Återvinning av avfall i markbyggnad

Med hjälp av lagstiftning försöker man främja återvinningen av avfall i markbyggnad (Statsrådets förordning om återvinning av vissa afvall i markbyggnad 591/2006). Om vissa förutsättningar uppfylls fordras inget miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) för att använda vissa avfall i markbyggnad. En anmälan om återvinningen måste dock göras till tillsynsmyndigheten, se länkarna nedan.

Återvinning av vissa avfall (förordningens bilaga 1) i anläggning eller yrkesmässigt är enligt förordningen möjligt i följande markbyggnadsobjekt:

  1. allmänna vägar, gator, cykelvägar och gångbanor samt nödvändiga områden för väghållning eller trafik som direkt ansluter sig till dem, exklusive bullerhinder;
  2. parkeringsområden;
  3. idrottsplaner samt rutter på rekreations- och idrottsområden;
  4. bangårdar samt lagringsområden och vägar på industri- och avfallsbehandlingsområden samt områden avsedda för flygtrafik.

Förordningen tillämpas på ovan nämnda markbyggnadsobjekt endast om arbetet utförs enligt en gatuplan som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), en plan för byggande av allmänt område, ett tillstånd eller en anmälan eller i enlighet med en vägplan som avses i lagen om allmänna vägar (243/1954) eller lagen om landsvägar (503/2005), dock inte på viktiga grundvattenområden.

Avfall får återvinnas utan miljötillstånd om kvalitetskontroll och återvinning av avfallet ordnas och verksamheten anmäls för registrering i datasystemet för miljövårdsinformation i enlighet med denna förordning. Då bör man sörja för att kraven på avfallsåtervinning enligt 5 § i förordningen uppfylls.

Innehavaren av återvinningsplatsen skall göra en anmälan till närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) för registrering av verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation. Anmälan görs upp på en blankett, som inklusive ifyllningsanvisningarna finns i länkarna nedan. Överlämning och återvinning av avfallet kan inledas när verksamheten är antecknad i datasystemet för miljövårdsinformation.

ELY-centralerna och kommunens miljövårdsmyndighet är tillsynsmyndigheter i fråga om verksamhet som avses i förordningen.

Bilagorna till förordningen har ändrats med statsrådets beslut 403/2009. Tillämpningsområdet för den ursprungliga förordningen har utökats med svävbäddssand, några gränsvärden har justerats och standardhänvisningarna har uppdaterats.

Aska från torv och träbaserat material innehåller naturligt radioaktiva ämnen och radionuklider som härstammar från radioaktivt nedfall. Strålsäkerhetscentralen har utfärdat ett separat strålsäkerhetsdirektiv (ST-direktiv 12.2) om radioaktivitet i byggnadsmaterial och aska. Anvisningen finns i länken till höger.

 

 

 

 

 

Publicerad 22.5.2013 kl. 15.34, uppdaterad 6.6.2016 kl. 15.46