Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Tapahtumat
Sisältösivu | Julkaistu: 10.2.2015

Vesistöjen kunnostukseen liittyviä koulutuksia ja muita tapahtumia järjestetään esimerkiksi valtiohallinnon, oppilaitoisten ja vapaaehtoisten organisaatioiden toimesta. Vesistökunnostusverkosto järje...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat
Vuosiseminaari 2013
Sisältösivu | Julkaistu: 11.2.2015

Kuva: Aki Janatuinen Vuoden 2013 seminaari pidettin Lahden Sibeliustalolla 14.-16.8. yhteistyössä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön, koulutuskeskus Salpauksen ja EU:n Life+ -rahoitteisen RES...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vuosiseminaarit > Vuosiseminaari 2013
Vuosiseminaari 2014
Sisältösivu | Julkaistu: 11.2.2015

  Vuoden 2014 seminaari järjestettiin Iisalmen kulttuurikeskuksessa 11.-12.6. yhteistyössä LakeAdmin -hankkeen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistyksen ja...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Vuosiseminaarit > Vuosiseminaari 2014
Puroon kohdistuvien haittojen vähentäminen
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Puron tilaa voidaan joskus parantaa ilman varsinaisia uomaan kohdistuvia kunnostustoimenpiteitä. Jos puron valuma-alueen tila on huono ja puroon kohdistuu paljon kuormitusta, pelkkien uoman kunnostus...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen suunnittelu ja tavoitteet > Puroon kohdistuvien haittojen vähentäminen
Purot ovat tärkeä vesistön osa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2016

Purot ovat tärkeitä kalojen elinalueita © Auri Sarvilinna Purot  lähiympäristöineen ovat monien lajien tärkeitä elin- ja lisääntymisalueita. Puron eliöstö ja sen määrä kertova...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Puron lähtötilanteen selvittäminen > Purot ovat tärkeä vesistön osa
Suunnitelman sisältö
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Kunnostussuunnitelma on kunnostushankkeen tärkein kirjallinen dokumentti. Kunnostussuunnitelmasta selviää, mitä toimenpiteitä purolla on tarkoitus tehdä, miksi ja millä aikataululla. Huolellisesti te...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen suunnittelu ja tavoitteet > Suunnitelman sisältö
Yhteistyötahot puron kunnostamisessa
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

  Kunnostushankkeet koskettavat suurta joukkoa paikallisia ihmisiä, yhteisöjä, viranomaisia ja yrityksiä. On tärkeää, että sidosryhmille annetaan mahdollisuus ilmaista ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen suunnittelu ja tavoitteet > Yhteistyötahot puron kunnostamisessa
Purojen kunnostus
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Purojen tilaa on mahdollista parantaa useilla kunnostusmenetelmillä. Purojen tilan paranemisesta on hyötyä eläimille, kasveille ja ihmisille. Näillä sivuilla on kerrottu puron kunnostamisen eri ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus
Kunnostuksen suunnittelu ja tavoitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Kunnostusta suunniteltaessa on tärkeää miettiä, mitä asioita puron kunnostamisella halutaan saavuttaa. Tavoitteita voi olla monia, kuten esimerkiksi kalojen ja muiden eliöiden elinolojen parantaminen...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen suunnittelu ja tavoitteet
Kunnostuksen toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Puron kunnostus onnistuu parhaiten silloin, kun kunnostustoimenpiteet valitaan puron ongelmien mukaan ja ne tehdään oikeissa paikoissa ja loogisessa järjestyksessä. Puron kunnostus voi olla monivaihe...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen toteutus
Puron kunnostajan muistilista
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Päätä kunnostuksen tavoitteet Hanki tarvittavat luvat ja selvitä luonnonsuojeluasiat Kerro kunnostuksesta lähialueen asukkaille Selvitä puron nykytila...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen toteutus > Puron kunnostajan muistilista
Lait ja luvat
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Kunnostuksiin tarvitaan aina maa- ja vesialueen omistajan lupa. Maanomistajan kanssa tulee sopia muun muassa miten kunnostuksissa käytettävät materiaalit kuljetetaan paikalle ja ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Lait ja luvat
Rahoitus
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

© Kuva: Aki Janatuinen Kunnostuksia voi toteuttaa omana tai talkootyönä, jolloin rahalliset kustannukset jäävät melko pieniksi. Töiden hyvällä suunnittelulla ja aikataulutuksella voidaan ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Rahoitus
Puron ongelmien tunnistaminen maastossa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2016

Kunnostuksen taustaksi kannattaa selvittää, kuinka puroa on vuosikymmenten saatossa muutettu. Suurin osa maamme purovesistöistä on suoristettu maankuivatuksen tarpeisiin. Perkaukset muuttavat pu...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Puron lähtötilanteen selvittäminen > Puron ongelmien tunnistaminen maastossa
Kunnostuksen jälkeen
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Kunnostuksen jälkeen luonto alkaa muokata uoman rakennetta ja puro palautuu pikkuhiljaa kohti luonnonmukaista tilaansa. Uoman viimeistely- ja hoitotöitä voidaan kuitenkin joutua jatkamaan useita vuos...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen jälkeen
Puron valuma-alue
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2016

Mikä on valuma-alue? Aluetta, jolta pinta- ja pohjavedet virtaavat purouomaan, kutsutaan puron valuma-alueeksi. Valuma-alueen raja kulkee maaston korkeimmissa kohdissa. Pienet valuma-alueet muod...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Puron lähtötilanteen selvittäminen > Puron valuma-alue
Toimenpiteitä purojen kunnostamiseen
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2015

Luontaisen elpymiskehityksen hyvödyntäminen kunnostuksessa Eroosio ja umpeenkasvu ovat osa peratun puron elpymiskehitystä, kun luonto muokkaa uomaa kohti uutta tasapainot...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Pienvesien kunnostus > Purojen kunnostus > Kunnostuksen toteutus > Toimenpiteitä purojen kunnostamiseen
Eroosiosuojaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 20.11.2014

Luonnonmateriaaleista, kuten puu- ja kiviaineksesta, tehtävät eroosiosuojaukset lisäävät uoman monimuotoisuutta, elävöittävät maisemaa ja sitovat pelloilta huuhtoutuvaa kiintoainetta ja ravinteita. K...

Vesi > Vesien käyttö > Maankuivatus ja ojitus > Luonnonmukainen peruskuivatus > Eroosiosuojaukset
Pohjapadot ja -kynnykset
Sisältösivu | Julkaistu: 20.11.2014

Pohjapatoja ja -kynnyksiä voidaan rakentaa kivestä, sorasta tai puusta, jolloin ne muistuttavat luonnonkoskea tai  virtapaikkaa. Niiden avulla voidaan muodostaa kosteikkoja, nostaa uoman vedenko...

Vesi > Vesien käyttö > Maankuivatus ja ojitus > Luonnonmukainen peruskuivatus > Pohjapadot ja -kynnykset
Tulvatasanteet
Sisältösivu | Julkaistu: 20.11.2014

Uoman vedenjohtokykyä voidaan parantaa kaivamalla uoma poikkileikkaukseltaan kaksitasoiseksi. Penkan yläosa kaivetaan tulvatasanteeksi ja uoman pohja jätetään koskematta. Tulvatasanteiden alapuolelle...

Vesi > Vesien käyttö > Maankuivatus ja ojitus > Luonnonmukainen peruskuivatus > Tulvatasanteet

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen