Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Ajankohtaista

Tulvariskien hallintasuunnitelmat on hyväksytty 18.12.2015

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt merkittävien tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016-2021. Suunnitelmat löytyvät alla olevien linkkien kautta hallintasuunnitelmakohtaisilta sivuilta.

Hallintasuunnitelmakohtaiset sivut

 

Päätös ja muistio hyväksymisestä (Maa- ja metsätalousministeriö)

 

Valtakunnallinen yhteenveto hallintasuunnitelmista vuosille 2016-2021

Muiden kuin merkittävien tulvariskialueiden suunnitelmat

 

Merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistöalueille tai rannikkoalueille on tehty tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään tavoitteet sekä toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi sekä toimenpiteiden muut vaikutukset.

Koko vesistöalueen kattavissa suunnitelmissa tarkastellaan muun muassa tulvien ennustamista ja niistä varoittamista sekä maankäytön ja pelastustoimien suunnittelua. Lisäksi selvitetään tarve ja mahdollisuudet esimerkiksi tulvavesien pidättämiseen, vesistön säännöstelyn kehittämiseen tai perkauksiin ja pengerryksiin ottaen huomioon myös vesienhoidon tavoitteet.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi ensimmäiset tulvariskien hallintasuunnitelmat 18.12.2015. Suunnitelmien valmistelusta ovat vastanneet alueelliset ELY-keskukset ja tulvaryhmät. Ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi olivat kuultavina 1.10.2014-31.3.2015. (valtakunnallinen palautekooste, PDF 0,7 Mt)

Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen yhteydessä on tehty viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA, 200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Suunnitelmien valmistelusta vastaavat ELY-keskukset selvittivät ja arvioivat hallintasuunnitelman ja siinä tarkasteltavien toimenpidevaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset yhdessä tulvaryhmiensä ja muiden sidosryhmien kanssa. 2.5.-2.8.2013 välisenä aikana järjestetyssä kuulemisessa oli mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta.
 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.12.2015 klo 16.00, päivitetty 1.9.2016 klo 9.51