Suomen paras maisemahanke -kilpailu

Suomen paras maisemahanke valitaan valtakunnallisella kilpailulla joka toinen vuosi. Parhaaksi valittu kotimainen hanke on Suomen ehdokas Euroopan neuvoston maisemapalkinnon saajaksi. Vihervuonna 2016 kilpailu järjestetään jo viidettä kertaa. Kilpailun voittaja julkistetaan 27.10.2016 Säätytalolla Helsingissä järjestettävän Vihervuoden päätöstapahtuman yhteydessä.

Maisemanhoitoa Saaristomeren kansallispuistossa
Maisemanhoitoa Saaristomeren kansallispuistossa. © Tapio Heikkilä

Kilpailuun voivat osallistua kansalaisjärjestöt sekä paikalliset tai alueelliset viranomaiset, jotka ovat onnistuneesti hoitaneet, suunnitelleet tai suojelleet maisemia. Maisemat ja niihin liittyvät hankkeet ymmärretään kisassa laajasti, ja ehdokkaiksi toivotaankin erilaisia viime vuosien aikana toteutettuja hankkeita. Ne voivat liittyä niin maanpäälliseen kuin vedenalaiseenkin maisemaan, luonto-, kaupunki- tai kulttuurimaisemaan tai vaikkapa äänimaisemaan. Hankkeen kohteena on voinut olla arvokas maisema, arkiympäristö tai huonolaatuinenkin maisema.

Euroopan neuvoston maisemapalkinto liittyy Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen, johon Suomi liittyi vuonna 2006. Palkinto on tunnustus toimista tai toimintaperiaatteista, jotka tähtäävät maisemien kestävään käyttöön, suojeluun tai suunnitteluun. Palkittavat hankkeet edistävät maisemayleissopimuksen tavoitteita, ja ne voivat toimia esimerkkinä koko Euroopassa. Vuonna 2015 voiton vei Unkari hankkeella, jossa Unkarin ja Slovenian rajalla sijaitsevan Hetésin kylämaisemia hoidettiin ja niiden kestävää käyttöä kehitettiin maiden rajat ylittävällä yhteistyöllä.

Ensimmäisen eurooppalaisen maisemakilpailun vuonna 2009 voitti ranskalainen Lillen kaupunki virkistysalueiden rakentamisesta hylätyille teollisuusalueille. Vuonna 2011 voittajaksi valittiin italialainen Carbonian kunta vanhan kaivoskaupungin maisemien suojelusta ja uudistamisesta. Vuonna 2013 voiton vei puolalainen Ala-Sleesian maisemapuistoyhdistys Szprotawanjokilaakson maisemien ekologisten arvojen suojelemisesta. Vuonna 2015 voiton vei Unkari hankkeella, jossa Unkarin ja Slovenian rajalla sijaitsevan Hetésin kylämaisemia hoidettiin ja niiden kestävää käyttöä kehitettiin maiden rajat ylittävällä yhteistyöllä.

Aiemmat voittajat

Härkää sarvista -hanke järjesti maisemanhoitoa erityisen arvokkaille alueille

Lampaat maisemanhoitotyössä
Haapalehdon tilan perinnemaisemaa laiduntavat Röykkälän tilan lampaat. © Tomi Aho/Mavi

Vuonna 2014 parhaana maisemahankkeena palkittiin Härkää sarvista -hanke, joka edisti laiduneläinten käyttöä luonnon- ja maisemanhoidossa yli maakuntarajojen. Hankkeessa järjestettiin maisemanhoitoa luonnoltaan ja maisemiltaan erityisen arvokkaille alueille Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Hankkeessa luotiin yhteistyöverkostoja, joissa arvokkaiden kohteiden maanomistajat tekivät karjanomistajien kanssa sopimuksia laiduntamisesta. Tuloksena saatiin hoidon piiriin muun muassa 220 hehtaaria uhanalaisia perinnebiotooppeja harvinaisine lajeineen. Samalla estettiin maisemien haitallista umpeenkasvua ja kannustettiin paikallisia ihmisiä lähimaisemiensa hoitotöihin. Hoitotoimiin ohjattiin rahoitusta maatalouden ympäristötuen erityistukien kautta.

Hyypänjokilaaksossa hoidettiin kulttuurimaisemaa monipuolisella yhteistyöllä

Hyypänjokilaakso_TH_pienennetty.jpg
Tasapainoista maaseudun kulttuurimaisemaa Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueella Kauhajoella. © Tapio Heikkilä

Vuonna 2012 voittajaksi valittiin Kauhajoen Hyypänjokilaakson maisemahankkeiden kokonaisuus. Voittanut kokonaisuus keskittyy Hyypänjokilaakson perinteiseen kulttuurimaisemaan, joka perustettiin maisemanhoitoalueeksi vuonna 2009. Aloite hankkeeseen tuli Hyypän kyläseuralta ja Kauhajoen kaupungilta. Myös kaikki Hyypänjokilaakson maanomistajat olivat sen takana.

Hyypänjokilaaksossa on panostettu kylien elinvoimaisuuteen ja kulttuurimaiseman rakenteen, avoimuuden ja luontoarvojen säilyttämiseen. Maisemaa on suunniteltu ja hoidettu yhdistysten ja viranomaisten yhteistyönä. Hankkeista ovat vastanneet Hyypän kyläseura ry, Kauhajoen kaupunki, Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen neuvottelukunta ja Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö. Jo maisemahanketta perustettaessa Hyypän kyläseuran alaisuuteen perustettiin toimikunta, joka huolehtii maisemanhoidon jatkuvuudesta. Tuomaristo piti merkittävänä paikallisten asukkaiden ja viranomaisten yhteistä tahtoa maisemanhoidon pitkäjänteiseen edistämiseen. Ensimmäiset uudet hankkeet ovat jo käynnissä. Niistä laajimmassa kunnostetaan luonnonmukaisesti Hyypänjokea. Tarkoituksena on maiseman ja luonto- ja virkistysarvojen hoito sekä tulvahaittojen vähentäminen.

Matkalla maisemaan -hanke kunnosti perinnemaisemia halki Suomen

Matkalla maisemaan
Vuoden 2010 voittajahankkeeseen sisältynyt niitty Haapamäellä. © Esa Aalto

Vuonna 2010 parhaaksi maisemahankkeeksi valittiin Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallinen perinnemaisemien hoitohanke, jonka nimi on Matkalla maisemaan – luonnollisesti. Suomen luonnonsuojeluliitto toteutti hankkeen yhteistyössä VR:n kanssa. Yhteishanke sai alkunsa Luonnonsuojeluliiton vahvasta perinnemaisemien hoitoperinteestä ja VR:n halusta tukea perinteisen suomalaisen maiseman säilymistä.

Matkalla maisemaan -hankkeessa on hoidettu vuodesta 2008 lähtien perinnemaisemia, radanvarsien uhanalaisten lajien elinympäristöjä sekä muita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ympäristöjä yhteensä 67 paikassa. Pääosa kohteista on kunnostettu kaikille avoimilla perinnemaisematalkoilla. Suurin osa kohteista on pysynyt mukana hankkeessa vuodesta toiseen. Tuomaristo arvosti erityisesti voittajahankkeen käytännöllisyyttä sekä uusien yhteistyömuotojen luomista. Huomionarvoista on myös hankkeen laajuus: sen tuloksia voi nähdä ympäri Suomea.

Hämeenkyrössä hoidettiin maisemaa ja kehitettiin maisemamatkailua

Vuonna 2008 kilpailun voitti kolmen maisemahankkeen kokonaisuus Hämeenkyröstä. Hankekokonaisuuden toteuttivat yhteistyössä Hämeenkyrön kunta, MTK-Hämeenkyrö, Kyrön Luonto ry ja Hämeenkyrö-Seura.

Hämeenkyrö
Hämeenkyrön maisemaa © Tapio Heikkilä

Hämeenkyrön kansallismaisema -osahankkeessa alueelle laadittiin maisemanhoitosuunnitelma sekä kehitettiin alueen maisemaa, luonnonoloja, rakennettua ympäristöä ja elinkeinoja sopusoinnussa kulttuurimaiseman arvojen kanssa. Ympäristönhoito kansallismaisemassa -osahankkeessa tehtiin luontoselvityksiä, joiden avulla pyritään säilyttämään uhanalaistuvaa lajistoa ja ylläpitämään elävää kansallismaisemaa. Hämeenkyrön maisemamatkailu -osahankkeessa kehitettiin hoidettuun kansallismaisemaan soveltuva palvelukokonaisuus, johon kuuluu majoitus-, ruokailu- ja vapaa-ajanpalveluja.

Tuomaristo mieltyi esimerkilliseen tapaan, jolla projektissa tehtiin yhteistyötä. Vuoropuhelua käytiin yhtä lailla pienten yhdistysten, yleisön ja yritysten kesken. Paikalliset asukkaat otettiin tiiviisti mukaan suunnitteluun ja käytännön työhön. Hankkeiden tuloksia voidaan myös soveltaa muilla alueilla. Toiminta on muovautunut käytännöksi, jolla ylläpidetään Hämeenkyrön arvokkaita kulttuurimaisemia.


Lisätietoja

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 166, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 10.2.2016 klo 7.21, päivitetty 19.5.2016 klo 9.59