Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Vuonna 2011 Alavieskan ja Ylivieskan väli nimettiin merkittäväksi tulvariskialueeksi.

Kalajoen vesistöalueen tulvaryhmä on valmistellut Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää.

Kaikkein tärkeintä tulvasuojelussa on asukkaiden omatoimisen varautumisen ja tietoisuuden lisääminen. Jokaisella kiinteistönomistajalla on vastuu suojata oma kiinteistönsä tulvan uhatessa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos ovat tehneet yhteistyössä Pientalon tulvaturvallisuusoppaan.

Valtio ei ole korvannut tulvista aiheutuvia vahinkoja vuoden 2013 jälkeen, vaan korvausvastuu on siirtynyt vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt korvaavat poikkeuksellisen tulvan aiheuttamat vahingot, joka tarkoittaa sitä, että tulvan esiintymistodennäköisyys on 50 vuotta tai harvemmin. Esimerkiksi Kalajoella vuonna 2012 sattunut kesätulva oli toistuvuudeltaan arviolta kerran 54 vuodessa tapahtuva.

Kalajoen varteen on rakennettu penkereitä suojaamaan asutusta, mutta niiden kunnossapito ei ole ohjattua. Yksi toimenpiteistä on, että penkereet luokitellaan patoturvallisuuslain mukaisesti ja niille laaditaan tarkkailuohjelma.

Toimenpiteitä Kalajoen vesistöalueella on erityisesti nykyisin tehtävät toimenpiteet ja niiden kehittäminen, esimerkiksi säännöstelyn kehittäminen ottaen huomioon ilmaston muutoksen tuomat haasteet. Kalajoki on vahvasti säännöstelty vesistö, joten säännöstelyn avulla pienet tulvat saadaan hyvin kuriin. Suurilla tulvilla säännöstellyt järvet ovat jo täynnä ja silloin tarvittaisiin lisävarastotilavuutta. Työssä esiselvitettiin voisiko Pidisjärven penkereiden taakse johtaa hallitusti vettä esimerkiksi kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan  uhatessa. Tämä toimenpide saattaisi pienentää tulvaa arviolta toistuvuudelle kerran 70 vuodessa. Jatkotarkasteluna selvitetään toimenpiteen kustannushyötyanalyysi.

Hallintasuunnitelma

Tulvariskien hallintasuunnitelmaa ruvettiin tekemään vuonna 2012, jolloin Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet ja niille tulvaryhmät. Vuonna 2013 julkaistiin tulvakartat.

Hallintasuunnitelmaa varten tulvaryhmä asetti tulvariskien hallinnan tavoitteet. Tavoitteena on vähentää vesistötulvasta aiheutuvia vahingollisia seurauksia erityisesti Alavieskan ja Ylivieskan välisellä alueella. Lisäksi pyritään siihen, että vesistötuvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset koko vesistöalueella jäävät kokonaisuutena mahdollisimman vähäisiksi.

Tulvaryhmä tunnisti toimenpiteet, joilla päästään tavoitteisiin. Toimenpiteiden tunnistamiseen käytettiin hyväksi monitavoitearviointia. Tulvaryhmä valitsi toimenpiteet ja ne jaoteltiin kolmeen ryhmään; ensisijaiset, toissijaiset ja täydentävät toimenpiteet. 

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi suunnitelmat joulukuussa:

Maa –ja metsätalousministeriön päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kalajoen tulvaryhmä on valmistellut hallintasuunnitelman 2016 - 2021. Ehdotus hallintasuunnitelmaksi oli kuultavana 1.10.2014–31.3.2015 välisenä aikana. Sen aikana tuli 15 lausuntoa tai kannanottoa.548 asukasta vastasi koteihin lähetettyyn asukaskyselyyn. Hallintasuunnitelmaa muokattiin palautteiden pohjalta.

Lisätietoja ja taustamateriaalia tulvaryhmän sivuilla

Kalajoen vesistöalueen tulvaryhmän internetsivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano, kokouspöytäkirjat sekä muu mahdollinen tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelumateriaali.

Julkaistu 21.12.2015 klo 9.58, päivitetty 21.12.2015 klo 13.06