Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Lapin oma tulvaopas on saatavilla

Osana tulvariskien hallinnan toimenpiteiden toteuttamista Lapin ELY-keskus on yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksen ja tulvakeskuksen kanssa laatinut Lapin alueelle suunnatun tulvaoppaan. Tulvaoppaaseen on kerätty vesistöalueiden tulvatietoja ja ohjeistusta miten asukkaat voivat varautua tulviin ja mitä he voivat tehdä tulvatilanteen sattuessa tulvavahinkojen vähentämiseksi. Opas on sähköisesti saatavilla myös julkaisupalvelu doriasta (www.doria.fi) sekä painettuna versiona Lapin ELY-keskuksen infosta.

Tulvariskien alustavien arviointien päivittäminen on alkamassa

Tulvariskien hallinnan toinen suunnittelukierros on alkamassa. Lapin ELY-keskus aloittaa ensimmäisellä suunnittelukierroksella laadittujen tulvariskien alustavien arviointien päivittämisen syksyn 2017 aikana. Ensimmäisellä suunnittelukierroksella nimettiin vuonna 2011 merkittäviksi tulvariskialueiksi Rovaniemen ja Kemijärven kaupungit sekä Kittilän kirkonkylä. Lisäksi tunnistettiin Sodankylä muuksi tulvariskialueeksi. Alustavan arvioinnin päivittämisen yhteydessä ajantasaistetaan arvioinnissa käytetyt tiedot ja tarkistetaan edellisellä suunnittelukaudella nimetyt tulvariskialueet. Alustavan arvioinnin tarkistamisen tuloksena voidaan ehdottaa nimettäväksi uusia tulvariskialueita tai voidaan poistaa sellaiset tulvariskialueet, joilla tulvariskin todetaan pienentyneen niin paljon, ettei alueen nimeämiselle ole perusteita.

Päivitetty tulvariskien alustava arviointi tulee kuultavaksi keväällä 2018, jolloin kaikilla on mahdollisuus ottaa kantaa arviointiin ja esittää tarvittaessa korjauksia ja perusteluita tulvariskialueiden nimeämiseen. Lain mukaan tulvariskien alustavat arvioinnit tulee olla valmiit vuoden 2018 loppuun mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt päätöksen 18.12.2015 tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi 18.12.2015 tulvariskilain 18 § perusteella Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman lukuun ottamatta suunnitelman lukuja 8.2, 9.3, 10.2 ja 11.1 niiltä osin, kuin tulvariskien hallinnan tavoitetasoksi on asetettu keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuva tulva ja toimenpiteenä tämän tavoitetason saavuttamiseksi on tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla. Näiltä osin ministeriö päättää suunnitelmasta sen jälkeen, kun Kemihaaran altaan aluevarauksen sallittavuus Natura-alueen Kemihaaran suot (F11300907) suojelun kannalta on ratkaistu vireillä olevan Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavoituksen yhteydessä luonnonsuojelulain (1096/1996) 66 §:n mukaisesti.

Lapin ELY-keskus on kuuluttanut hyväksymisestä vesistöalueen kunnissa ja on toimittanut tiedon niille viranomaisille, joita suunnitelman valmistelun aikana on kuultu. Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma liitetiedostoineen on ollut nähtävillä sähköisesti vesistöalueen kunnissa ja paperiversiona Lapin ELY-keskuksessa.

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021 on valmisteltu Lapin ELY-keskuksessa Kemijoen tulvaryhmän johdolla. Tulvaryhmä on asettanut vesistöalueelle ja merkittäville tulvariskialueille tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä valinnut toimenpiteet asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.

Kemijoen vesistöalueella tulvaryhmä on asettanut tärkeimmäksi tulvasuojelun toimenpiteeksi tulvavesien pidättämisen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla/-altailla, jolla varaudutaan kerran 250 vuodessa toistuvan tulvan torjumiseen Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Allastoimenpidettä tukemaan esitetään Rovaniemelle tulvapenkereiden rakentamista ja Kemijärven nykyisen säännöstelyn hyödyntämistä. Penkereillä ja Kemijärven säännöstelyllä varaudutaan kerran 100 vuodessa toistuvien tulvien vahinkojen torjumiseen Rovaniemellä. Sekä pysyvien että tilapäisten tulvapenkereiden toteuttamismahdollisuudet ja -vaihtoehdot selvitetään ensimmäisen suunnittelukauden aikana. Ounasjoen varrella sijaitsevalle Kittilän tulvariskialueelle esitetään tulvapenkereiden rakentamista. Tulvapenkereillä suojataan asuinrakennukset kerran 100 vuodessa toistuvilta tulvilta.

Suunnitelmassa esitetään perinteisten rakenteellisten tulvasuojelutoimenpiteiden lisäksi suuri joukko muita tulvariskien pienentämiseen tai tulviin varautumisen parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen, tulvaennusteiden ja tulvaviestinnän kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja tulvantorjunnan harjoitukset. Tärkeinä toimenpiteinä pidetään myös asukkaiden omatoimista varautumista ja luonnonmukaista vesien pidättämistä valuma-alueella.

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman julkaisu on valmistunut ja se on saatavilla sähköisesti julkaisuarkisto doriasta (www.doria.fi). Alla olevista linkeistä voit tutustua Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan ja sen liitetiedostoihin. Suunnitelman tiivistelmät ovat saatavilla suomeksi sekä pohjoissaameksi.

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Kuuleminen järjestettiin 1.10.2014–31.3.2015. Samaan aikaan oli nähtävillä myös ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja 15.1.2015 alkaen merenhoidon toimenpideohjelma. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta:

Kuuleminen oli vilkasta Kemijoen tulvariskien hallinnan suunnittelun osalta. Kaikkiaan ehdotuksesta saatiin 27 lausuntoa ja 53 kansalaispalautetta. Alla kooste kuulemispalautteista:

Tulvaryhmä

Kemijoen  tulvaryhmän internet –sivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano ja kokouspöytäkirjat

Tulvakartat

Rovaniemen, Kittilän ja Kemijärven alueille on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat. Kartat ovat katseltavissa tulvakarttapalvelussa:

Rovaniemen, Kittilän ja Kemijärven alueiden tulvavaarakartoituksesta ja tulvariskikartoituksesta on laadittu erilliset raportit:

Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu

Kuuleminen hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin 2.5 - 2.8.2013. Kuulemisen tavoitteena oli tiedottaa ja antaa kansalaisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelun ja tulvariskien hallintasuunnitelmaan kuuluvan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Määräaikaan mennessä saatiin 24 mielipidettä, joista kaksi tuli sähköisen palautelomakkeen kautta.

Kemijoen tulvariskien hallinnan suunnitteluun liittyviä selvityksiä

Yleisötilaisuudet syksyllä 2014

Yleisötilaisuudet järjestettiin Rovaniemellä 26.11., Kemijärvellä 27.11. ja Kittilässä 2.12.

Esitykset

Sidosryhmäyhteistyö

Muistiot työpajoista ja kokouksista

Esitykset työpajoista

Julkaistu 18.12.2015 klo 16.22, päivitetty 19.9.2017 klo 15.12

Julkaisija: