Suurikuusikon kaivoksen tuotanto- ja varastointimäärän kasvattaminen, Kittilä

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiohjelma

Hankekuvaus

Kittilän kaivos ja sen sijainti

Kittilän kaivoksesta vastaava yhtiö on Agnico Eagle Finland Oy. Kittilän kultakaivos sijaitsee Pohjois-Suomessa, Kittilän kunnassa, noin 35 km Kittilän keskustasta koilliseen.

Kultaesiintymä löydettiin vuonna 1986. Kaivoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 2006 ja varsinainen tuotanto käynnistyi vuonna 2009. Malmin louhinta aloitettiin avolouhintana toukokuussa 2008 ja maanalainen louhinta käynnistyi lokakuussa 2010. Marraskuussa 2012 louhinta siirtyi täysin maanalaiseen louhintaan avolouhostoiminnan päättyessä.

Tuotannon käynnistyessä tunnetut malmivarat olivat noin 15-16 Mt, mikä merkitsi noin 15 vuoden toiminta-aikaa tuotantokapasiteetilla 1,1 Mt/a. Kaivoksen tämän hetkisen tuotantoennusteen perusteella kaivoksen toiminta jatkuu vuoteen 2036 (LOM, Life of Mine). Todennetut malmivarat ovat tällä hetkellä 29 Mt. Todennäköistä kuitenkin on, että kaivoksen toiminnan jatkuessa ja mineraalivarantoarvioiden päivittyessä kaivoksen toiminta-aika tulee tästä pidentymään.

Kittilän kaivos koostuu avolouhoksesta ja maanalaisesta kaivoksesta, prosessilaitoksesta apulaitoksineen sekä rikastushiekan varastointialueesta. Prosessilaitos käsittää murskauksen, jauhatuksen, vaahdotuksen, painehapetuksen, neutralisoinnin, CIL (Carbon in Leach) syanidiliuotuksen, syanidin tuhoamisprosessin, ladatun hiilen happopesun ja kullan talteenottoprosessin.

Syntyvä rikastushiekka varastoidaan kaivoksella nykyisellään kahteen altaaseen. Vaahdotuksen rikastushiekka ja neutralointisakka varastoidaan NP3-altaaseen ja CIL-hiekkaa (Carbon in Leach) CIL2 altaaseen. Kaivosyhtiön malmiarvion päivityksen myötä vuonna 2013 päivitettiin laskelmat rikastushiekka-altaiden kapasiteetista todennettuihin malmivarantoihin nähden ja siinä yhteydessä todettiin, että nykyinen NP3-altaan tilavuus ei tule kattamaan arvioitua kaivoksen toiminta-aikaa vaan kaivos tarvitsee lisää allaskapasiteettia. Nykyisen mukaisella toiminnalla NP3-altaan varastointikapasiteetti ehtyy arviolta vuoden 2025 loppuun mennessä.

YVA-hanke

Kaivosyhtiö suunnittelee Kittilän kaivoksen rikastamon tuotantomäärän ja rikastushiekan varastointikapasiteetin kasvattamista. Yhtiö on hakenut jo aiemmin ympäristöluvan muutosta tuotantomäärän nostolle nykyisestä 1,1 miljoonasta tonnista 1,6 Mt vuodessa. Sen osalta lupamenettely on kesken. Nyt käynnistyneessä YVA-menettelyssä yhtiö suunnittelee edelleen tuotantomäärän nostoa 2 Mt vuodessa. Tuotantomäärän nosto tullaan toteuttamaan syksyllä 2014 valmistuneen rikastamon prosessia optimoimalla. Tuotantomäärän nosto ei aiheuta lisäinvestointeja rikastamolla. Tuotantomäärän noston taustalla on kaivoksen mineraalivarantojen kasvaminen aiemmin arvioidusta.

Rikastettavan malmimäärän nosto kasvattaa prosessissa syntyvää rikastushiekan määrää. Rikastushiekan varastointikapasiteetin lisääminen tapahtuu rakentamalla uusi NP4-allas nykyisen vaahdotuksen rikastushiekka- ja neutralointisakka-altaan (NP3-altaan) pohjoispuolelle. Lisäkapasiteettia tarvitaan arviolta vuodesta 2025 lähtien. NP4-allas rakennetaan asteittain lopulliseen kokoonsa niin, että koko allasalue ei ole heti käytössä. Altaan suuruus laajimmillaan tulee olemaan noin 115 ha. Rakennettava allas sijaitsee voimassa olevan kaivospiirin ulkopuolella eikä kaivoslupahakemusta tältä osin ole vielä jätetty kaivosviranomaiselle (Tukes).

YVA-hankkeen merkittävimmiksi selvitettäviksi ympäristövaikutuksiksi on arvioitu vesistövaikutukset, meluvaikutukset, vaikutukset pohjaveteen, riskit ja poikkeustilanteet, vaikutukset porotalouteen ja sosiaaliset vaikutukset.

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia kolmea päävaihtoehtoa:

1. VE0 Kittilän kultakaivoksen toiminta jatkuu nykyisellään ja kaivostoiminta loppuu NP-rikastushiekan varastointikapasiteetin ehtyessä noin vuonna 2025.

2. VE1 Rikastamolle syötettävän malmin määrä nostetaan tasolle 2 Mt/a rikastusprosessia optimoimalla. Lisäksi rikastushiekan varastointikapasiteettia kasvatetaan rakentamalla uusi NP-hiekan varastointiallas (NP4-allas) nykyisen kaivospiirin ulkopuolelle. Toiminta jatkuu tunnetuilla malmivaroilla noin vuoteen 2035.

3. VE2 Rikastamolle syötettävän malmin määrä nostetaan tasolle 2 Mt/a rikastusprosessia optimoimalla. Lisäksi rikastushiekan varastointikapasiteettia kasvatetaan rakentamalla uusi NP-hiekan varastointiallas (NP4-allas) nykyisen kaivospiirin ulkopuolelle. Rikastushiekan varastoimisen vaihtoehtona tarkastellaan myös Suurikuusikon avolouhoksen täyttöä, mikä saattaa olla teknisesti mahdollista noin vuodesta 2025 lähtien.

 

 

Julkaistu 21.5.2015 klo 13.22, päivitetty 8.12.2015 klo 9.27

Julkaisija: