånd för pannanläggningar

Ifyllnadsinstruktion
6012a panna (Word)
6012a panna (pdf)

6012a instruktioner (Word)
6012a instruktioner (pdf)
Blankett för ansökan om miljötillstånd för djurstallar

BilagorIfyllnadsinstruktion

6022 djurstall (Word) UPPDATERAD

6022 bilaga 7.1 nöt och häst (Word)
6022 bilaga 7.1 fjäderfä (Word)
6022 bilaga 7.1 svin (Word)
6022 bilaga 8.2 flytgödselbehållare (Word)
6022 bilaga 8.3 gödselstäder (Word)
6022 bilaga 13 bränslecistern (Word)
6022 bilaga 14 kemikalier (Word)

6022 instruktioner (Word) UPPDATERAD

Blankett för ansökan om miljötillstånd för pälsfarmer


Bilagor

Ifyllnadsinstruktion

6023 pälsdjursfarm (Word) UPPDATERAD

6023 bilaga 7 djurantal (Word)
6023 bilaga 8 skugghus (Word)
6023 bilaga 9 gödselstäder (Word)
6023 bilaga 12 avloppsvatten (Word)
6023 bilaga 13 bränslecistern (Word)

6023 instruktioner (Word) UPPDATERAD

Blankett för ansökan om miljö- och vattenhushållningstillstånd för fiskodling

Ifyllnadsinstruktion
6024 fisk (Word)
6024 fisk (pdf)

6024 instruktioner (Word)
6024 instruktioner (pdf)

Blankett för ansökan om miljötillstånd för stenbrott och stenkrossar

Ifyllnadsinstruktion

6036 stenbrott och stenkrossar (Word) UPPDATERAD
6036 instruktioner (Word) UPPDATERAD

Blankett för ansökan om miljötillstånd för skjutbanor

Ifyllnadsinstruktion

6037 skjutbana (Word) UPPDATERAD

6037 instruktioner (Word) UPPDATERAD

 

Beredskapsplan - anvisningar för verksamhetsutövaren (MSL 15 §)

Beredskapsplan - anvisningar

 

Översyn av tillståndsvillkoren i miljötillstånd som gäller tills vidare (MSL 71 §)

Obs! Det förfarande för översyn som avses i 71 § i miljöskyddslagen har upphävts med början från den 1 maj 2015. Om det i ett tillstånd anges att en ansökan om översyn av tillståndsvillkoren ska lämnas in före denna tidpunkt, måste en sådan ansökan fortfarande lämnas in. Om det i tillståndet anges att ansökan om översyn ska lämnas in efter denna tidpunkt, ska tillsynsmyndigheten bedöma behovet av ändring av tillståndet inom ett år från den tidpunkt som anges i villkoret om översyn.

Blankett för ansökan om justering av tillståndsvillkoren i miljötillstånd som gäller tills vidare

Ifyllnadsinstruktion
6015 justering (Word) UPPDATERAD


6015 instruktioner (Word) UPPDATERAD
Publicerad 14.6.2013 kl. 14.52, uppdaterad 28.11.2016 kl. 13.46