Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstely

 

Ajankohtaista

Vesistöjen käyttäjien mielipiteitä vedenkorkeuksista ja säännöstelyistä kerättiin

Pirkanmaalla kerättiin syys–lokakuussa 2015 ihmisten näkemyksiä Pirkanmaan järvien vedenpinnan korkeuden säännöstelystä. Sähköinen kysely oli suunnattu kaikille Iso-Kuloveden (Kulo-, Rauta- ja Liekovesi), Kyrösjärven, Mahnalanselän–Kirkkojärven, Näsijärven, Pyhäjärven ja Vanajaveden virkistyskäyttäjille, kalastajille, ranta-asukkaille, rantatilan tai vesialueen omistajille tai vesistöä muuten käyttäville. Vastauksia saatiin 629 henkilöltä.

Toukokuussa sidosryhmien työpaja

Toukokuussa 2016 Pirkanmaan ELY-keskus järjesti sidosryhmille 2 työpajaa, jossa keskusteltiin erilaisista säännöstelyvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä pohdittiin säännöstelylupien muuttamista ja siihen liittyviä reunaehtoja. Työpajan tulosten perusteella laaditaan luonnos säännöstelysuosituksista. Uudet suositukset on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2017 alusta.

Kokemäenjoen vesistöalue on maamme viidenneksi suurin ja sijaitsee pääosin Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan alueilla. Vesistöalueen vedet laskevat Kokemäenjoen kautta Selkämereen. Kokemäenjoen vesistöalueesta 11 % on järviä, joista suurimmat sijaitsevat Pirkanmaan alueella.
Kokemäenjoen vesistöalueen kartta (pdf, 2,4 Mt)

Kokemäenjoen vesistöaluetta on säännöstely jo 1800-luvulla, jolloin aloitettiin Näsijärven säännöstely. Keskeisimmät säännöstellyt järvet ovat Vanajavesi, Pyhäjärvi, Näsijärvi, Kyrösjärvi sekä Kulo-, Rauta- ja Liekovesi. Myös Kokemäenjoki on säännöstelty; varsinaisella jokiosuudella, joka alkaa Sastamalan Liekovedestä, on neljä voimalaitosta. Alla olevassa kaaviokuvassa on esitetty Kokemäenjoen vesistöalue ja siihen kuuluvat järvireitit. Myös säännöstelemättömiksi luokitelluilla järvireiteillä voi olla joitakin pienempiä säännöstelyjä.

 

Kaaviokuva_Kokemäenjoen_vesistö


Kaaviokuva Kokemäenjoen vesistöalueen merkittävimmistä säännöstelyistä

Pirkanmaalla alkuperäisinä säännöstelyn tavoitteina olivat tulvavahinkojen vähentäminen, vesivoimatuotanto sekä vesiliikenne. Pirkanmaan säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien vaihtelu on suurta moniin muihin etelä- ja keskisuomalaisiin säännösteltyihin järviin verrattuna. Sen sijaan vaihtelu on suhteellisen pientä verrattuna Pohjois-Suomen voimakkaasti säännöstelyihin järviin kuten Kemijärveen.

Tietoa Kokemäenjoen vesistön eri alueiden säännöstelyistä:

Kokemäenjoen vesistöalueella on laadittu useita sekä säännöstelyyn että tulvariskien hallintaan liittyviä selvityksiä. Lisätietoa vesistöalueen säännöstelytarkasteluista:

Julkaistu 31.7.2014 klo 14.37, päivitetty 21.7.2016 klo 12.00

Julkaisija: