Suomen Natura 2000 -alueet

Ympäristöministeriö päivittää Natura 2000 -alueiden luonnontieteellisiä tietoja ja täydentää Natura 2000 -verkostoa. Päätösten valmistelua varten ympäristöministeriö järjestää kuulemisen 1.-30.9.2016. Tietojen päivittämisestä ja alueiden laajentamisesta päättää valtioneuvosto.

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto.

Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Koski
© Petri Tuohimaa, Ympäristöhallinnon kuvapankki

Suomen Natura-alueet

Suomessa Natura 2000-verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1865, joista 87 Ahvenenmaalla. Pohjoisin Lappi kuuluu alpiiniseen vyöhykkeeseen, muu Suomi boreaaliseen.

Luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on Suomessa 1721. Ne kattavat noin 4,8 miljoonaa hehtaaria eli noin 12,4 % Suomen kokonaispinta-alasta. Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on 468, ja niiden pinta-ala on 3,1 miljoonaa hehtaaria eli noin 8 % maan kokonaispinta-alasta. SAC- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.

SAC-alueet Manner-Suomen osalta on muodostettu 24.3.2015 annetulla ympäristöministeriön asetuksella, joka tuli voimaan 17.4.2015 (354/2015).

Alueiden rajaukset ovat saatavilla avoimien ympäristötietojärjestelmien kautta.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, p. 0295 250 135, etunimi.sukunimi@ym.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Natura 2000 -alueet - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on 179 Natura-kohdetta. Niiden kokonaispinta-ala on hieman alle 250 000 hehtaaria, josta on vettä noin 185 000 ha. Kymmenen kohdetta sijoittuu osin muiden ELY-keskusten alueelle.

Suurin osa Naturaan kuuluvista maa-alueista sisältyy jo aiemmin perustettuihin kansallisiin suojeluohjelma-alueisiin tai kaavojen suojeluvarauksiin. Tärkeimpiä ns. vanhoja suojeluohjelma-alueita ovat soiden-, lintuvesien-, lehtojen-, rantojen ja vanhojen metsien suojelualueet. 

Natura-alueilla eriasteinen ihmisen toiminta on sallittu vapaammin kuin perinteisillä luonnonsuojelualueilla. Alueidenkäytön on kuitenkin sovelluttava yhteen alueen suojelutavoitteiden kanssa. Erilaiset alueidenkäyttötavoitteet ja suojelutavoitteet sovitetaan yhteen Natura-alueille laadittavissa hoito- ja käyttösuunnitelmissa.

VARELY_NATURA_2013_ET.gif

Valtioneuvoston päätöksen aikainen kuntajako Natura-alueilla näkyy kohdekuvauksista.

Tutustu Natura 2000 -kohteisiin kunnittain
Julkaistu 7.8.2013 klo 11.38, päivitetty 2.8.2016 klo 11.03
Julkaistu 2.5.2013 klo 16.47, päivitetty 25.8.2016 klo 9.09