Mikä on Itämeren tila

Itämeren tilaa selvitetään jatkuvasti ja arvioita meren tilasta ja kuormituksesta julkaistaan raportteina, tiedotteina, indikaattoreina, katsauksina ja erilaisena ajantasaisena tietona verkossa.

Vedenalaista elämää
Itämeren vedenalainen elämä on parhaimmillaan monimuotoista. Kuva Ilkka Lastumäki.
 

Tietoa tuottaa SYKEn merikeskus yhteistyössä useiden muiden tutkimuslaitosten, viranomaistahojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa (mm., Ilmatieteen laitos, Luononnvarakeskus LUKE, Geologian tutkimuskeskus GTK, Metsähallituksen luontopalvelut, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, ELY-keskukset ja Luonnontieteellinen museo).

Tälle sivulle on koottu Itämerta ja rannikkovesiä koskevaa tila- ja kuormitustietoa. Tiedot perustuvat Suomen merenhoidon seurantaohjelmaan. Sen tietolähteitä ovat mm. tutkimusalusten näytteenotot, kauppa-alusten automaattisten mittalaitteiden tuottamat havainnot, satelliittikartoitukset, merinisäkäs- ja lintulaskennat, rannikon alueellisten ympäristöviranomaisten mittaukset ja kansalaisten ilmoittamat havainnot.

Ravinnekuormitus Suomen maa-alueilta Itämereen

Vesiympäristölle haitallisten aineiden kuormitus Suomessa

Itämereen päätyvät typen ilmalaskeumat merialueittain

Ravinnekuormituksen vaikutukset, rehevöityminen ja pohjien tila

Vedenlaatu Suomen rannikolla

Pohjien tila ja pohjaeläimet Suomenlahdella

Suomen sisävesien ja Itämeren rannikkovesien tila-arvio 2013

Vesien tila-arvion karttaliittymästä voit katsoa oman lähivetesi tilan

Itämeren tilan seurantatuloksia

Leväseuranta

Arandan mittauksia Itämeren happi-, suola- ja ravinnetilanteesta

Kauppa-alusten keräämä Algaline-tieto

Vieraslajit

 

 

Julkaistu 13.10.2014 klo 12.19, päivitetty 20.10.2016 klo 14.38