Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Kaakkois-Suomi

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Merenhoidon ja vesienhoidon kuuleminen on meneillään! Merenhoidon ja vesienhoidon suunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnistynyt ja kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voit kertoa mielipiteensä, mihin päivityksessä pitäisi kiinnittää huomiota. Lisätietoa ja osallistumisohjeet: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

  • Merenhoitosuunnitelman ja vesienhoitosuunnitelmien tarkistamisen käynnistämisen sidosryhmätilaisuus järjestettiin maanantaina 8.1. 2018 Ympäristöministeriössä. Tilaisuuden esitykset voi katsoa täältä.

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Ensimmäiset koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat valmistuivat vuonna 2009.

Merenhoidon tavoitteena on koko Suomen merialueen hyvä tila. Merenhoidon suunnittelussa tarkastellaan merialuetta rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka.

Vesienhoidon kolmas suunnittelukierros alkoi - Anna palautetta vesienhoidon haasteista!

Kaakkois--Suomen ELY-keskus haluaa palautetta siitä mihin vesienhoidossa tulisi erityisesti panostaa lähi vuosina. Mikä vesistöjä kuormittaa ja mitä sille voitaisiin tehdä? Missä tilassa Suomen merialue on? Myös siihen voit ottaa kantaa.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi 2015 Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille toisen kauden vesienhoitosuunnitelmat.

Nyt vesienhoitosuunnitelmia päivitetään hoitokautta 2022–2027 varten.  Vesienhoidon suunnittelun keskeiset kysymykset, työohjelma sekä ympäristöselostuksen laadinta ovat kuultavina 8.1.2018–9.7.2018.

Voit vaikuttaa myös merenhoitoon!

Suomen merenhoitosuunnitelmaa on tehty kolmessa vaiheessa. Vuonna 2014 valtioneuvosto päätti merenhoitosuunnitelman toisesta osasta, seurantaohjelmasta. Seurantaohjelma koostuu 39 alaohjelmasta, joilla kerätään tietoa lajeista, luontotyypeistä, meriveden ominaisuuksista sekä meriympäristöön kohdistuvista paineista. Kullekin alaohjelmalle on määritelty vastuuviranomaiset. Toimenpideohjelmassa eli merenhoitosuunnitelman kolmannessa osassa arvioidaan nykyisten merenhoitotoimien riittävyyttä ja esitetään uusia toimia eri aloille meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi merenhoidon toimenpideohjelman 2015.

Merenhoitosuunnitelman toteutumista tarkastellaan ja suunnitelman kolme osaa tarkistetaan kerran kuudessa vuodessa. Nyt hoitosuunnitelmaa päivitetään toiselle suunnittelukaudelle. Suomen merialueen tila 2018 ja siihen liittyvät tausta-asiakirjat, jotka koskevat hyvän tilan määritelmiä, yleisiä ympäristötavoitteita sekä taloudellisia analyysejä, ovat kuultavina 8.1.–16.2.2018.

Näin vaikutat

Kuulemisasiakirjat ja ohjeet palautteen antamiseksi löydät www.ymparisto/vaikutavesiin verkkosivuilta. Sieltä löytyy myös taustatietoa vesien- ja merenhoidosta.  Vesikarttaan on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.

Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.lausuntopalvelu.fi sivuston tai Webropol-verkkokyselyn kautta: http://link.webropolsurveys.com/S/B366E883A23CFD0C . Voit myös toimittaa palautteen sähköpostitse tai kirjepostina Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon. Word-muodossa toimitettu palaute nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä. Kunnan, viraston tai sidosryhmien viralliset lausunnot annetaan www.lausuntopalvelu.fi -sivujen kautta.

Kuulutukset

Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016–2021:

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016–2021

Merenhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016–2022

Vesienhoito Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen vesienhoidon suunnittelusta vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus, jonka toimialue ulottuu Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille. ELY-keskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittämisestä ja ihmistoiminnan vaikutusten arvioinnista, vesien tilan seurantaohjelmasta ja seurannasta, pinta- ja pohjavesien tilan luokittelusta sekä toimenpiteiden suunnittelusta.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun.

Lisätietoja

Hydrobiologi Taina Ihaksi                P. 0295 029 236

Hydrobiologi Jouni Törrönen          P. 0295 029 296

Linmologi Marja Kauppi                   P. 0295 029 245   

Geologi Heidi Rautanen                   P. 0295 029 279

Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi     P. 0295 029 260


Kartta VHA1 ja VHA2

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.12, päivitetty 4.1.2018 klo 13.16