Tärkeiden pohjavesialueiden suojelu ympäristövahingoilta

Pohjavesien suojelussa ja myös öljyvahinkojen torjunnassa on erityistä huomiota kiinnitetty tärkeisiin pohjavesialueisiin. Öljyvahinkojen torjunnasta annetussa asetuksessa säädetään, että kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman tulee mm. sisältää selvitys kunnan alueella olevista tärkeistä pohjavesialueista. Edelleen asetuksessa määrätään, että kunnan tulee pitää erityistä luetteloa tärkeillä pohjavesialueilla olevista alle 100 000 litran öljysäiliöistä.

Tiestö, rautatiet ja asutuskeskukset ovat monessa kohtaa tärkeillä pohjavesialueilla. Tämä johtuu siitä, että ne ovat olleet hyväpohjaista ja kuivaa rakennusmaata. Varsinkin eteläisellä Salpausselällä on asutuskeskuksia ja teollisuutta sekä päärata ja valtatie (Hanko - Hyvinkää - Riihimäki - Lahti - Kouvola - Lappeenranta - Imatra - Rautjärvi - Parikkala - Kesälahti - Joensuu) lähes koko matkalla. Tärkeillä pohjavesialueilla arvioidaan olevan noin 30 000 kiinteistöjen lämmitysöljysäiliötä, joista yli puolet on Etelä-Suomen läänin alueella. Säiliöistä arvioidaan noin 20 000 olevan maanalaisia, jotka ovat jo pitkään kuuluneet määräaikaistarkastusten piiriin.

Vuonna 1983 arvioitiin vesipiireittäin kerättyjen tietojen perusteella tärkeillä pohjavesialueilla olevan noin 280 jakeluasemaa. Öljyalan keskusliiton toimesta vuonna 1993 arvioitiin jakeluasemia olevan noin 250 tärkeillä pohjavesialueilla jakeluasemien kokonaismäärän ollessa noin 2 050 kappaletta. Niiden maanalaisten säiliöiden määräaikainen tarkastustoiminta alkoi vuoden 1995 syksyllä. Vanhojen käytöstä poistettujen tai poistettavien huoltoasemakiinteistöjen saneerausohjelma on parantamassa pohjaveden suojelua pohjavesialueilla ja myös muualla.

Maaperä voi olla läpäisevää muuallakin kuin tärkeällä pohjavesialueella. Pohjaveden ja lähikaivojen likaantumismahdollisuus tuleekin aina tarkistaa kaikissa öljyvahinkotapauksissa, myös sellaisissa "vanhoissa" vuototapauksissa, jotka ilmenevät vasta esimerkiksi vanhoja säiliöitä tai putkistoja poistettaessa.

Torjuntatöiden johtajina toimivien henkilöiden tulisikin tuntea tärkeät pohjavesialueet sekä ne maaperältään vastaavat alueet, joilta pohjavettä otetaan hajautetusti paikallisen asutuksen talousvedeksi. Tämän lisäksi heidän olisi hyvä ennakolta perehtyä vedenottamoihin, jäteveden puhdistamoon sekä mahdollisiin vahinkolähteisiin kuten öljyvarastoihin ja muihin alueen erityispiirteisiin. Tällöin he voisivat jo pelkän vahinkopaikan tietämisen perusteella alustavasti arvioida erityiskaluston tarvetta.

Tärkeillä pohjavesialueilla olevien maanalaisten säiliöiden määräaikaiset tarkastukset sekä rakenteelliset vaatimukset siis pienentävät säiliövuotojen vaaraa. Uusia maanteitä rakennettaessa ja vanhoja perusparannettaessa pohjavesialueiden kohdalla on mahdollista ja syytä rakenteellisesti suojata pohjavettä siten, että säiliöauto-onnettomuuden sattuessa vahinkoaine ei voisi imeytyä läpäisevään maaperään vaan valuisi tiiviitä kuivatusojia pitkin ennakolta valittuihin läpäisemättömiin kohtiin, josta se olisi mahdollista kerätä talteen. Vastaavaa menettelyä pohjavesialueilla voi suositella myös rautatiekuljetusten ympäristövahinkoriskin pienentämiseen. Eteläinen Salpausselkä, jossa rautatie ja valtatie kulkevat lähes koko matkan tarvitsisi tässä suhteessa erityishuomiota.

Julkaistu 16.8.2013 klo 10.11, päivitetty 17.6.2015 klo 10.02