Haja-asutuksen jätevesiin liittyvä lainsäädäntö

Lainsäädäntöön ehdotetaan lievennyksiä

Ympäristöministeriö on ehdottanut muutoksia haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön. Lausuntoja esityksestä otetaan vastaan 18.5. asti, jonka jälkeen tehdään tarvittavat muutokset hallituksen esitysluonnokseen. Asia tulee eduskunnan käsiteltäväksi viimeistään alkusyksystä 2016. Tarkoituksena on, että lakimuutos tulisi voimaan 1. tammikuuta 2017.

Alla oleva ohjeistus on kirjoitettu tällä hetkellä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Ympäristönsuojelulaki

Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa (YSL). Sitä koskeva lakimuutos tuli voimaan 9.3.2011. 

Jätevesien käsittelyvaatimukset

1. Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tässä ns. hajajätevesiasetuksessa määritellään vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistuksesta, jätevesijärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä käytöstä ja huollosta. Uusi jätevesiasetus tuli voimaan 15.3.2011.

2. Valtioneuvoston asetusta yhdyskuntajätevesistä sovelletaan ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa edellyttävään yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja johtamiseen.

  • Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä 888/2006

Muu lainsäädäntö

Vesihuoltolaissa (119/2001) säädetään viemäröinnin ja muun vesihuollon järjetämisestä, vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden hyväksymisestä kunnassa ja laitosten toiminnassa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ohjaa osaltaan jätevesijärjestelmän suunnittelua ja rakentamista.

Laissa vesihuollon tukemisesta (686/2004) säädetään valtion talousarviossa tätä varten myönnettävien määrärahojen käytöstä vesihuoltohankkeiden tukemiseen.

Hajajätevesiasetukseen haetaan lievennyksiä, työryhmältä kolme vaihtoehtoa 4.11.2015
Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön muutoksia valmistellut työryhmä ehdottaa kolmea eri vaihtoehtoa vaatimusten kohtuullistamiseksi. Työryhmä luovutti raporttinsa tänään maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä.
Lue lisää
Jätevesilainsäädännön valmistelu etenee, hajajätevesityöryhmä vertailee kohtuullistamisvaihtoehtoja 30.9.2015
Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön tehtävien muutosten valmistelu etenee. Ympäristöministeriö asetti 12.2.2015 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat muutosvaihtoehdot ja linjaukset haja-asutuksen talousvesien käsittelyyn liittyvän lainsäädännön muuttamiseksi.
Lue lisää
Hajajätevesityöryhmän toimeksiantoa tarkistettiin hallitusohjelmakirjauksen perusteella 2.7.2015
Ympäristöministeriö asetti 12.2.2015 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat muutokset haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyvään lainsäädäntöön. Pääministeri Sipilän hallitusohjelma sisältää jätevesiasetuksen kohtuullistamista koskevan kirjauksen.
Lue lisää

Tiedotteet

RSS
Lisää tiedotteita

Haja-asutuksen jätevesisäädökset uudistuivat 2011

Julkaistu 25.6.2013 klo 15.43, päivitetty 9.5.2016 klo 15.04
Aihealue: