Kaivoverkosto

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoima kaivoverkosto edustaa Suomen laaja-alaisinta kaivoalan asiantuntemusta. Verkosto on perustettu 1990-luvulla SYKEn kaivoasiantuntijoiden aloitteesta. Kyseessä on silti epävirallinen, vapaaehtoisuuteen perustuva ryhmä.

Jäsenet

Kaivoverkoston jäsenet ovat pääosin SYKEn ulkopuolisia asiantuntijoita ELY-keskuksista, kunnista, tutkimuslaitoksista, korkeakouluista sekä alan yrityksistä ja järjestöistä. 

Jäsenet ovat asiantuntemukseltaan geologeja, hydrogeologeja, kemistejä, ympäristö- ja vesihuoltoinsinöörejä, terveystarkastajia sekä kaivon rakennus-, kunnostus- ja huoltoalan yrittäjiä. 

SYKEn jäsenet toimivat verkostossa pohjaveden ja vesihuollon asiantuntijoina.

Toiminta

Kaivoverkoston tavoitteena on edistää kaivojen parissa toimivien henkilöiden asiantuntemusta ja vuoropuhelua, kaivojen hyvää rakentamis- ja kunnostamistapakäytäntöä sekä kansalaisten tietoisuutta kiinteistökohtaisesta vedenhankinnasta.

Verkoston toiminta tukee SYKEn T&K-toimintaa haja-asutuksen vedenhankintaan ja pohjavesien kestävään käyttöön liittyen. Ympäristöhallinto on julkaissut vuosien varrella useita kaivoja käsitteleviä oppaita, esitteitä ja ohjeita, jotka on valmisteltu yhteistyössä kaivoverkoston kanssa.

Verkoston jäsenet ovat aktiivisesti mukana myös erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa, kuten Talousvesi- ja lämpökaivopäivillä, jotka SYKE on järjestänyt joka toinen vuosi vuodesta 2006 lähtien. Ajankohtaisista kaivoasioista tiedotetaan muutamia kertoja vuodessa SYKEn Kaivot-teemasivustolla www.ymparisto.fi/kaivot.

Lisätietoja:

Sanna Vienonen, SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 5.9.2013 klo 14.31, päivitetty 2.11.2015 klo 16.52