Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pirkanmaa

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Vesienhoitosuunnitelmien ja merkittävien tulvariskialueiden ehdotusten kommentointi eli kuuleminen päättyi 9.7.2018. Palautteesta tehdään koosteet, jotka julkaistaan syksyllä 2018. Suunnitelmiin ja ehdotuksiin voi edelleen tutustua Vaikuta vesiin -sivuilla. Seuraava kuuleminen alkaa vuonna 2020.

Vaikuta vesiin!

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022 - 2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018 - 9.7.2018.

Mihin vesienhoitoalueeseen kuulun?

Pirkanmaa sijaitsee pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella ja yhden kunnan (Kangasala) osalta myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Kuulemisasiakirjat ja muuta taustatietoa vesienhoidosta löydät alla olevilta sivuilta:

Voit myös tarkastella Vaikuta vesiin -karttapalvelua, johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista. Kuulemisaineistoihin pääset tutustumaan helpoiten osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Sivuilla on kartta, jonka avulla näet millä vesienhoitoalueella sijaitset ja vaikutat.

Mistä asioista nyt toivotaan palautetta?
Mielipidettäsi tarvitaan kolmesta asiakokonaisuudesta:

  • Vesienhoitoon liittyvät keskeiset kysymykset vesienhoitoalueilla
  • Vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä osallistumismenettelyt
  • Vesienhoitosuunnitelmaan laadittavan ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö

Keskeiset kysymykset ovat asioita, joihin suunnittelun kolmannella kierroksella on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota. Ne voivat liittyä esimerkiksi vesien tilaan liittyviin keskeisiin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin; keinoihin ja toimiin, joilla vesien tilaa voidaan parantaa tai vaikkapa rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksiin.

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?
Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköisen lausuntopalvelun kautta: www.lausuntopalvelu.fi

Voit myös antaa palautetta vastaamalla verkkokyselyyn.

Palaute on mahdollista antaa sähköpostilla (mieluiten word-dokumenttina) vesienhoitoalueen koordinoivan  ELY-keskuksen kirjaamoon:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamo
kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

tai paperisena Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 156, 60101 Seinäjoki.

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Pirkanmaa sijaitsee pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella ja vain hyvin pieni osa Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, vesien tilan seurantaohjelman laatiminen, tilan seuranta, ekologisen tilan luokittelu sekä vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesienhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Pirkanmaa kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille.  Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Pirkanmaalle on laadittu toimenpideohjelmat pinta- ja pohjavesille. Toimenpideohjelmat ovat voimassa vuoteen 2021.

Vesienhoidon kuulemiset vuosina 2012 ja 2015

Vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä vuonna 2012. Vuonna 2015 kuultiin vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa. Koko vesienhoitoalueen kuulemisasiakirjat ja kooste palautteista löytyvät Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden verkkosivuilta. Alla on esitetty Pirkanmaan ELY-keskusta koskeva kuulemispalaute.

Lisätietoja

  • ylitarkastaja Anu Peltonen, puh. 0295 036 367

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.06, päivitetty 8.1.2018 klo 14.13
Julkaisija: