Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet

Lupahakemus on toimitettava lupaviranomaiselle kirjallisesti. Viranomaisen pyynnöstä hakemusasiakirjoista on toimitettava lisäkappaleita. Aluehallintovirastolle hakemus on lisäksi toimitettava sähköisesti. Hakemukseen on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin ympäristönsuojeluasetuksessa (YSA) on säädetty. Niistä voi tarpeen vaatiessa neuvotella etukäteen luvan myöntävän viranomaisen kanssa. Ympäristönsuojelulain (YSL) mukaan hakemuksen laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus. Hakemuksen laatimiseen voi käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa. Asianosaistietoja ei tule kirjoittaa hakemusasiakirjan tekstin sekaan, vaan ne täytyy toimittaa hakemuksen mukana erillisellä liitteellä, esimerkiksi lomakkeella 6010c.

Lupahakemuksen käsittelyä edistävät

  • ennakkoneuvottelut lupaviranomaisen kanssa
  • hyvissä ajoin (useita kuukausia) ennen toiminnan aloittamista jätetty hakemus sekä
  • selkeä ja mahdollisimman täydellinen hakemus liitteineen

Lupahakemuksen käsittelyä vaikeuttavat

  • liian myöhään jätetty hakemus
  • epäselvä ja/tai epätäydellinen hakemus
  • epäselvät ja/tai epätäydelliset liitteet

Allaolevien taulukoiden linkeistä saat tarvittavan hakemuslomakkeen ja siihen mahdollisesti kuuluvan täyttöohjeen joko word- tai pdf-muodossa. Ympäristölupahakemus voidaan tehdä myös vapaamuotoisesti YSA 3-7 §:n mukaisesti. HUOM! Lomakkeiden ja täyttöohjeiden päivittäminen uuden YSL:n mukaisiksi on kesken, päivitetyt dokumentit on merkitty listaan.

 

Yleinen ympäristölupahakemuslomake

Täyttöohje
6010 yleinen (Word) PÄIVITETTY

6010 ohjeet (Word) PÄIVITETTY
Arvio energiatehokkuudesta
(liite ympäristölupahakemukseen)
6010a etehokkuus (Word)
6010a etehokkuus (pdf)
Kemikaalitaulukko
(liite ympäristölupahakemukseen)

Täyttöohje
6010b kemikaalit (Word)
6010b kemikaalit (Excel)

6010b ohjeet (Word)
6010b ohjeet (pdf)

Asianosaiset
(liite ympäristölupahakemukseen)

6010c asianosaiset (Word)
6010c asianosaiset (Excel)

Kattilalaitosten ympäristölupahakemuslomake


Täyttöohje
6012 kattila (Word)
6012 kattila (pdf)

6012 ohjeet (Word)
6012 ohjeet (pdf)
Kattilalaitosten ympäristölupahakemuksen liitelomake


Täyttöohje
6012a kattilaliite (Word)
6012a kattilaliite (pdf)

6012a ohjeet (Word)
6012a ohjeet (pdf)

Eläinsuojien ympäristölupahakemuslomake

Liitteet
 

 

Täyttöohje

6022 eläinsuoja (Word) PÄIVITETTY

6022 liite 7.1 naudat ja hevoset (Word)
6022 liite 7.1 siipikarja (Word)
6022 liite 7.1 sikalat (Word)
6022 liite 8.2 lietesäiliöt (Word)
6022 liite 8.3 kuivalantalat (Word)
6022 liite 13 polttoainesäiliöt (Word)
6022 liite 14 kemikaalit (Word)

6022 ohjeet (Word) PÄIVITETTY

Turkistarhojen ympäristölupahakemuslomake

Liitteet
Täyttöohje

6023 turkistarha (Word) PÄIVITETTY

6023 liite 7 eläinmäärät (Word)
6023 liite 8 varjotalot (Word)
6023 liite 9 kuivalantalat (Word)
6023 liite 12 jätevedet (Word)
6023 liite 13 polttoainesäiliöt (Word)

6023 ohjeet (Word) PÄIVITETTY

Kalankasvatuksen ympäristö- ja vesitalous-
lupahakemuslomake

Täyttöohje
6024 kala (Word)
6024 kala (pdf)

6024 ohjeet (Word)
6024 ohjeet (pdf)

Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemuslomake

Täyttöohje

6036 louhinta ja murskaus (Word) PÄIVITETTY
6036 ohjeet (Word) PÄIVITETTY

Ampumaratojen ympäristölupahakemuslomake

Täyttöohje

6037 ampumarata (Word) PÄIVITETTY

6037 ohjeet (Word) PÄIVITETTY


Ohje toiminnanharjoittajille - ennaltavarautumissuunnitelman sisältö (YSL 15 §)

Ennaltavarautumissuunnitelma - ohje toiminnanharjoittajalle


Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen (YSL 71 §)

Huom! YSL 71 §:n mukainen tarkistamismenettely on kumottu 1.5.2015 alkaen. Jos luvassa on velvoitettu jättämään lupamääräysten tarkistamishakemus ennen kyseistä ajankohtaa, on tarkistamishakemus vielä tehtävä. Jos luvassa on määrätty jättämään tarkistamishakemus tätä myöhemmin, valvova viranomainen arvioi luvan muuttamisen tarpeen vuoden kuluessa tarkistamismääräyksen ajankohdasta.
 

Lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristölupahakemuslomake

Täyttöohje

6015 tarkistaminen (Word) PÄIVITETTY

6015 ohjeet (Word) PÄIVITETTY

Julkaistu 22.5.2013 klo 12.18, päivitetty 14.11.2016 klo 10.25