Pienten vesirakennustöiden luvanvaraisuus

Pienillä vesirakennustöillä tarkoitetaan pienimuotoisia hankkeita vesistössä tai vesistön läheisyydessä.
Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisten putkien ja johtojen asentaminen vesistöön sekä pienimuotoiset maankaivutyöt rannassa.

Vesitössä tehtävistä tai vesistöön vaikuttavista hankkeista voi pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) lausunnon vesilain mukaisen luvan tarpeesta.

Maalämpö-, vesi- ja viemäriputket sekä sähköjohdot

Maalämpölaitteiston putkiston sijoittaminen vesialueelle ei välttämättä aiheuta sellaisia vaikutuksia vesistössä, että toimenpide vaatisi luvan aluehallintovirastolta. Jos putket tai johdot sijoittuvat yleiselle kulku- tai uittoväylälle tai joessa (valuma-alue yli 100 km2) tai salmessa olevalle valtaväylälle, niiden sijoittaminen edellyttää luvan hakemista. Muutoinkin hanke saattaa edellyttää lupaa vaikutusten perusteella. Esimerkiksi viemärijohdon sijoittaminen vesialueelle voi olla luvanvaraista vesistön pilaantumisvaaran vuoksi.

Vesistöön putkistoa sijoittavalla rannanomistajalla tulee olla vesialueen omistajan suostumus rakennelman sijoittamiselle. Lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennusasetuksen edellyttämää toimenpidelupaa.

Ojarummut ja sillat

Ojarumpu luonnontilaisen puron yli saattaa vaatia vesilain mukaisen luvan. Uusi silta joen tai säännöllisesti liikennöidyn salmen tai kapeikon yli vaatii aina aluehallintoviraston (AVI) luvan.

Jokia pienempien uomien ylityksiä ja alituksia suunniteltaessa on otettava huomioon myös vesilain säädös mm. luonnontilaisen puron ja noron suojelusta. Tällaisen uoman ylitys voi vaatia myös metsälain mukaisen poikkeusluvan, jos kyse on metsälain tarkoittamasta erityisen tärkeästä elinympäristöstä.

Julkaistu 29.8.2013 klo 10.25, päivitetty 16.9.2013 klo 8.59
Aihealue:
Julkaisija: