Miljövårdsblanketter för jordbruket

Miljötillstånd

Enligt miljöskyddslagen (MSL 527/2014) och -förordningen (MSF 713/2014) fordras miljötillstånd för vissa verksamheter. I jordbruksproduktionen behövs miljötillstånd för djurstall och pälsfarmer med ett djurantal som överskrider det föreskrivna. Nedan presenteras gränserna för tillståndsplikten.

För djurstallet kan gränsen för tillståndsplikt från fall till fall vara lägre om gården själv föder upp alla unga djur. När det gäller pälsfarmer räknas endast avelsdjuren, vilket betyder att om antalet i tabellen överskrids med t.o.m. ett djur är farmen förpliktad att ansöka om miljötillstånd. Antalet baserar sig på de djurplatser för vilket djurstallet, skugghuset eller hallen har byggts, dvs. den årliga variationen i djurantalet påverkar inte tillståndsplikten.

Djurstallet behöver miljötillstånd om det är avsett för minst (MSL bilaga 1, tabeller 1-2, punkt 11):

 • 50 mjölkkor
 • 100 köttnöt
 • 100 fullvuxna suggor
 • 250 slaktsvin
 • 60 hästar eller ponnyer
 • 250 tackor eller getter
 • 4 000 värphönor
 • 10 000 broilrar
 • pälsdjursfarm för 500 avelshonor av mink eller iller
 • pälsdjursfarm för 250 avelshonor av räv eller sjubb
 • djurstallar eller pälsdjursfarmar för andra djurarter än de som nämns ovan, när antalet djurenheter uträknade enligt djurenhetskoefficienten i tabell 1 i bilaga 3 är minst 250.

Dessutom enligt MSL bilaga 1 tabell 2 punkt 11 d tillståndsplikten för djurstallar och pälsdjursfarmer där det finns flera arter av de produktionsdjur som nämns ovan eller i bilaga 3 bestäms utifrån antalet djurenheter uträknade enligt djurenhetskoefficienterna i bilaga 3. I sådana fall sammanräknas antalet djurenheter för alla de olika produktionsdjuren och totalsumman jämförs med den till djurenheter omräknade gräns för tillståndsplikten som fås för produktionsdjuret med det största antalet djurenheter och där tillståndsplikt inträder. Den till djurenheter omräknade gränsen för tillståndsplikt för de produktionsdjur som avses ovan fås genom att multiplicera gränsen för tillståndsplikt uttryckt i antal djur enligt a eller b med djurenhetskoefficienten i bilaga 3. När tillståndsgränsen räknas ut beaktas inte övriga djur på gården, om deras sammanräknade antal djurenheter uträknade enligt djurenhetskoefficienterna i bilaga 3 är högst 10.

I länkarna nedan får du ansökningsblanketten och ifyllningsanvisningarna i word-format. Miljötillståndsansökan kan också göras fritt formulerad enligt MSF 3–7 §.

Tillståndsansökan lämnas in i minst tre exemplar antingen till kommunens miljövårdsmyndighet eller regionförvaltningsverket beroende på djurantal. Noggrannare information framgår av blanketternas ifyllningsanvisningar.

Blankett för ansökan om miljötillstånd för djurstallar

Bilagor
 

Ifyllnadsinstruktion

6022 djurstall (Word)

6022 bilaga 7.1 nöt och häst (Word)
6022 bilaga 7.1 fjäderfä (Word)
6022 bilaga 7.1 svin (Word)
6022 bilaga 8.2 flytgödselbehållare (Word)
6022 bilaga 8.3 gödselstäder Word)
6022 bilaga 13 bränslecistern (Word)
6022 bilaga 14 kemikalier (Word)

6022 instruktioner (Word)


Blankett för ansökan om miljötillstånd för pälsfarmer

Bilagor
Ifyllnadsinstruktion

6023 pälsdjursfarm (Word)

6023 bilaga 7 djurantal (Word)
6023 bilaga 8 skugghus (Word)
6023 bilaga 9 gödselstäder (Word)
6023 bilaga 12 avloppsvatten (Word)
6023 bilaga 13 bränslecistern (Word)

6023 instruktioner (Word)

 

Översyn av tillstånd på grund av BAT-slutsatser (MSL 80 och 81 §)

Tillståndsvillkoren i miljötillståndet för djurstallar, där det finns

 • mer än 40 000 fjäderfäplatser
 • mer än 2 000 produktionsgrisplatser eller
 • mer än 750 suggplatser,

ska bygga på de så kallade BAT-slutsatserna. BAT-slutsatserna är EU-föreskrifter som beskriver bästa tillgängliga tekniken och tillämpandet av dem bygger på genomförandet av industriutsläppsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU).

Europeiska kommissionen har den 21 februari 2017 publicerat nya BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä och grisar. Åtgärder och tekniker som gäller husdjursproduktionen på gårdarna i fråga ska kartläggas och bedömas inom sex månader, dvs. senast den 21 augusti 2017, huruvida de överensstämmer med de nya BAT-slutsatserna. Vid behov ska miljötillståndet för djurstallet ses över. BAT-utredningen upprättas på ett färdigt blankettbotten, som finns nedan.

 

BAT-utredningsblankett för intensiv uppfödning av fjäderfä eller grisar

Allmänna anvisningar

Anvisningar för verksamhetsutövaren

6022a BAT-utredningsblankett (Word)


6022a allmän anvisning (Word)

6022a anvisningar för verksamhetsutövaren (Word)

 

Anmälningsblanketter

Statsrådet har utfärdat den s.k. nitratförordningen (1250/2014) om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruk och trädgårdsodling. I förordningen ges bestämmelser bl.a. om gödselstädernas minimistorlek, avvikelser från den och övervakningsanmälan som då ska göras (6029, se länken till blanketten nedan), undantag från spridningsförbud av stallgödsel (6027) samt kvävemängder, skyddszoner, rastgårdar och lagring av stallgödsel i stackar. Dessutom innehåller förordningen vissa andra bestämmelser och rekommendationer.

Kommunens miljövårdsmyndighet bör varje år underrätta den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen om de övervakningsanmälningar i anslutning till gödsellagring enligt nitratförordningens 4 § 3 moment genom att använda blankett 6028 som finns i länken nedan.

 

Anmälningsblankett för spridning av stallgödsel i exceptionella situationer 6027 spridning av gödsel (Word)
Anmälningsblankett för lagring av stallgödsel i stackar 6029 gödselstack (Word)
Årssammandragsblankett för anmälan om lagring av stallgödsel i stackar 6028 årssammandrag (Word)

 

Mera information

Specialist Sonja Pyykkönen, miljöministeriet, naturmiljöavdelningen, tel. 029 525 0123,
fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16.9.2013 kl. 10.58, uppdaterad 4.5.2017 kl. 13.09