Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Suojelusuunnitelman avulla pyritään suojelemaan koko pohjavesialue rajoittamatta tarpeettomasti muuta maankäyttöä. Suunnitelma on luonteeltaan ohje, jota hyödynnetään maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia.

Suojelusuunnitelma voidaan laatia mille tahansa pohjavesialueelle, myös alueille, jotka eivät ole vedenhankintakäytössä. Ympäristöviranomaisten tavoitteena on, että suojelusuunnitelmat laadittaisiin ainakin kaikille riskialueiksi luokitelluille tärkeille pohjavesialueille.

Suojelusuunnitelmassa selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan riskikohteet sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskikohteille. Ensisijaisena pyrkimyksenä on, että uudet riskikohteet sijoitetaan pohjavesialueiden ulkopuolelle.

pvsuojelu.jpg

©Mirjam Orvomaa

Toimijat ja vastuut

Suojelusuunnitelmien laatiminen on pääasiassa kuntien ja vedenottajien vastuulla. Suunnitelmien laadintaan osallistuu usein myös alueen toiminnan harjoittajat ja muut toimijat sekä ELY-keskus.

ELY-keskuksella on pohjavesien suojelusta ja vesienhoidon suunnittelusta vastaavana valtion viranomaisena mahdollisuus tehdä myös aloite suojelusuunnitelman laatimiseen ja myöntää siihen määrärahojen puitteissa valtionavustusta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Julkaistu 15.8.2013 klo 13.34, päivitetty 28.6.2016 klo 9.47