Tulvariskien hallinnan indikaattorit

Tulvien arvioidaan yleistyvän suurimmassa osassa Suomea ilmastonmuutoksen seurauksena. Sadannan ja lämpötilojen kasvun takia tulvien ajankohta ja suuruus muuttuvat. Tulvat voivat aiheuttaa merkittäviäkin vahinkoja esimerkiksi ihmisille, ympäristölle ja taloudelliselle toiminnalle. Haavoittuvuus on lisääntynyt, mm. rakennusten teknistyessä. Tulvariskien hallinta on edistänyt kokonaisvaltaista suunnittelua ja varautumista tulviin.

Suomessa on yli 100 aluetta, joilla vesistöjen tai meriveden pinnan nousu voi aiheuttaa ihmisiin, rakennuksiin tai muuhun yhdyskuntaan kohdistuvia tulvavahinkoja. Näistä 21 on nimetty vuonna 2011 merkittäväksi tulvariskialueeksi. Vesistö- ja merivesitulvien ohella on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota rankkasateisiin ja niistä aiheuttuviin hulevesitulviin tiiviisti rakennetuilla alueilla. Tulviin varaudutaan alueellisilla tulvakartoilla ja tulvariskien hallintasuunnitelmilla, joissa esitetään tavoitteet sekä toimenpiteet tulvariskien hallitsemiseksi, kuten esimerkiksi rakentamisen ohjaaminen tulvavaara-alueiden ulkopuolelle. Kaupungissa rankkasateiden aiheuttamia hulevesitulvia voidaan ehkäistä tehostamalla hulevesien hallintaa ja rakennusten suojausta sekä lisäämällä viher- ja vesialueita ja muita vettä viivyttäviä pintoja kaupunkirakenteiden lomaan.

Tulvariskilain tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ja edistää varautumista tulviin. Näillä sivuilla olevien indikaattoreiden avulla pyritään seuramaan tulvariskien kehittymistä, niihin varautumista ja sopeutumista; tulvariskien hallinnan onnistumista.

 

 

Vesistö- ja meritulvariskien indikaattorit

Asukkaiden määrä merkittävillä tulvariskialueilla

Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden toteutuminen

Maksetut tulvavahinkokorvaukset

 

Hulevesitulvariskien indikaattorit

Maksetut tulvavahinkokorvaukset

 

 

Julkaistu 1.12.2017 klo 10.44, päivitetty 21.12.2017 klo 13.21