Pienten vesirakennustöiden luvanvaraisuus

Pienillä vesirakennustöillä tarkoitetaan pienimuotoisia hankkeita vesistössä tai vesistön läheisyydessä.
Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisten putkien ja johtojen asentaminen vesistöön sekä pienimuotoiset maankaivutyöt rannassa.

Maalämpö-, vesi- ja viemäriputket sekä sähköjohdot

Jokien alitukset poistuivat 1.1.2018 aina luvanvaraisten vesitaloushankkeiden listalta. Vesi-, viemäri- ja voimajohdon, tietoliikennekaapelin tai muun vaikutuksiltaan näihin rinnastuvan johdon asentamisesta jokien ja purojen alitse on jatkossa ilmoitettava alueelliselle ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 60 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista. Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus joko ohjaa ilmoittajaa hakemaan vesilain mukaista lupaa mahdollisten haitallisten vaikutusten perusteella tai antaa mahdollisia reunaehtoja hankkeen toteuttamiselle.

Ilmoituksen tulee sisältää tiedot hankkeesta, sen toteuttamistavasta ja ympäristövaikutuksista. Valtioneuvoston asetuksella tullaan myöhemmin keväällä 2018 antamaan tarkempia säännöksiä ilmoitukseen sisällytettävistä tiedoista. Lisäksi keväällä 2018 tullaan tarkistamaan vesistöjen alituksia koskevaa lainsäädäntöä. Ilmoitus tehdään toistaiseksi vapaamuotoisena, kunnes varsinainen ilmoituslomake valmistuu.

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävistä vesitössä tehtävistä tai vesistöön vaikuttavista hankkeista voi pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) lausunnon vesilain mukaisen luvan tarpeesta. Yleisten kulkuväylien alitukset säilyvät edelleen aina luvanvaraisten vesitaloushankkeiden listalla.

Maalämpölaitteiston putkiston sijoittaminen vesialueelle ei välttämättä aiheuta sellaisia vaikutuksia vesistössä, että toimenpide vaatisi luvan aluehallintovirastolta. Jos putket tai johdot sijoittuvat yleiselle kulku- tai uittoväylälle, niiden sijoittaminen edellyttää luvan hakemista. Muutoinkin hanke saattaa edellyttää lupaa vaikutusten perusteella. Esimerkiksi viemärijohdon sijoittaminen vesialueelle voi olla luvanvaraista vesistön pilaantumisvaaran vuoksi.

Vesistöön putkistoa sijoittavalla rannanomistajalla tulee olla vesialueen omistajan suostumus rakennelman sijoittamiselle. Lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennusasetuksen edellyttämää toimenpidelupaa.

Ojarummut ja sillat

Ojarumpu luonnontilaiseen puroon saattaa vaatia vesilain mukaisen luvan. Uusi silta joen tai säännöllisesti liikennöidyn salmen tai kapeikon yli vaatii aina aluehallintoviraston (AVI) luvan.

Jokia pienempien uomien ylityksiä ja alituksia suunniteltaessa on otettava huomioon myös vesilain säädös mm. luonnontilaisen puron ja noron suojelusta. Tällaisen uoman ylitys voi vaatia myös metsälain mukaisen poikkeusluvan, jos kyse on metsälain tarkoittamasta erityisen tärkeästä elinympäristöstä.

Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä, jonka yläpuolinen valuma-alue on vähintään sata neliökilometriä.

Purolla tarkoitetaan jokea pienempää virtaavan veden vesistöä, jonka yläpuolinen valuma-alue on enemmän kuin kymmenen neliökilometriä tai jossa jatkuvasti virtaa vettä tai kalankulku on merkittävässä määrin mahdollista.

 

Julkaistu 29.8.2013 klo 10.25, päivitetty 4.1.2018 klo 14.40
Aihealue:
Julkaisija: