Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö

Alkutalven_merisavua_556
Alkutalven merisavua, Reposaari, Pori, © Kuva: Esa Partanen, YHA-kuvapankki

Tavoitteena meren hyvä tila

Merenhoidon tavoite on Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Ympäristöministeriö laatii yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa Suomen kansallisen merenhoitosuunnitelman, joka kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Merenhoitosuunnitelma on EU:n meristrategiapuitedirektiivin edellyttämä meristrategia.

Merenhoitosuunnitelmassa on kolme osaa, joista valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätökset:

  1. osa: Arvio meren nykytilasta, hyvän tilan määritelmän ja yleisen ympäristötavoitteet sekä indikaattorit (2012)
  2. osa: Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma (2014)
  3. osa: Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016-2021 (2015)

Merenhoito on limitetty kiinteästi järviä, jokia ja pohjavesiä koskevaan vesienhoitoon.

Tieto meren tilasta ja tavoitteet ohjaavat merenhoitoa

Päätöksen valmisteluun kuuluva aineisto:

Itämeren suojelukomissio (HELCOM) on julkaissut ensimmäisen version State of the Baltic Sea-raportista. Se on Itämeren valtioiden yhdessä laatima kokonaisvaltainen arvio Itämeren ympäristön tilasta ja siihen kohdistuvista paineista. Sidosryhmille nähtäväksi ja kommentoitavaksi tarkoitettu ensimmäinen versio viimeistellään vuonna 2018. Itämeren EU-jäsenmaat voivat hyödyntää sitä päivittäessään meristrategioidensa meriympäristön tilaa koskevia tietoja.

Seurantaohjelmalla kootaan tietoa meren tilasta ja siihen kohdistuvista paineista

Seurantaohjelma koostuu 39 alaohjelmasta, joilla kerätään tietoa lajeista, luontotyypeistä, meriveden ominaisuuksista sekä meriympäristöön kohdistuvista paineista. Kullekin alaohjelmalle on määritelty vastuuviranomaiset.

Seurantaa ja siinä käytettäviä menetelmiä koskevia tarkempia tietoja kootaan yhteen seurantaohjelman käsikirjaksi.

Merenhoidon toimenpideohjelma

Toimenpideohjelmassa arvioidaan nykyisten merenhoitotoimien riittävyyttä ja esitetään uusia toimia eri aloille meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ohjelman toimeenpano tapahtuu vuosina 2016 - 2022. 

Merenhoidon suunnittelu on jatkuva prosessi

Merenhoitosuunnitelman toteutumista tarkastellaan ja suunnitelman kolme osaa tarkistetaan kerran kuudessa vuodessa. Ensimmäinen osa tarkistetaan vuonna 2018, toinen 2020 ja kolmas osa vuonna 2021.

Julkaistu 4.1.2018 klo 16.19, päivitetty 19.2.2018 klo 11.49