Anmälan och tillstånd i samband med marktäkt

Anmälan enligt marktäktslagen

Enligt 23 a § i marktäktslagen ska innehavaren av ett marktäktstillstånd årligen meddela tillståndsmyndigheten mängden och arten av substans som tagits. I fråga om tagande av substanser till husbehov ska substanstagaren meddela tillsynsmyndigheten täktplatsens läge och täktens uppskattade omfattning, då man i täktområdet har tagit eller avser att ta mer är 500 fasta kubikmeter marksubstanser. Tillstånds- och tillsynsmyndigheten vidarebefordrar uppgifterna om marktäkten till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Anmälningsblanketter

Tillstånd enligt marktäktslagen

För att ta substanser annat än till husbehov krävs ett tillstånd enligt marktäktslagen.  Tillståndsansökan lämnas till behörig kommun. Kommunen fattar beslut om att bevilja tillstånd och övervakar marktäkten inom kommunen. Tillstånd ska prövas med beaktande av miljövillkoren i 3 § i marktäktslagen.Även andra tillstånd kan krävas för marktäkt

Miljötillstånd

Enligt miljöskyddsförordningen (713/2014) krävs tillstånd för följande täktverksamhet:

  • stenbrott eller sådan stenbrytning som är anknuten till annat än schaktningsarbete där stenmaterial behandlas minst 50 dagar,
  • permanenta stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning, eller flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett visst område och är i användning sammanlagt minst 50 dagar.

Miljötillstånd ska sökas även för småskalig verksamhet om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde och om verksamheten kan medföra risk för förorening av grundvatten.

Miljötillstånd för ovan nämnda projekt beviljas av kommunen.

Vattentillstånd

Enligt vattenlagen krävs tillstånd från regionförvaltningsverket om marktäkten kan ändra grundvattnets kvalitet eller mängd och om förändringen försämrar tillståndet i en grundvattenförekomst eller leder till att en viktig eller annan för vattenförsörjningen lämplig grundvattenförekomst blir väsentligt mindre riklig eller att möjligheterna att utnyttja den försämras eller på något annat sätt orsakar skada eller olägenhet för uttag av vatten eller för användningen av vatten som hushållsvatten. Detta tillstånd kan bli aktuellt främst om tagningen av den planerade marksubstansen planeras under grundvattennivån, i ett skyddsområde vid en grundvattentäkt eller i omfattande delar av ett grundvattenområde.

Tillstånd för miljöåtgärder

Marktäkt inom ett detaljplaneområde kan ske med stöd av ett tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen om det på en enskild byggplats blir nödvändigt att föra bort marksubstans som förberedande åtgärd för ett bygglovsbaserat byggnadsprojekt (MBF 72 §).

Förbjudet med täktverksamhet i naturskyddsområden

De skyddade naturtyperna som räknas upp i kapitel 4 i naturvårdslagen samt de arter som kräver särskilt skydd, vilka omnämns i 47 § i samma lag och i bilaga 4 till 22 § i naturvårdsförordningen, är de speciella naturförekomster som avses i marktäktslagen. Dessa ska beaktas vid planeringen av marktäktsverksamhet.Lagen och förordningen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) tillämpas i vissa fall på marktäkt. Ett täktprojekt enligt marktäktslagen kan hänskjutas till miljökonsekvensbedömning antingen direkt på basis av projektförteckningen i MKB-förordningen (6 §), eller genom ett enskilt tillämpningsbeslut (MKBL 4 § 2 mom.).

På basis av projektförteckningen kräver tagande av sten, grus eller sand ett MKB-förfarande om brytnings- eller täktområdets areal överstiger 25 hektar eller den substansvolym som tas är minst 200 000 kubikmeter fast mått om året. Den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar i varje enskilt fall huruvida ett bedömningsförfarande ska tillämpas.

Ytterligare information

Överinspektör Markus Tarasti, miljöministeriet, tfn 0295 250 291, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 21.8.2013 kl. 12.39, uppdaterad 16.6.2016 kl. 16.13
Utgivare: