Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstelytarkastelut

 

Ajankohtaista

Vesistöjen käyttäjien mielipiteitä vedenkorkeuksista ja säännöstelyistä kerättiin

Pirkanmaalla kerättiin syys–lokakuussa 2015 ihmisten näkemyksiä Pirkanmaan järvien vedenpinnan korkeuden säännöstelystä. Sähköinen kysely oli suunnattu kaikille Iso-Kuloveden (Kulo-, Rauta- ja Liekovesi), Kyrösjärven, Mahnalanselän–Kirkkojärven, Näsijärven, Pyhäjärven ja Vanajaveden virkistyskäyttäjille, kalastajille, ranta-asukkaille, rantatilan tai vesialueen omistajille tai vesistöä muuten käyttäville. Vastauksia saatiin 629 henkilöltä.

Toukokuussa järjestettiin 2 sidosryhmätyöpajaa

Pirkanmaan ELY-keskus järjesti yhdessä Suomen ympäristökeskuksen sidosryhmille säännöstelyn kehittämiseen liittyvät työpajat 10.5. ja 24.5. Työpajoissa keskusteltiin erilaisista säännöstelyvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä eri interssitahojen tavoitteista ja eri tavoitteiden merkittävyydestä. Lisäksi pohdittiin säännöstelyluvan muuttamista ja muutoksen vaatima valmistelu sekä viestintä.

Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstelytarkastelut käynnissä

Kokemäenjoen vesistöalueella on laadittu useita sekä säännöstelyyn että tulvariskien hallintaan liittyviä selvityksiä. Tieto vesistöalueesta on valtakunnallisesti nähden suuri ja sitä on hyödynnetty säännöstelyn haitallisten vaikutusten vähentämiseksi, tulviin varautumisen parantamiseksi ja tulvavahinkoja vähentävien toimenpiteiden parantamiseksi. Säännöstelyn kehittämiseksi sovittiin vuonna 2004 suosituksista, joilla vähennetään säännöstelystä aiheutuvia haittoja.

Vesien käytön tarpeet ja ilmasto ovat kuitenkin muuttumassa verrattuna vesistöjen säännöstelyn alkuvuosiin. Ilmastonmuutoksen myötä talvet muuttuvat vähälumisemmiksi ja kesäaikainen kuivuus voi vaivata yhä enemmän. Vesiä käytetään yhä monipuolisemmin, ja virkistyskäytön merkitys korostuu entisestään. Vesien tilaa parannetaan edistämällä vesienhoidon toimenpiteitä, joiden toteuttajina toimivat eri käyttäjä- ja viranomaistahot. Lisäksi tulvariskejä sekä niiden vähentämistoimia on alettu systemaattisesti arvioida koko vesistöalueen tasolla, ja samalla on nähty tarve selvittää nykyisten vesitaloushankkeiden lupaehtojen toimivuutta vaikeissa tulva- ja kuivuustilanteissa.

Vesistöalueen keskeisten ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen kesken on aloitettu kaksi hanketta, joiden tarkoituksena on kehittää Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstelyjä vastaamaan paremmin nykyisiin tarpeisiin ja ilmaston muuttumiseen:

  • PIRSKE = Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittäminen
  • KOPSU = Kokemäenjoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys
Julkaistu 10.9.2014 klo 11.07, päivitetty 6.6.2016 klo 16.17