Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Kuuleminen Kyrönjoen suistoalueen tulvasuojelun yleissuunnitelmasta ja Natura 2000 –alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta

Kyrönjoen suistoalueen tulvasuojelun yleissuunnitelman luonnos ja ehdotus Kyrönjoen suiston Natura 2000 –alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi on yleisesti nähtävillä 2.11.-10.12.2018.

Kyrönjoen suiston kehittämistyöryhmä ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toivovat mielipiteitä ja kannanottoa alueen asukkailta ja kaikilta asiasta kiinnostuneilta 10.12.2018 mennessä. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 8.11.2018 klo 18–20 Mustasaaren kunnan valtuustosalissa (Keskustie 4, Sepänkylä).

Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosiksi 2016–2021 on valmisteltu Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmän toimesta ja hyväksytty maa- ja metsätalousministeriössä 18.12.2015. Suunnitelmassa esitetään millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää. Toimien kirjo ulottuu kiinteistöjen omatoimisista suojauksista alueidenkäyttöön ja ennakoinnista operatiiviseen tulvantorjuntaan. Myös vastuut varautumisessa ja vahinkojen ehkäisyssä koskettavat niin kansalaisia kuin yhteisöjäkin. Suunnitelmaan sisältyy ns. SOVA-lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristöselostus.

Hallintasuunnitelman toimeenpano ja seuranta

Hallintasuunnitelmassa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta ja etusijajärjestystä. Ehdotukset toimenpiteiden vastuutahoista ja toteutusaikataulusta on esitetty suunnitelmassa. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole sitovasti ratkaistu sitä, mitä toimenpiteitä tulvariskien hallitsemiseksi toteutetaan. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisen on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset toiminnassaan huomioon. Varsinainen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu alkoi vasta suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tulvariskien merkittävyyttä arvioidaan seuraavan kerran vuonna 2018 ja hallintasuunnitelmat päivitetään tarpeellisin osin 2021 mennessä.

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli 1.10.2014-31.3.2015 mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelmien toimeenpanosta. Palaute käytiin läpi ELY-keskuksissa ja siitä laadittiin yhteenveto.

Lisätietoja ja taustamateriaalia tulvaryhmän sivuilla

Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmän internet –sivulta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano, kokouspöytäkirjat sekä muu mahdollinen tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelumateriaali.

Julkaistu 1.11.2018 klo 10.33, päivitetty 1.11.2018 klo 10.33