Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus

Ekotehokas rakennus tuottaa omistajalleen mahdollisimman paljon hyötyä, mutta aiheuttaa suhteellisen vähän kuormitusta ympäristölle. Ekotehokkaan rakennuksen tuottamia hyötyjä ovat mm. rakennuksen toimivuus ja viihtyisyys, edulliset ylläpito- ja huoltokustannukset, pitkä käyttöikä sekä korkea jälleenmyyntiarvo.

Rakennuksen_energiatehokkuus_YHAKuvapankki.jpg
Kuva: YHA kuvapankki

Rakentamisessa kulutetaan lyhyessä ajassa huomattavan paljon luonnonvaroja. Toisaalta rakennustoiminnan ympäristövaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen etenkin rakennuksen käytön aikaisina ympäristökuormina, esimerkiksi energian- ja vedenkulutuksena sekä hiilidioksidipäästöinä. Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla voidaan huomattavasti vaikuttaa rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin.

Energiatehokkailla rakennuksilla hillitään ilmastonmuutosta

Keskeiset rakennuksen ympäristövaikutukset liittyvät energiankulutukseen ja sitä kautta kasvihuonekaasupäästöihin. Rakennusten ja rakentamisen energian kulutus aiheuttaa yli kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Ekotehokkailla ratkaisuilla kasvihuonekaasupäästöjen määrää voidaan oleellisesti pienentää, joten rakennuksilla on merkitystä.

Rakennuksen energiatehokkuus pyritään varmistamaan niin energiamuodon kuin materiaalienkin avulla. Käytönaikaisen energian kulutuksen pienentämisen mahdollistaminen on osa energiatehokasta rakentamista, tosin tässä vastuu jää käyttäjälle. Nykyaikainen tekniikka mahdollistaa matala-, passiivi-, nollaenergia-, energianeutraali- ja plusenergiatalojen uudis- ja korjausrakentamisen.

Energiatehokkuutta on pyritty lisäämään rakentamisessa mm. energiatodistusten, ympäristölupien ja vapaaehtoisten energiasäästösopimusten kautta. Energiatehokkuuteen liittyvät määräykset löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmasta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) tai kunnalta voi hakea energia-avustuksia rakennusten energiatalouden parantamista varten.

Resurssitehokkuutta toteutetaan erilaisin keinoin

Resurssitehokkuus tarkoittaa luonnonvarojen käytön minimointia ja materiaalien kierrätettävyyttä. Se viittaa myös tehokkaaseen tilan käyttöön, jolla energian kulutus sekä hyödynnettävien luonnonvarojen määrä pienenee.

Rakennuksen muunneltavuus eli muuntojousto on tärkeää rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa sen elinkaaren aikana. Uuskäytön ennakoiminen lisää materiaalitehokkuutta kun muutostöiden kokoluokka ja riski rakennuksen käyttämättä jäämiseen pienenevät.

Uusiutuvat energialähteet rakennuksessa

Uusiutuvia energialähteitä hyödyntämällä rakentamisessa voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja saavuttaa merkittäviä säästöjä luonnonvarojen käytössä. Energian paikallisen pientuotannon avulla ostosähkön määrä ja siitä aiheutuvat kulut pienenevät.

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen on osa tavoitetta kohti lähes nollaenergiarakentamista. Nollaenergiataloissa tarvittava vähäinen energiamäärä katetaan pääasiassa paikan päällä tai rakennuksen lähellä tuotettavalla uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla.

Lämmöntuotantoa varten voidaan hyödyntää ilmaislämpöä, jota saadaan auringosta. Rakennuksen ja sen ikkunoiden sijoittelulla sekä materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa suoran säteilyn lämmitysvaikutukseen ja toisaalta myös jäähdytystarpeeseen. Aurinkokeräimien tuottamaa energiaa voidaan hyödyntää osana lämmitystä. Epäsuorasti auringon tuottamaa lämpöä voidaan hyödyntää maalämmön ja ilmalämpöpumppujen avulla.

Sähköntuotannossa uusiutuvia energialähteitä voidaan hyödyntää aurinkopaneeleiden ja pientuulivoimaloiden avulla. Kun rakennuksen valaistuksessa hyödynnetään maksimaalisesti päivänvaloa, tarvittavan sähkön määrä pienenee.

Rakennuksiin integroitu energiantuotanto on helppo toteuttaa uudiskohteissa, mutta hyvällä suunnittelulla mahdollista myös korjausrakentamisen yhteydessä.

Pientuulivoimalan pystyttäminen

Pientuulivoimaloille suotuisia alueita löytyy koko maasta ja Suomen tuuliolosuhteisiin voi tutustua Suomen tuuliatlaksesta. Käyttötarpeesta riippuen jo 2 kW kokoinen tuulivoimala tai pienempi voimala riittää tuottamaan sähköä valaistusta ja talouskoneita varten kesämökillä.

Kunnan rakennusviranomainen päättää tarvitaanko tuulivoimalan pystyttämiseen toimenpide- vai rakennuslupa. Hakemukseen on liitettävä karttaote tai asemapiirros, johon tuulivoimalan sijainti on merkitty. Sen lisäksi on toimitettava piirustus tuulivoimalan julkisivusta.

Jos haluat liittää tuulivoimalasi sähköverkkoon, on siitä tehtävä erillinen sopimus paikallisen sähköyhtiön kanssa.

Lainsäädäntö tähtää uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen

Suomessa uusiutuvan energian käyttöä pyritään lisäämään uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetussa direktiivissä (2009/28/EY, ns. RES-direktiivi) asetetun kansallisen velvoitteen sekä päivitetyn ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti. Vuonna 2020 uusiutuvan energian osuus tulee Suomessa olla 38 % energian loppukulutuksesta.

Tiekartta rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen vähentämiseksi valmisteilla 11.11.2016
Ympäristöministeriö on ryhtynyt laatimaan tiekarttaa rakennusmateriaalien ja -tuotteiden valmistuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että rakennusten hiilijalanjälki otetaan huomioon rakentamisen säädöksissä 2020-luvun puoliväliin mennessä.
Lue lisää
Energiahukkajahti käyntiin ympäristöministeriön johdolla 3.10.2016
Ympäristöministeriön johdolla käynnistyy tänään energiatehokkuuskampanja ”Energiahukkajahti”, jossa Suomen taloyhtiöt haastetaan toteuttamaan yksinkertaisia keinoja energiankulutuksen vähentämiseksi. Hukkajahtiin liitytään osoitteessa www.energiahukka.fi, josta taloyhtiö voi ladata maksuttomat asiantuntijaohjeet
Lue lisää
Kunnissa tarjolla merkittäviä cleantech-mahdollisuuksia 3.6.2015
Viime viikolla julkistetussa Suomen uudessa hallitusohjelmassa on yhdeksi kärkihankkeeksi nostettu hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen kustannustehokkaasti. Hallitusohjelmassa tavoitellaan myös julkisen sektorin kannustamista hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin. Suomalaisilla kunnilla on merkittävä vastuu cleantechin käyttöönotosta tulevaisuudessa. Näin arvioivat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Kuntaliitto.
Lue lisää

Uutiset

RSS
Lisää uutisia

Tiedotteet

RSS
  • Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia 12.11.2013
    Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat ovat yleisesti ottaen kohtuullisia: keskimäärin noin 520 euroa ja yli 90 %:ssa alle 700 euroa. Energiatodistuksen saa myös suhteellisen nopeasti, runsaassa 70 %:ssa tapauksista alle viikossa. Tiedot perustuvat 54:lle energiatodistuksen laatijalle lähetettyyn kyselyyn, johon vastasi 43 laatijaa.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 9.4.2014 klo 10.59, päivitetty 3.11.2016 klo 13.18