Kuopion kaupungin Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalue, Kuopio

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus ja tarkasteltavat vaihtoehdot

Kuopion kaupunki suunnittelee uutta ylijäämämaiden läjitysaluetta Hiltulanlahteen Heinjoelle. Hankealue sijoittuu kaupungin omistamalle maalle rautatien ja entisen viitostien väliselle alueelle moottoriradan ja ampumaradan eteläpuolelle. Läjityshankealueen pinta-ala on noin 63 hehtaaria. Alueella ei käsitellä maa-aineksia, vaan kyseessä on niiden loppusijoituspaikka. Alueelle tullaan sijoittamaan puhtaita pintamaita, liejuja, ym. rakentamiseen kelpaamatonta maa-ainesta. Alueelle voidaan sijoittaa myös maa-aineksia, joiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot. YVA-menettelyssä selvitettävät ja arvioitavat hankevaihtoehdot ovat:

Vaihtoehto 0 (VE 0): uutta läjitysaluetta ei toteuteta Heinjoella ja nykyinen läjitystoiminta on loppunut
Vaihtoehto 1 (VE 1) : uuden alueen läjitysmäärä on 3 milj. m3 ja käyttöaika n. 10 vuotta
Vaihtoehto 2 (VE 2): uuden alueen läjitysmäärä on 6 milj. m3 ja käyttöaika n. 20 vuotta

  

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

 

Asiakirjojen nähtävilläolo ja mielipiteiden esittäminen

Arviointiselostus on nähtävillä verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/heinjoenlajitysalueyva. Tämän
lisäksi arviointiselostus on nähtävillä 18.9.2017 alkaen Kuopion valtuustotalolla (Suokatu 42, Kuopio)
sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (Kallanranta 11, Kuopio). Mielipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta tulee toimittaa kirjallisena ke 18.10.2017 klo 16:15 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskukselle osoitteella
PL 2000, 70101 Kuopio (käyntiosoite Kallanranta 11, Kuopio) tai sähköisesti osoitteeseen

kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi. Pohjois-Savon ELY-keskuksen laatima yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin kahden kuukauden kuluessa mielipiteiden ja lausuntojen antoajan päättymisestä.


Yleisötilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa Hiltulanlahden koululla(Sormulantie 6) 3.10.2017 klo 18:00. Tilaisuudessa esitellään myös YVA-menettelyn kanssa samanaikaisesti vireillä olevaa Heinjoen osayleiskaavahanketta.


Lisätietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä

Hankkeesta vastaavan puolesta:
Juha Karppinen, Kuopion kaupunki, puh. 044 718 5070, juha.karppinen@kuopio.fi.
YVA-konsultti, Patrick Hublin, Sweco Ympäristö Oy, puh. 040 487 9510, patrick.hublin@sweco.fi
Yhteysviranomaisen puolesta:
Olli Hirsimäki, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 016 554, olli.hirsimaki@ely-keskus.fi

Julkaistu 29.3.2017 klo 15.23, päivitetty 28.11.2017 klo 10.07