Ympäristön seuranta

Ympäristön seuranta on säännöllistä ja pitkäaikaista tietojen keräämistä ympäristöstä, millä pyritään erottamaan ihmisen toimien aiheuttamat ympäristömuutokset luonnon omista mekanismeista. Seurantatulokset tukevat ympäristöpoliittista päätöksentekoa ja niitä hyödynnetään tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Ympäristön seurantoja uudistetaan lähivuosina. Uudistuksen avaimia ovat uudenlainen työnjako, yhteistyö kansalaisten ja yritysten kanssa sekä teknologian ja automaation tehokkaampi hyödyntäminen.

Ympäristön seuranta on yhteistyötä

Ympäristöministeriö ohjaa ja Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi ympäristöhallinnon valtakunnallista ympäristön seurantaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat alueellisesta ympäristön seurannasta ja velvoitetarkkailujen valvonnasta.

Kaupunkien, kuntien, teollisuuslaitosten ja muiden toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailut tuottavat tietoa kuormitetusta ja muutetusta ympäristöstä. Velvoitetarkkailut perustuvat ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin. Yksittäisistä velvoitetarkkailuohjelmista saa tietoja ELY-keskuksista.

seurannan kolme näkökulmaa

  • Luonnonvaroilla tarkoitetaan ihmisen hyödyntämää luontoa, esim. metsiä ja riistaa ja vesivaroja.
  • Paineet ovat tyypillisesti ihmisen aiheuttamia ja ne ovat ympäristölle haitallisia. Ympäristöön kohdistuvilla paineilla tarkoitetaan mm. melua, jätevesien johtamista vesiin, ympäristön mekaanisia muutoksia sekä luontoon kulkeutuvia haitallisia aineita.
  • Ympäristön tila on yhdistelmä fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista olosuhteista, jotka vaikuttava esimerkiksi veden laatuun, terveyteen sekä luonnon monimuotoisuuteen. 

Julkaistu 11.9.2013 klo 13.27, päivitetty 17.9.2013 klo 15.25