Suomen Natura 2000 -alueet

Ajankohtaista

Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelmat päivitetty

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ovat yhdessä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa päivittäneet toimialueidensa Natura 2000 -verkoston yleissuunnitelmat maaliskuussa 2017. Niissä esitellään Natura-alueiden hoidon ja käytön suunnittelun tilaa ja kattavuutta ja linjataan tarkempien aluekohtaisten suunnitelmien tarvetta ja kiireellisyyttä.

Hoidon ja käytön suunnittelu on keskeinen työkalu Natura 2000 -verkoston luontoarvojen suojelutoimien kohdentamisessa ja toteutuksessa. Yleissuunnitelmiin voit tutustua valitsemalla alta oman alueesi ELY-keskuksen. Lisätietoja myös ympäristöministeriön sivuilla.

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto.

Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Koski
© Petri Tuohimaa, Ympäristöhallinnon kuvapankki

Suomen Natura-alueet

Suomessa Natura 2000-verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1865, joista 87 Ahvenenmaalla. Pohjoisin Lappi kuuluu alpiiniseen vyöhykkeeseen, muu Suomi boreaaliseen.

Luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on Suomessa 1721. Ne kattavat noin 4,8 miljoonaa hehtaaria eli noin 12,4 % Suomen kokonaispinta-alasta. Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on 468, ja niiden pinta-ala on 3,1 miljoonaa hehtaaria eli noin 8 % maan kokonaispinta-alasta. SAC- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.

SAC-alueet Manner-Suomen osalta on muodostettu 24.3.2015 annetulla ympäristöministeriön asetuksella, joka tuli voimaan 17.4.2015 (354/2015).

Alueiden rajaukset ovat saatavilla avoimien ympäristötietojärjestelmien kautta.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, p. 0295 250 135, etunimi.sukunimi@ym.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Natura 2000 -alueet Pohjois-Pohjanmaalla

Natura 2000 -verkosto kattaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella kaikkiaan 211 Natura-aluetta ja yhteensä 362 225 hehtaaria, sisältäen sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin mukaisia alueita. ELY-keskuksen Natura-verkostosta noin 90 % sisältyy kansalliseen suojelualueverkostoon jo perustettuina luonnonsuojelualueina tai luonnonsuojelualueiksi varattuina kohteina. Luonto- ja lintudirektiivin mukaisia Natura-verkoston suojelutavoitteita toteutetaan luonnonsuojelulain lisäksi myös mm. vesilain, maa-aineslain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä ulkoilulain säännöksin.

Natura-alueiden tiedot voivat olla puutteellisia ja hankkeiden Natura-arviointia ym. tarkoituksia varten viralliset valtioneuvoston päätösten mukaiset tietolomakkeet tulee tilata  ELY-keskuksesta.

Tietoja Natura 2000 -alueiden hoidon ja käytön suunnittelun tilasta ja kattavuudesta on koottu alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelmaan:

POPELYn Natura-alueet

Tutustu Natura 2000 -kohteisiin kunnittain
Julkaistu 22.7.2013 klo 10.13, päivitetty 12.4.2017 klo 13.12
Julkaistu 2.5.2013 klo 16.47, päivitetty 11.4.2017 klo 17.40