Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
9
Seuraava Viimeinen

Vesikasvit
Sisältösivu | Julkaistu: 5.6.2014

Virtaavassa vedessä kasvaa seisovaa vettä vähemmän suurikokoisia vesikasveja eli makrofyyttejä. Virtaavan veden kasvillisuus on sopeutunut vaihteleviin olosuhteisiin. Virtauksen voimakkuus ja pohj...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Virtavesiekosysteemi > Vesikasvit
Virtavesien kalat
Sisältösivu | Julkaistu: 5.6.2014

Virtaava vesi on edellytys useiden kalalajien esiintymiselle. Virtavesissämme elää useita kalalajeja esimerkiksi lohikaloja kuten taimen, harjus, siika ja lohi, useita särkikaloja sekä muita kalal...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Virtavesiekosysteemi > Virtavesien kalat
Apua vesistön kunnostamiseen
Sisältösivu | Julkaistu: 27.5.2014

Tälle sivulle on koottu tietoa helpottamaan kunnostuksen suunnittelua ja toteuttamista. Vasemman palstan linkkien takaa löydät mm. kattavan listan aiheeseen liittyvistä julkaisuista ja voit katsoa vi...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen
Mikä verkosto?
Sisältösivu | Julkaistu: 27.5.2014

Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Verkosto perustettiin osana kansallisen vesien kunnostusstrategian toi...

Vesistökunnostusverkosto > Mikä verkosto?
Julkaisuja
Sisältösivu | Julkaistu: 5.8.2014

> Järvien kunnos taminen > Virtavesien kunnost aminen ja luonnonmukainen vesirakentaminen > Pienvesien kunnost aminen Järvien kunnostaminen R...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen > Julkaisuja
Kunnostussuunnitelmia
Sisältösivu | Julkaistu: 5.8.2014

> Lappi > Kainuu > Pohjois-Pohjanmaa > Pohjanmaa > Etelä-Pohjanmaa > Pohjois-Karjala > Keski-Suomi > Pohjois-Savo > Etelä-Savo ...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen > Kunnostussuunnitelmia
Kalateiden toteuttaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 15.4.2014

Vapaaehtoisena toteutettavan kalatien rakentajana voi toimia voimalaitosluvanhaltija tai vesioikeudellisen luvan ulkopuolinen taho, esimerkiksi kalatalousviranomainen tai hyödynsaajat edustajanaan es...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Kunnostusmenetelmät > Kalatiet ja luonnonmukaiset ohitusuomat > Kalateiden toteuttaminen
Kalatietyypit
Sisältösivu | Julkaistu: 14.4.2014

Luonnonmukaisten ohitusuomien suunnittelussa otetaan mallia luonnossa esiintyvistä puroista ja pienistä joista. Ne rakennetaan luonnonkivestä maastonmuotoja ja korkeussuhteita noudattaen. Niissä vo...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Kunnostusmenetelmät > Kalatiet ja luonnonmukaiset ohitusuomat > Kalatietyypit
Kalatiet ja luonnonmukaiset ohitusuomat
Sisältösivu | Julkaistu: 14.4.2014

Padot ja erilaiset vesistöihin tehdyt rakenteet heikentävät kalojen ja muiden vesieliöiden kulkumahdollisuuksia ylä- ja alavirtaan. Kulkuyhteyksiä voidaan parantaa rakentamalla kalateitä ja luonnonmu...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Kunnostusmenetelmät > Kalatiet ja luonnonmukaiset ohitusuomat
Pohjaeläimet
Sisältösivu | Julkaistu: 10.4.2014

Pohjaeläimet muodostavat merkittävän osan joen ravintoverkkoa. Ne ovat muun muassa kalojen tärkeää ravintoa. Pohjaeläimiksi sanotaan kaikkia niitä selkärangattomia eläimiä, jotka ainakin jossakin ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Virtavesiekosysteemi > Pohjaeläimet
Kunnostusmenetelmät
Sisältösivu | Julkaistu: 10.4.2014

Virtavesiä voidaan kunnostaa monin eri keinoin esimerkiksi ennallistamalla vanhoja kuivilleen jääneitä uomia, lisäämällä uoman rakenteellista monimuotoisuutta, suojaamalla uoman reunoja eroosiolta ja...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Kunnostusmenetelmät
Kunnostushankkeen viestintä
Sisältösivu | Julkaistu: 8.4.2014

Kunnostajien ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö kannattaa aloittaa heti suunnittelun alkuvaiheessa. Hankkeelle kannattaa perustaa www- tai facebook -sivut, joille voi kerätä ja päivittää tietoa ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Kunnostushankkeen suunnittelu ja toteutus > Kunnostushankkeen viestintä
Eroosio ja liettyminen
Sisältösivu | Julkaistu: 3.4.2014

Metsäojitusalueilta puroon päätynyt hiekka voi paikoin peittää alleen koko puron pohjan elinympäristöineen.   © Pinja Kasvio Kiintoainekuormitus aiheuttaa jokien ja purojen...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Kunnostustarvetta aiheuttavia tekijöitä > Eroosio ja liettyminen
Happamoituminen
Sisältösivu | Julkaistu: 3.4.2014

Happamia sulfaattimaita eli alunamaita alkoi muodostua Itämeren alueelle pääasiallisesti 4000–8000 vuotta sitten. Maankohoamisen myötä alunamaat sijaitsevat nykyisin merenpinnan yläpuolella. Kun s...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Kunnostustarvetta aiheuttavia tekijöitä > Happamoituminen
Kunnostustarvetta aiheuttavia tekijöitä
Sisältösivu | Julkaistu: 3.4.2014

Ihminen muokkaa toiminnallaan virtavesiä monin tavoin. Valuma-alueen maankäytön ja pistemäisen kuormituksen seurauksena vesiin voi huuhtoutua ravinteita, kiintoainetta, humusta, happamoittavia ain...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Kunnostustarvetta aiheuttavia tekijöitä
Perkaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 3.4.2014

Perattu Suujoen Alakoski © Heikki Tahkola Jokivesistöjä on perattu tulvasuojelun, maankuivatuksen ja puutavaran uiton takia. Myös puroja on perattu uiton yhteydessä, mutta laajim...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Kunnostustarvetta aiheuttavia tekijöitä > Perkaukset
Rehevöityminen
Sisältösivu | Julkaistu: 3.4.2014

Valuma-alueelta tuleva ravinne- eli fosfori- ja typpikuormitus aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä. Rehevöityminen on havaittavissa veden laadun heikkenemisenä, vesikasvillisuuden runsastumisena j...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Kunnostustarvetta aiheuttavia tekijöitä > Rehevöityminen
Virtavesiekosysteemi
Sisältösivu | Julkaistu: 2.4.2014

Valuma-alueelta kertyvät pintavedet kulkeutuvat norojen, ojien ja purojen kautta jokiin ja niitä pitkin aina järviin ja mereen saakka. Purot, norot, ojat ja joet lähiympäristöineen ovat monien lajien...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus > Virtavesiekosysteemi
Virtavesien kunnostus
Sisältösivu | Julkaistu: 2.4.2014

Virtavesiä on padottu ja perattu uiton, maankuivatuksen, tulvasuojelun ja voimatalouden tarpeisiin. Toimenpiteet ovat muuttaneet purojen ja jokien hydrologiaa, heikentäneet veden laatua ja eliöstö...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Virtavesien kunnostus
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Vesienhoitoalueen toimenpideohjelma Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuor...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Häme > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
9
Seuraava Viimeinen