Natura 2000 -alueet - Lappi

Lapin Natura 2000 -alueet sijoittuvat kahdelle luonnonmaantieteelliselle vyöhykkeelle, alpiiniselle ja boreaaliselle vyöhykkeelle. Lapin Natura 2000 -verkostossa on mukana luonnonolosuhteiltaan ja laajuudeltaan monen tyyppisiä alueita: Perämeren saaristoluontoa, reheviä letto- ja lehtokohteita, perinnebiotooppeja, laajoja metsä- ja suokohteita, lintuvesialueita, suuria virtavesiä, palsasoita, tunturikoivikoita ja tunturikankaita sekä muita tunturiluontotyyppejä.

Kaikkiaan Natura 2000 -verkostoon kuuluu Lapissa 161 aluetta, joiden yhteispinta-ala on noin 3 miljoonaa hehtaaria. Luontodirektiivin mukaisia erityisten suojelutoimien (SAC-alue) alueita on 159 kohdetta. Näistä 53 aluetta on samalla myös lintudirektiivin mukaisia erityissuojelualueita (SPA-alue). Karunginjärvi ja Pyhä-Luoston Natura-alueet kuuluvat Natura 2000 -verkostoon pelkästään lintudirektiivin mukaisina SPA-alueina. Suurin osa Natura-alueista on kansallisilla päätöksillä perustettuja luonnonsuojelualueita tai ne kuuluvat kansallisiin suojeluohjelmiin tai muilla tavoin suojeltuihin alueisiin.

Natura-alueiden yleissuunnitelmassa arvioidaan Natura-alueiden suojelutavoitteita turvaavien ja edistävien suunnitelmien tarve ja Natura-alueiden tila-arviointien (NATA) tilanne ja tarve. Ensimmäinen Natura-alueiden yleissuunnitelma laadittiin 2000-luvun alussa. Päivitetty yleissuunnitelma valmistui maaliskuussa 2017.

Lapin Natura 2000 -kohteet kartalla

 

 

Julkaistu 11.4.2017 klo 14.45, päivitetty 11.4.2017 klo 15.06

Aihealue:
Julkaisija: