1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen

KIRA-digin neljäs kokeiluhaku käynnistyy, tarjolla lähes miljoona euroa uusille digikokeiluille kiinteistö- ja rakentamisalalla
Tiedote | Julkaistu: 31.7.2017

KIRA-digi-hankkeen neljäs kokeiluhankehaku on avoinna 31.7.–31.8. Haussa etsitään rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiota edistäviä nopeita, konkreettisia ja uutta luovia kokeiluja. Nel......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > KIRA-digin neljäs kokeiluhaku käynnistyy, tarjolla lähes miljoona euroa uusille digikokeiluille kiinteistö- ja rakentamisalalla
Rakentaminen > KIRA-digin neljäs kokeiluhaku käynnistyy, tarjolla lähes miljoona euroa uusille digikokeiluille kiinteistö- ja rakentamisalalla
Asukasbarometri
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Kuva: Janne Lehto Kysely kaupunkimaisista asuinympäristöistä Asukasbarometri 2016 on kyselytutkimus kaupunkimaisten asuinympäristöjen laadusta ja asumistoiveista. Kysely kohd...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tietoa elinympäristöstä > Asukasbarometri
Kolmas KIRA-digi -kokeiluhankehaku käynnistyy
Tiedote | Julkaistu: 4.4.2017

KIRA-digi-hankkeen kolmas kokeiluhankehaku on avoinna 4.4.-4.5.2017. Haussa etsitään rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiota edistäviä nopeita, konkreettisia ja innovatiivisia kokeiluja......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Kolmas KIRA-digi -kokeiluhankehaku käynnistyy
Rakentaminen > Kolmas KIRA-digi -kokeiluhankehaku käynnistyy
Elinympäristö
Sisältösivu | Julkaistu: 19.1.2017

Fyysinen elinympäristömme muodostuu rakennetusta ja luonnonympäristöstä. Elinympäristöön kuuluvat myös sosiaaliset ja toiminnalliset, elämän laatuun ja elinolosuhteisiin vaikuttavat tekijät. Eri väes...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö
Rakentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2014

Rakennuksilla on useita käyttötarkoituksia kodeista, työpaikkoihin ja palveluihin. Ne muodostavat puitteet turvalliselle ja terveelliselle arjelle. Rakentamisen lähtökohtana on uusi tilatarve tai tar...

Rakentaminen
Ympäristöministeriö luopuu maakuntakaavojen vahvistamisesta
Tiedote | Julkaistu: 5.11.2015

Hallitus on tänään antanut esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jonka mukaan ympäristöministeriö ei enää jatkossa vahvista maakuntakaavoja eikä kuntien yhteisiä yleiskaavoja. Jatkossa ma......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäytön suunnittelujärjestelmä > Maakuntakaavoitus > Ympäristöministeriö luopuu maakuntakaavojen vahvistamisesta
Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäytön suunnittelujärjestelmä > Ympäristöministeriö luopuu maakuntakaavojen vahvistamisesta
Elinympäristö ja kaavoitus > Ympäristöministeriö luopuu maakuntakaavojen vahvistamisesta
Tuulivoimarakentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 7.2.2014

Tuulivoima on ympäristön kannalta hyvä tapa tuottaa energiaa. Tuulivoimalat tuottavat sähköä saasteettomasti ja vähentävät sähköntuotannon tarvetta hiilellä, öljyllä ja kaasulla. Suomessa tuulivoiman...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen
Rakennusperintöavustukset
Sisältösivu | Julkaistu: 25.2.2016

ELY-keskukset myöntävät rakennusperinnön hoitoavustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten omistajille sellaisiin korjauksiin, joilla säilytetään rakennuksen kulttuurihistoriallisia a...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Rakennusperintöavustukset
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät
Sisältösivu | Julkaistu: 30.11.2015

  Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä (European Heritage Days) vietetään vuosittain ympäri Eurooppaa. Suomessa tapahtumat keskittyvät syyskuun toiseen viikonloppuun. Päivien tarkoituks...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kansainvälinen yhteistyö > Euroopan kulttuuriympäristöpäivät
Kulttuuriympäristön hoidon hallinto
Sisältösivu | Julkaistu: 30.11.2015

Kunnat Kunnilla on keskeinen rooli kulttuuriympäristön hoidossa. Ne vastaavat muun muassa alueensa maankäytön suunnittelusta, rakentamisen ja rakennusten purkamisen valvonnasta, maisemaluvista, ...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto
Kulttuuriympäristöohjelmat
Sisältösivu | Julkaistu: 25.2.2016

Kulttuuriympäristöohjelma on viranomaisten sekä paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen yhdessä suunnittelema työkalu elinympäristön kehittämiseksi. Sen tarkoituksena on linjata, millä taval...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Kulttuuriympäristöohjelmat
Kansainvälinen yhteistyö
Sisältösivu | Julkaistu: 30.11.2015

Euroopan neuvosto Euroopan neuvosto (EN) on 47 valtion hallitusten välinen järjestö, joka muun muassa korostaa kulttuurin, kulttuuriperinnön ja maiseman merkitystä demokratian ja ihmisoikeuksien...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kansainvälinen yhteistyö
Kulttuuriympäristö
Sisältösivu | Julkaistu: 7.9.2015

Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia sekä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Se on tärkeä voimavara, joka luo alueille omaleimaisuutta, tukee paikallisyhteisöjen kehitystä j...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö
Valtakunnalliset inventoinnit
Sisältösivu | Julkaistu: 30.11.2015

Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista todetaan, että maankäytön suunnittelussa on varmistettava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonper...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Valtakunnalliset inventoinnit
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät
Sisältösivu | Julkaistu: 12.12.2013

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä kehitetään ja ylläpidetään alueidenkäytön ohjauksen, maankäytön suunnittelun, osallistumisen, seurannan ja tutkimuksen tueksi.   ...

Elinympäristö ja kaavoitus > Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät
Rakenteellinen turvallisuus
Sisältösivu | Julkaistu: 13.1.2017

Turvallinen rakennus on rakenteiltaan luja ja vakaa. Tämän varmistamiseksi rakennuksen tulee täyttää kantavien rakenteiden lujuuden ja vakauden perusvaatimukset. Rakenteellisen turvallisuuden merkity...

Rakentaminen > Rakennuksen turvallisuus > Rakenteellinen turvallisuus
Rakennusjätteestä arvokkaaksi resurssiksi – materiaalitehokkuuden loppuraportti julkaistu
Uutinen | Julkaistu: 11.6.2014

Ympäristöministeriön Ramate-työryhmän loppuraportti sisältää seitsemän ratkaisumallia, joiden pohjalta rakennusjäte on muutettavissa arvokkaaksi resurssiksi ja materiaalitehokkaat toimintatavat osaksi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Rakennusjätteestä arvokkaaksi resurssiksi – materiaalitehokkuuden loppuraportti julkaistu
Kulutus ja tuotanto > Resurssitehokkuus > Rakennusjätteestä arvokkaaksi resurssiksi – materiaalitehokkuuden loppuraportti julkaistu
Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus
Sisältösivu | Julkaistu: 19.1.2017

Ekotehokas rakennus tuottaa omistajalleen mahdollisimman paljon hyötyä, mutta aiheuttaa suhteellisen vähän kuormitusta ympäristölle. Ekotehokkaan rakennuksen tuottamia hyötyjä ovat mm. rakennuksen to...

Rakentaminen > Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus
Kaavat ja kaavoitus 2002
Sisältösivu | Julkaistu: 28.2.2014

Yleiskaavoitus (ei kuntien yhteisiä) Kuntien yleispiirteisen suunnittelun muotona on edelleen yleiskaava, jota käytetään sekä koko kunnan alueidenkäytön suunnitteluun että kunnan tietyn osa-a...

Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäytön suunnittelujärjestelmä > Tietoa kaavoituksesta > Kaavoituksen seurannan tilasto > Kaavoituksen vuosiraportit > Kaavoituksen seuranta 2002 > Kaavat ja kaavoitus 2002
Kaavat ja kaavoitus 2003
Sisältösivu | Julkaistu: 28.2.2014

Kuntien yhteinen yleiskaavoitus Kunnat ovat voineet maankäyttö- ja rakennuslain aikana vuodesta 2000 alkaen laatia yhteisiä yleiskaavoja, mutta mikään kaavoista ei ollut vielä vuoden 2003 lop...

Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäytön suunnittelujärjestelmä > Tietoa kaavoituksesta > Kaavoituksen seurannan tilasto > Kaavoituksen vuosiraportit > Kaavoituksen seuranta 2003 > Kaavat ja kaavoitus 2003

1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen