Kaivo syyskuntoon

KAIVOTIEDOTE (syksy 2017)

Lista syystoimista

 
  • Varmista kaivon suojaus syystulvia vastaan: riittävä pengerrys kaivon ympärillä ja maan vietto kaivosta poispäin, hyväkuntoiset tiivisteet kaivon yläosan rakenteissa ja putkien läpivienneissä.
  • Puhdista kaivon lähellä olevat ojat, jotta sade- ja valumavedet ohjautuvat kaivon ohi.
  • Varmista, etteivät puiden juuret vahingoita kaivon rakenteita.
  • Poista kaivon kannelle kertyneet lehdet ja muu maatuva aines esimerkiksi harjaamalla.
  • Säädä kaivon tuuletus sopivaksi talven ajaksi. Varo liian tehokasta tuuletusta, jottei kaivo jäädy. Tuuletusaukon on jäätävä talvella lumihangen yläpuolelle.
  • Merkitse kaivonpaikka aurausviitalla talven varalle, jos kaivo on lähellä aurattavaa pihatietä.
  • Varmista kaivon ympärillä olevan routasuojauksen kunto.

Ajankohtainen pohjavesitilanne

Pohjavedenpinta vaihtelee luonnollisesti eri vuodenaikoina. Keväisin pohjavesivarastot täydentyvät lumien sulamisvesistä, mutta kesällä pohjaveden pinnat laskevat yleisesti haihdunnan ja kasvien vedenkulutuksen vuoksi. Syyssateiden myötä varastot taas täydentyvät talveksi, jolloin uutta pohjavettä ei juurikaan muodostu.

" Maankosteus- ja pohjavesivarastot vähenevät edelleen haihdunnan ja kasvukauden jatkumisen myötä. Maan etelä- ja keskiosissa sekä länsirannikolla pohjaveden pinnat ovat 20–40 cm alle keskiarvojen. Runsaat sateet nostivat pohjaveden pintoja Kaakkois-Suomessa ja Kainuussa, joissa ne ovat 20–40 cm keskiarvojen yläpuolella. Maan pohjoisosissa pinnat ovat 0–20 cm ajankohdan keskiarvoja ylempänä." (Vesitilanne elokuun 2017 lopussa, SYKE)

Vedenlaatua syytä tarkkailla säännöllisesti

Juuri kunnostettu rengaskaivo
Juuri kunnostettu rengaskaivo © Johanna Kallio

Kaivoveden laatu tulisi tutkituttaa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita. Säännöllisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää, milloin muutos on tapahtunut ja mikä muutoksen on voinut aiheuttaa.

Kaivovedestä laboratorioanalyysillä tutkittavien aineiden pitoisuuksia verrataan STM:n asetuksen 401/2001 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista) raja-arvoihin. Kun laatusuositus tai -vaatimus kaivovedessä analyysin perusteella ylittyy, on syytä noudattaa varovaisuusperiaatetta eli ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai ehkäisemiseksi sekä suorittaa uusintanäytteenotto varmistuakseen veden soveltuvuudesta talousvesikäyttöön eli juomavetenä, ruoanlaitossa ja muihin kotitaloustarkoituksiin.

Vedenkäyttö juomavetenä ja ruoanlaitossa voidaan joutua haitasta riippuen keskeyttämään hetkeksi, kunnes vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja –suositukset. Joissain tapauksissa myös veden käyttöä pesuvetenä voidaan joutua rajoittamaan, jos esimerkiksi veden radonpitoisuus ylittyy.

Mitä tehdä jos epäilee kaivon veden likaantuneen?

Esimerkiksi runsaiden syyssateiden vuoksi pintavettä ja lika-aineita saattaa päästä kaivoon ja veden laatu heikentyä. Kaivon vesi tulisi tutkituttaa laboratoriossa ennen sen käyttöä aina, jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita tai jos sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti.

Laboratorioanalyysin tulokset voi syöttää Kaivoveden analyysitulkkiin, joka kertoo, mitä mahdollisesti on tehtävissä veden laadun parantamiseksi.

Jos kaivoon pääsee esimerkiksi pintavettä, on kaivon rakenteissa tai saumauksissa puutteita, jotka on korjattava ja kaivo pestävä. Pintavesien pääsyn kaivoon voi estää pengertämällä riittävästi kaivon yläosaa, tiivistämällä yläosan rakenteet huolella ja ohjaamalla valumavedet kaivosta poispäin.

Jos kaivosta löytyy esimerkiksi kuollut hiiri, on kaivon rakenteet ja saumaukset kunnostettava sekä kaivo pestävä ja desinfioitava. Desinfioinnin voi suorittaa itse tai tilata ammattilaiselta. Kallioporakaivon pesu ja desinfiointi kannattaa teettää aina siihen perehtyneellä urakoitsijalla, jolla on putkiston poistamiseen ja painehuuhteluun tarvittava kalusto.

 

On syytä huomioida, että jätevesien aiheuttamaa kaivoveden saastumista ei voida välttämättä parantaa jätevesijärjestelmän ja kaivon kunnostuksella tai kaivon desinfioinnilla, jolloin kaivo on todennäköisesti rakennettava toiseen paikkaan.

Ohjeita kaivon kunnon tarkkailuun sekä omatoimisiin kunnostustoimenpiteisiin saa Kaivon paikka-oppaasta, tältä ympäristöhallinnon Kaivot-teemasivustolta sekä kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta (linkit oppaaseen ja kuntien yhteystietoihin sivun laidassa). Kaivon kuntokartoituksen ja kunnostuksen voi tilata alueella toimivalta kaivourakoitsijalta.

Pieneläimet eivät kaivoon kuulu

Jyrsijät ja muut pieneläimet hakeutuvat syksyllä lämpimiin paikkoihin, myös kaivoihin. Eläinten pääsy tuuletusputken kautta kaivoon estetään asentamalla kestävä ja tarpeeksi tiheä, metallinen verkko tuuletusputken yläpäähän. Arteesisen kaivon (vesi nousee maanpinnalle omalla paineellaan putkea pitkin ilman pumppaamista) ylivuotoputkeenkin kannattaa verkko asentaa, sillä putki voi toimia eläinten kulkureittinä kaivoon. Kaivon rakenteiden ja saumausten on oltava niin tiiviit, ettei kaivoon ole edes muurahaisen mentävää aukkoa.

Tiivis kansi takaa turvallisuuden

Kaivon kannen on oltava kestävä ja tiivis. Varsinkin heikkokuntoinen, talvella raskaan lumipeitteen alle jäävä kaivon kansi lisää riskiä pudota kaivoon. Lisäksi heikkokuntoinen, vuotava kansi saattaa päästää kaivoon likaavia sade- ja sulamisvesiä.

Pihapiirissä sijaitsevat kaivot halutaan usein varustaa puukannella. Puinen kansi on kuitenkin yleensä heikkotekoisempi, lyhytikäisempi eikä välttämättä yhtä tiivis kuin betoninen tai metallinen kansi. Puukantta tulisikin käyttää juomavesikaivon kantena harkiten, koska sen kunto vaatii jatkuvaa tarkkailua.

Lisätietoja

Tutkija Sanna Vienonen
Suomen ympäristökeskus, SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 4.9.2017 klo 11.12, päivitetty 4.9.2017 klo 11.19

Aihealue: