Suomen Natura 2000 -alueet

Ajankohtaista

Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelmat päivitetty

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ovat yhdessä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa päivittäneet toimialueidensa Natura 2000 -verkoston yleissuunnitelmat maaliskuussa 2017. Niissä esitellään Natura-alueiden hoidon ja käytön suunnittelun tilaa ja kattavuutta ja linjataan tarkempien aluekohtaisten suunnitelmien tarvetta ja kiireellisyyttä.

Hoidon ja käytön suunnittelu on keskeinen työkalu Natura 2000 -verkoston luontoarvojen suojelutoimien kohdentamisessa ja toteutuksessa. Yleissuunnitelmiin voit tutustua valitsemalla alta oman alueesi ELY-keskuksen. Lisätietoja myös ympäristöministeriön sivuilla.

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto.

Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Koski
© Petri Tuohimaa, Ympäristöhallinnon kuvapankki

Suomen Natura-alueet

Suomessa Natura 2000-verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1865, joista 87 Ahvenenmaalla. Pohjoisin Lappi kuuluu alpiiniseen vyöhykkeeseen, muu Suomi boreaaliseen.

Luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on Suomessa 1721. Ne kattavat noin 4,8 miljoonaa hehtaaria eli noin 12,4 % Suomen kokonaispinta-alasta. Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on 468, ja niiden pinta-ala on 3,1 miljoonaa hehtaaria eli noin 8 % maan kokonaispinta-alasta. SAC- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.

SAC-alueet Manner-Suomen osalta on muodostettu 24.3.2015 annetulla ympäristöministeriön asetuksella, joka tuli voimaan 17.4.2015 (354/2015).

Alueiden rajaukset ovat saatavilla avoimien ympäristötietojärjestelmien kautta.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, p. 0295 250 135, etunimi.sukunimi@ym.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Natura 2000 -alueet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Suomen Natura 2000 -verkostoehdotukseen sisältyy Länsi-Suomesta 144 aluetta, joista 5 on jokivesistöjen osia. Ehdotus kattaa Länsi-Suomessa yhteensä noin 271 300 ha, josta maa-alueita on noin 87 000 ha. Suurin osa niistä sisältyy entuudestaan johonkin kansalliseen luonnonsuojeluohjelmaan. Tämän vuoksi pääosa maa-alueista on tarkoitus toteuttaa perustamalla niistä luonnonsuojelulain mukaisia luonnonsuojelualueita. Joillakin alueilla suojeluarvot voidaan turvata muilla keinoin (esim. Söderfjärdenin pellot: yleiskaava, maisema-alue).

Suurin osa alueista on ilmoitettu luontodirektiivin mukaisina luontotyyppien ja lajien suojelualueina (SCI), osa (40 kpl) samalla myös lintudirektiivin mukaisina erityisinä suojelualueina (SPA). Pelkästään SPA-alueina on ilmoitettu 6 aluetta.

Lisätietoja:

Kartta Natura-alueista

 karta_Natura.GIF

 

 

Tutustu Natura 2000 -kohteisiin kunnittain
Julkaistu 8.8.2013 klo 10.22, päivitetty 1.11.2018 klo 10.36
Julkaistu 2.5.2013 klo 16.47, päivitetty 11.4.2017 klo 17.40