Miljötillstånd

Aktuellt

Nu kan man ansöka om vattenhushållnings- och miljötillstånd via en e-tjänst

Torsdagen den 18 maj 2017 offentliggörs en tillståndstjänst för miljöärenden där man elektroniskt kan ansöka om vattenhushållnings- och miljötillstånd hos regionförvaltningsverken, som är statliga tillståndsmyndigheter. Pilotområden för tillståndstjänsten för miljöärenden är torvutvinning, djurstallar och vattenhushållningsprojekt som utförs under vattendrag. För dessa verksamhetsområden finns det skräddarsydda ansökningar och sektorspecifika anvisningar. I fråga om andra verksamhetsområden än de som nämns ovan kan man tills vidare använda allmänna ansökningar om miljötillstånd och tillstånd för vattenhushållningsärenden.

För verksamheter som medför risk för förorening av miljön behövs det tillstånd enligt miljöskyddslagen. Sådana verksamheter är till exempel skogs- och metallindustri, kemisk industri, energiproduktion, djurstallar och fiskodling.

I miljötillståndet kan bland annat föreskrifter om verksamhetens omfattning, om utsläppen och om minskningen av utsläpp utfärdas. En förutsättning för att tillstånd skall kunna beviljas är bland annat att verksamheten inte får medföra olägenhet för hälsan eller betydande förorening av miljön eller risk för sådan.

Skeden i tillståndsbehandlingen

Ansökan om miljötillstånd görs till den tillståndsmyndighet som anges i miljöskyddslagen eller miljöskyddsförordningen, dvs. till regionalförvaltningsverket eller den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Miljötillståndsmyndigheten informerar om ansökan genom en kungörelse. Myndigheterna lämnar yttrande om ansökan. Sakägarna får framföra anmärkningar och invånarna på området projektet inverkar på, kan framföra sina åsikter i ärendet.

Efter att tillståndsmyndigheten har hört den sökande beträffande yttrandena och anmärkningarna gör det ett avgörande i ärendet.

Besvär över tillståndsbeslutet kan anföras hos Vasa förvaltningsdomstol och över dess beslut vidare hos högsta förvaltningsdomstolen, om den beviljar besvärstillstånd.

En avgift tas ut av sökanden för behandlingen av tillståndsansökan.

Schema över skedena i tillståndsbehandlingen

Lupamenettely_SV80.jpg

Publicerad 14.6.2013 kl. 14.58, uppdaterad 30.11.2018 kl. 12.38