Ojitusisännöinti
Sisältösivu | Julkaistu: 13.5.2017

Ojitustoiminnan hallinnointi on kokenut muutoksen 1990-luvulta lähtien. Valtio on luopunut vähitellen roolistaan maankuivatuksessa seuraavasti: kunnossapidon valvonnasta 1990-luvun alussa ...

Bilke > Ojitusisännöinti
Muut ihmispaineet
Sisältösivu | Julkaistu: 5.1.2018

Monet ihmistoimet aiheuttavat meriekosysteemille tahallista tai tahatonta haittaa ja jotkut niistä edellyttävät erillistä toimilupaa. Meriympäristö häiriintyy myös maalla tapahtuvista toimista, kuten...

Meri > Mikä on Itämeren tila > Muut ihmispaineet
Ruoppaus
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Jos ranta on niin matala, että sen käyttö uimiseen, veneilyyn ja muuhun virkistyskäyttöön on hankalaa, voi yksi keino sen kunnostamiseksi olla ruoppaaminen. Ruoppaustoimenpiteet tulee aina suunnit...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Järvien kunnostus > Kunnostusmenetelmät > Ruoppaus
Apua vesistön kunnostamiseen
Sisältösivu | Julkaistu: 27.5.2014

Vesistön tilan parantaminen ja kunnostustamisen suunnittelun aloittamiseksi tarvitaan yleensä tietoa, rahoitusta ja sopivia yhteistyökumppaneita. Vasemman palstan linkkien taakse on koottu materiaale...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen
Ajankohtaista - tulvariskien hallinnan suunnittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 3.12.2015

Ehdotukset tulvariskien alustavan arvioinnin ja merkittävien tulvariskialueiden nimeämisen tarkistamiseksi pidetään nähtävillä 9.4.2018 - 9.7.2018. Samanaikaisesti voit myös esittää mielipiteesi tulv......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Ajankohtaista - tulvariskien hallinnan suunnittelu
Ruoppaus- ja läjitysohje uudistuu
Tiedote | Julkaistu: 27.5.2015

Luvanvaraisia ruoppauksia koskeva ympäristöhallinnon ruoppaus- ja läjitysohje uudistuu. Nyt annettava ohje sisältää aiempaa tarkemmin kuvattuja suosituksia ja menettelykuvauksia kestävän ruoppaus- ja ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ruoppaus- ja läjitysohje uudistuu
Vesi > Ruoppaus- ja läjitysohje uudistuu
Ruoppaukset ja vesirakentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 26.2.2015

Vuollejokisimpukat, Purilanjoki. © Rami Laaksonen Vesistörakentamishankkeissa on huomioitava alueella tehdyt rauhoitukset ja vaikutukse...

Luontoselvitykset - Lounais-Suomi > Luontoselvitysten laatiminen > Ruoppaukset ja vesirakentaminen
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 13.10.2014

Sähköinen ruoppaus- ja niittoilmoituslomake ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöönsä sähköisen ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeen. Ilmoittaja voi lähettää ilmoituksensa kaikkialta Suomesta säh......

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Rantojen kunnostus > Rannan ruoppaus > Ajankohtaista
Mikä verkosto?
Sisältösivu | Julkaistu: 27.5.2014

Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Verkosto perustettiin osana kansallisen vesien kunnostusstrategian toi...

Vesistökunnostusverkosto > Mikä verkosto?
Tilakohtaiset toimenpiteet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.1.2014

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon, Ravi Tilakohtaiseen toimintaan valitaan 40 vapaaehtoista tilaa. Tilat pyritään valitsemaan alueilta, joilla vesistökuormitus on suurta. Kaakkois-Suomen...

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon > Tilakohtaiset toimenpiteet
Toiminta
Sisältösivu | Julkaistu: 15.1.2014

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon, Ravi  Maatalouden kuormitusriskiarvio vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseksi 40 tilakohtaista vesiensuojelusuunnitelma...

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon > Toiminta
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 15.11.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. ...

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Kainuu
Jokikunnostukset
Sisältösivu | Julkaistu: 6.11.2013

ACT2 Hallinnoi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ajankohtaista Syksyllä 2013 tehtiin kunnostuksia Rakkolanjoen neljällä alimmalla koskella ja alkusyksystä......

Vesistökunnostusverkosto > Hankkeet > Rifci - Rivers and fish – our common interest > Jokikunnostukset
Metsätalouden vesiensuojelu ja luonnonsuojelu
Sisältösivu | Julkaistu: 6.11.2013

ACT 3 Toteuttajana Biologists for Nature Conservation Ajankohtaista Metsäkeskus on julkaissut esitteen jossa ohjeistetaan metsäalan ammatilaisia metsähakkuiden vesistökuorm......

Vesistökunnostusverkosto > Hankkeet > Rifci - Rivers and fish – our common interest > Metsätalouden vesiensuojelu ja luonnonsuojelu
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet
Sisältösivu | Julkaistu: 13.9.2013

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja. Toimenpite...

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet
Rannan ruoppaus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.10.2014

Ruoppauksella tarkoitetaan maa-aineksen ja lietteen koneellista poistamista vesialueen pohjasta. Vedenalaisen kallion louhinta ei ole ruoppausta, ja louhinta saattaa vaatia aluehallintoviraston (AVI)...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Rantojen kunnostus > Rannan ruoppaus
Lupa-asiat ja suostumukset
Sisältösivu | Julkaistu: 3.7.2015

Kunnostustoimintaa säätelee ennen kaikkea vesilaki. Muita toimintaan vaikuttavia lakeja ovat ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki, kalastuslaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. ...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Kunnostushankkeen suunnittelu ja toteutus > Lupa-asiat ja suostumukset
Ongelmallista vesiruttokasvustoa poistetaan Kuusamojärvellä uusin menetelmin; vesilläliikkujia pyydetään varomaan koealuetta Partastenlahdella
Tiedote | Julkaistu: 15.6.2012

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Kuusamon kaupunki tiedottavat Vesiruton poistamista ruoppaamalla. Kuva:......

Vesi > Ongelmallista vesiruttokasvustoa poistetaan Kuusamojärvellä uusin menetelmin; vesilläliikkujia pyydetään varomaan koealuetta Partastenlahdella