Itämeren tilan seuranta

Pitkäjänteinen Itämeren tilan seuranta tuottaa luotettavaa tietoa merta koskevan päätöksenteon tueksi. Suomeen on valmistunut uusi Itämeren seurantaohjelma, jonka avulla seurataan meren tilan kehitystä ja sitä muuttavien tekijöiden vaihtelua.

Levää Hangon länsipuolella. Kuva Rajavartiolaitos
Levää Hangon länsipuolella. Kuva Rajavartiolaitos

Seurantaohjelmiin kuuluvat:

Seuranta kokoaa yhteen useiden tutkimuslaitosten (mm. Suomen ympäristökeskus SYKE, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus LUKE, Geologian tutkimuskeskus GTK, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira) ja muiden tahojen kuten alueellisten ympäristöviranomaisten, Metsähallituksen luontopalveluiden, Luonnontieteellisen museon ja kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen tuottamaa tietoa. Työtä koordinoi SYKEn merikeskus.

Seurantaohjelman havaintopaikoista osa on mukana pitkän aikavälin seurannoissa, joista on aikaa myöten syntynyt pitkiä aikasarjoja veden lämpötilan, suolaisuuden, happipitoisuuden, ravinteiden, sameuden, haitallisten aineiden sekä planktonin ja pohjaeläinten kehityksestä.

Havaintoja kootaan koko Itämeren alueelta Suomen ympäristökeskus SYKEn merentutkimusalus Arandan matkoilla yhteistyössä mm. Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos SMHI:n kanssa sekä Suomen rannikolla tutkimusalus Muikulla. Kauppalaivoille asennettujen automaattisten mittalaitteiden avulla seurataan pintaveden lämpötilaa ja suolaisuutta sekä leväpitoisuuksia reaaliajassa. Rannikolla ELY-keskukset keräävät tietoa rannikkovesien tilasta. Meren tilan arvioinnissa hyödynnetään myös satelliittikuvien tuottamaa tietoa.

Itämeren Suomen seurantaohjelma on koordinoitu muiden Itämeren rantavaltioiden kanssa HELCOM-yhteistyönä.

Itämeren seuranta on osa EU:n yhteistä merenhoitoa

Itämeren seurantaohjelma on osa EU:n meristrategiadirektiivin toteuttamista Suomessa. Direktiivin tavoitteena on saada Euroopan meret hyvään ympäristön tilaan. Merenhoidon seurantaohjelmalla mitataan asetettujen ympäristötavoitteiden toteutumista ja meren hyvän tilan saavuttamista. Meren tilaa arvioidaan kuuden vuoden välein. Arvioiden perusteella laaditaan merenhoidon toimenpideohjelma, jossa on ehdotuksia meren tilaa korjaaviksi toimiksi. Toimenpideohjelma valmistuu vuonna 2015.

Seurantakäsikirja

 

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen: Hyvinvoiva Itämeri saavutetaan yhdessä tekemällä 2.3.2015
”Itämeren rehevöitymiskierteen purkamisessa on otettu isoja askelia. Paljon on kuitenkin vielä tekemistä. Suomen merialueen tila ei kaikilta osin ole hyvä. Merenhoidon suunnittelu kiinnittää huomiomme myös uusiin asioihin, kuten roskaantumiseen. Merenhoidon toimenpideohjelma on kutsu yhteistyöhön, sillä hyvinvoiva Itämeri saavutetaan yhdessä tekemällä”, sanoi tänään merenhoitoa käsitelleessä seminaarissa puhunut ministeri Grahn-Laasonen.
Lue lisää
Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa – Varsinais-Suomesta ravinneneutraali maakunta 12.1.2015
Suomen hallituksen sitoumusta Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä toteutetaan tehostamalla ravinteiden kierrätystä. Tavoitteena on tehdä Varsinais-Suomesta ravinneneutraali maakunta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on käynnistymässä ravinneneutraalien kuntien hanke, jossa kehitetään malli ja pilottisovellus ravinteiden kierrätyksestä ja hyödyntämisestä.
Lue lisää
Julkaistu 4.9.2015 klo 18.34, päivitetty 16.9.2015 klo 20.19
Aihealue: