Pitkämönluoma

Koodi

FI0800079

Kunta

Kurikka

Pinta-ala

24 ha

Aluetyyppi  

SCI

Alueen kuvaus:

Alue koostuu Jalasjoen ja Kyrönjoen varrella sijaitsevista jyrkkärinteisistä Pitkämönluoman ja Jyllinkosken lehdoista.

Pitkämönluoman alueella on tuoretta ja kosteaa rinnelehtoa Pitkämön tekoaltaalta Jalasjokeen laskevan purokanjonin rinteillä. Maa on savipitoista. Paikoin rinne laskeutuu erittäin jyrkästi ja rinteet ovat hyvin rehevän, edustavan lehtokasvillisuuden peitossa. Rauduskoivu on lehtipuuvaltaisen puuston yleisin puulaji, seassa on myös haapaa, harmaaleppää, raitaa ja tuomea. Länsirinteeltä löytyy pari laajaa haavikkoa. Sekapuina alueella kasvaa myös kuusia ja muutamia yksittäisiä mäntyjä. Lahopuita on kohtalaisesti ja lisäksi puroon ja sen yli on kaatunut useita puita. Rannan tuntumassa kasvaa mm. korpikaislaa. Pensaskerros on paikoin läpitunkemattoman tiheää lehtokuusama-, tuomi- sekä herukkapensaikkoa. Etelärinteen pensaskerroksessa puolestaan on runsaasti suurruohoja. Molempien rinteiden keski- ja yläosissa esiintyy vedentihkumapaikkoja, joissa kasvaa mm. alueellisesti uhanalaista kevätlinnunsilmää. Alueella on vanha, rapistunut luontopolku.

Jyllinkosken metsät ovat padotun ja lähes kuivuneen kosken kahta puolta sijaitsevia rinnelehtoja. Rinteiden jyrkkyys vaihtelee hyvin loivasta lähes pystysuoraan. Puustokerrosta vallitsee harmaaleppä; lisäksi lehdossa kasvaa suuria raitoja ja tuomia sekä kuusia ja mäntyjä. Yksittäisten järeiden haapojen lisäksi alueella on pari nuorehkoa haaparyhmää. Tiheässä pensaskerroksessa kasvaa lähinnä tuomea ja lehtokuusamaa sekä taikinamarjaa ja punaherukkaa. Kenttäkerroksen lajisto on monipuolinen ja valtalajina kasvavan mesiangervon lisäksi lehdon rinteillä kasvavat lehtovirmajuuri, mustakonnanmarja, kurjenkello, lehtopalsami ja kevätlinnunsilmä. Alueen jyrkkärinteisimmät osat ovat kuivempia ja siksi harvemman kasvillisuuden peitossa. Länsirinteellä on kaadettu muutamia kuusia, mutta osa on jätetty haapojen, rauduskoivujen, vanhojen raitojen, tuomien ja pihlajien lisäksi.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu  100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Pitkämönluoman suun lehto kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan ja se on seutukaavassa osoitettu luonnonsuojelulain nojalla suojeltavaksi kohteeksi (SL-1). Kohteella ei toistaiseksi ole suojeltuja alueita. Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

Boreaaliset lehdot    

100 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Julkaistu 8.8.2013 klo 14.19, päivitetty 8.8.2013 klo 14.19

Aihealue: