Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Vesienhoitosuunnitelmien ja merkittävien tulvariskialueiden ehdotusten kommentointi eli kuuleminen päättyi 9.7.2018. Palautteesta tehdään koosteet, jotka julkaistaan syksyllä 2018. Suunnitelmiin ja ehdotuksiin voi edelleen tutustua Vaikuta vesiin -sivuilla. Seuraava kuuleminen alkaa vuonna 2020.

Vaikuta vesiin! 

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022 - 2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018 - 9.7.2018.

Mihin vesienhoitoalueeseen kuulun?

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueet kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja joidenkin kuntien (Salo ja Somero) osalta myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Taustatietoa vesienhoidosta löydät alla olevilta sivuilta:

Voit myös tarkastella Vaikuta vesiin -karttapalvelua, johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista. Oikean vesienhoitoalueen kuulemisasiakirjan löydät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. 

Kuulemisaineisto ja kuulutus

Mistä asioista nyt toivotaan palautetta?  Mielipidettäsi tarvitaan kolmesta asiakokonaisuudesta: 

  • Vesienhoitoon liittyvät keskeiset kysymykset vesienhoitoalueilla
  • Vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä osallistumismenettelyt 
  • Vesienhoitosuunnitelmaan laadittavan ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö 

Keskeiset kysymykset ovat asioita, joihin suunnittelun kolmannella kierroksella on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota. Ne voivat liittyä esimerkiksi vesien tilaan liittyviin keskeisiin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin; keinoihin ja toimiin, joilla vesien tilaa voidaan parantaa tai vaikkapa rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksiin. 

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi? 

Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköisen lausuntopalvelun kautta: www.lausuntopalvelu.fi

Voit antaa palautetta myös vastaamalla verkkokyselyyn: linkki kyselyyn

Palautteen voi toimittaa myös kirjallisena Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (mieluiten word-dokumenttina) osoitteella kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella PL 156, 60101 Seinäjoki.

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Varsinais-Suomi ja Satakunta sijaitsevat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella ja pieni osa Varsinais-Suomesta myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, vesien tilan seurantaohjelman laatiminen, tilan seuranta, ekologisen tilan luokittelu sekä vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesienhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Varsinais-Suomi ja Satakunta kuuluvat Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan on laadittu toimenpideohjelmat pinta- ja pohjavesille. Toimenpideohjelmat ovat voimassa vuoteen 2021.

Vesienhoidon kuulemiset vuosina 2012 ja 2015

Vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä vuonna 2012. Vuonna 2015 kuultiin vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia. Kuulemisasiakirjat ja kooste palautteista löytyvät vesienhoitoalueiden verkkosivuilta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen toimenpideohjelmaehdotuksia koskevat palautteet on koottu oheiseen asiakirjaan:

Lisätietoja:                      

Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, puh. 0295 022 879, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Ylitarkastaja Pekka Paavilainen, puh. 0295 022 921, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Ylitarkastaja Maria Mäkinen, puh. 0295 022 913, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.00, päivitetty 8.1.2018 klo 11.19