Tornionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Tornionjoen vesistöalueelle on valmistumassa tulvaopas

 

Osana Tornionjoen ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamista Lapin ELY-keskus ja Norrbottenin lääninhallitus ovat yhdessä laatimassa tulvaopasta Tornionjoen vesistöalueelle. Tulvaoppaassa ohjeistetaan miten Tornionjoen vesistöalueen asukkaat voivat varautua tulviin ja mitä he voivat tehdä tulvatilanteen sattuessa tulvavahinkojen vähentämiseksi. Lisäksi oppaaseen on kerätty tulva-aiheista tietoa Tornionjoen vesistöalueelta. Tulvaoppaasta julkaistaan sekä suomen- että ruotsinkielinen versio. Opas valmistuu syksyn 2017 aikana ja se tulee saataville sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Lapin ELY-keskus on julkaissut keväällä 2017 Lapin alueen tulvaoppaan, joka sisältää osittain samoja tietoja Tornionjoen vesistöalueelle kohdennetun tulvaoppaan kanssa. Tornionjoelle laadittava tulvaopas kattaa myös Tornionjoen Ruotsin puoleisen vesistöalueen ja palvelee siten asukkaita rajan molemmin puolin. Lapin tulvaopas on sähköisesti saatavilla julkaisupalvelu doriasta (www.doria.fi) sekä painettuna versiona Lapin ELY-keskuksen infosta.

Tulvariskien alustavan arviointien päivittäminen on alkamassa

Tulvariskien hallinnan toinen suunnittelukierros on alkamassa. Lapin ELY-keskus aloittaa ensimmäisellä suunnittelukierroksella laadittujen tulvariskien alustavien arviointien päivittämisen syksyn 2017 aikana. Ensimmäisellä suunnittelukierroksella nimettiin vuonna 2011 merkittäväksi tulvariskialueeksi Tornion kaupunki. Lisäksi tunnistettiin Pello, Kaulinranta ja Vojakkala muuksi tulvariskialueeksi. Alustavan arvioinnin päivittämisen yhteydessä ajantasaistetaan arvioinnissa käytetyt tiedot ja tarkistetaan edellisellä suunnittelukaudella nimetyt tulvariskialueet. Alustavan arvioinnin tarkistamisen tuloksena voidaan ehdottaa nimettäväksi uusia tulvariskialueita tai voidaan poistaa sellaiset tulvariskialueet, joilla tulvariskin todetaan pienentyneen niin paljon, ettei alueen nimeämiselle ole perusteita.

Päivitetty tulvariskien alustava arviointi tulee kuultavaksi keväällä 2018, jolloin kaikilla on mahdollisuus ottaa kantaa arviointiin ja esittää tarvittaessa korjauksia ja perusteluita tulvariskialueiden nimeämiseen. Lain mukaan tulvariskien alustavat arvioinnit tulee olla valmiit vuoden 2018 loppuun mennessä.

Matkakosken kuohut
Matkakosken kuohut tulva-aikana. © Virve Sallisalmi

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 18.12.2015 Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016–2021

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskilain 18 § perusteella Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman 18.12.2015. Lapin ELY-keskus on kuuluttanut hyväksymisestä vesistöalueen kunnissa ja on toimittanut tiedon niille viranomaisille, joita suunnitelman valmistelun aikana on kuultu. Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma liitetiedostoineen on ollut nähtävillä sähköisesti vesistöalueen kunnissa ja paperiversiona Lapin ELY-keskuksessa.

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021 on valmisteltu Lapin ELY-keskuksessa Tornionjoen tulvaryhmän johdolla. Tulvariskien hallintasuunnitelman keskeistä sisältöä ovat tulvariskien hallinnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi. Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelma on sovitettu yhteen Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa.

Tornionjoen suunnitelmassa ensisijaiseksi toimenpiteeksi esitetään Tornion Kaupunginlahden tulvapenkereen korottamista siten, että se suojaa kerran 250 vuodessa toistuvalta tulvalta. Pääosin Haaparannan puolella sijaitseva penger on painunut ja sen suojaustaso on nykytilassa kerran 20 vuodessa toistuva tulva. Penkereen korottamista esitetään myös Ruotsin viranomaisten laatimassa Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmassa. Lisäksi Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään uusien tulvapenkereiden tarpeen kartoittamista asuinrakennusten suojaamiseksi, jäänsahausta jääpatojen ennaltaehkäisemiseksi sekä omatoimista varautumista ja tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttöä pelastusviranomaisten työn helpottamiseksi tulvatilanteissa.

Suunnitelmassa esitetään perinteisten rakenteellisten tulvasuojelutoimenpiteiden lisäksi suuri joukko muita tulvariskien pienentämiseen tai tulviin varautumisen parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen, tulvaennusteiden ja tulvaviestinnän kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja tulvantorjunnan harjoitukset. Tärkeinä toimenpiteinä pidetään myös asukkaiden omatoimista varautumista ja luonnonmukaista vesien pidättämistä valuma-alueella.

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman julkaisu on valmistunut ja se on saatavilla sähköisesti julkaisuarkisto doriasta (www.doria.fi). Alla olevista linkeistä voit tutustua ministeriön hyväksymään suunnitelmaan ja sen liitetiedostoihin. Suunnitelman tiivistelmät ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi sekä pohjoissaameksi.

 

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Kuuleminen järjestettiin 1.10.2014–31.3.2015. Samaan aikaan oli nähtävillä myös ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja 15.1.2015 alkaen merenhoidon toimenpideohjelma. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta:

Alla kooste kuulemispalautteista:

Tulvaryhmä

Tornionjoen  tulvaryhmän internet –sivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano ja kokouspöytäkirjat

Tulvakartat

Tornionjoen alaosalle on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat. Kartat ovat katseltavissa tulvakarttapalvelussa www.ymparisto.fi/tulvakartat

Tornionjoen alaosan tulvavaarakartoituksesta ja Tornion merkittävän tulvariskialueen tulvariskikartoituksesta on laadittu erilliset raportit.

Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu

Kuuleminen hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin 2.5 - 2.8.2013. Kuulemisen tavoitteena oli tiedottaa ja antaa kansalaisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelun ja tulvariskien hallintasuunnitelmaan kuuluvan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Määräaikaan mennessä saatiin 24 mielipidettä, joista kaksi tuli sähköisen palautelomakkeen kautta.

Yleisötilaisuus toukokuussa 2014

Yleisötilaisuus tulvariskien hallinnan suunnittelusta järjestettiin 5.5.2014 Torniossa. Alla esitykset ja tilaisuudessa jaettu materiaali.

Neuvottelu Saamelaiskäräjien kanssa syyskuussa 2015

Lapin ELY-keskus järjesti viranomaisneuvottelun Saamelaiskäräjien kanssa 10.9.2015 Inarissa. Laissa Saamelaiskäräjistä 9 §:n mukaisesti viranomaisten tulee varata saamelaiskäräjille tilaisuus tulla kuulluksi ja neuvotella asiasta. Saamelaiskäräjät sai esittää näkemyksiään ehdotuksesta Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tilaisuus oli yhteinen vesienhoidon suunnittelun kanssa.

Julkaistu 18.12.2015 klo 16.15, päivitetty 15.2.2018 klo 13.09

Julkaisija: